BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AB: Türkiye ile global güç oluruz

AB: Türkiye ile global güç oluruz

Ro­man­ya Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ulu­sal Gü­ven­lik Da­nış­ma­nı Con­tan­tin De­ge­ra­tu, AB’nin savunma ve güvenliğinin Türkiyesiz olamayacağını söyledi> Hay­ret­tin Tu­ran Po­lon­ya’da de­vam eden Tür­ki­ye-Av­ru­pa Fo­ru­mu’nda ko­nu­şan Ro­man­ya Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ulu­sal Gü­ven­lik Da­nış­ma­nı Con­tan­tin De­ge­ra­tu, Tür­ki­ye’nin NA­TO’ya çok is­tik­rar­lı bir or­tak ol­du­ğu­nu ka­nıt­la­dı­ğı­nı ve kriz yö­ne­ti­mi ko­nu­sun­da çok önem­li bir rol oy­na­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “AB’nin sa­vun­ma ve gü­ven­li­ği Tür­ki­ye­siz ol­maz” me­sa­jı ver­di. Fo­ru­mun sa­bah otu­ru­mun­da ko­nu­şan De­ge­ra­tu, “Tür­ki­ye, NA­TO’nun en kı­dem­li üye­le­rin­den bi­ri. Hat­ta, NA­TO’ya çok is­tik­rar­lı bir part­ner ol­du­ğu­nu da ispatladı. 1952’den be­ri Tür­ki­ye çok den­ge­li bir şe­kil­de, NA­TO’nun as­ke­ri ve si­ya­si is­tik­ra­rı­nı pe­kiş­ti­ren bir rol oy­nu­yor” şek­lin­de ko­nuş­tu. Tür­ki­ye’nin sa­vun­ma ko­nu­sun­da ro­lü­nü ko­ru­ma­ya de­vam ede­ce­ği­ni vur­gu­la­yan De­ge­ra­tu, “Tür­ki­ye, kriz yö­ne­ti­min­de de çok önem­li bir rol oy­na­mak­ta­dır. Te­rör­le mü­ca­de­le ko­nu­sun­da iyi bir oyun­cu ol­du­ğu­nu gös­ter­mek­te­dir. Tür­ki­ye bir şe­kil­de AB’nin üye­si ola­cak çün­kü kar­şı­lık­lı bir ih­ti­yaç söz ko­nu­su. Bu sü­reç­te Tür­ki­ye, sa­vun­ma ve gü­ven­lik un­sur­la­rı­nı da içer­mek du­ru­mun­da­dır. AB de, bu un­sur­la­rı Tür­ki­ye ile bir­lik­te dü­şün­me­li­dir” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Tür­ki­ye’nin 1950’ler­den be­ri dün­ya­nın çe­şit­li böl­ge­le­rin­de­ki gü­ven­li­ğin sağ­lan­ma­sı ko­nu­sun­da oy­na­dı­ğı ro­le dik­kat çe­ken Emek­li Bü­yü­kel­çi Ümit Pa­mir ise “Av­ru­pa gü­ven­li­ği­nin te­me­li­ni NA­TO ile iliş­ki­le­ri oluş­tur­mak­ta­dır. Tür­ki­ye, bu iliş­ki­le­ri sü­rek­li ak­tif ça­ba­lar­la ge­liş­tir­mek için uğ­raş­mak­ta­dır. Bu ne­den­le AB’nin bir­çok ha­re­kat­la­rı­na ka­tıl­mak­ta­dır” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT