BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Al­man­ya’nın Türk al­tız­la­rı

Al­man­ya’nın Türk al­tız­la­rı

Bebeklerin sağlık durumunun iyi olduğu, birkaç hafta içinde taburcu edileceği bildirildi. Altızlarla birlikte daha da kalabalıklaşan aile ise evlerinin yetersiz kalması üzerine yeni bir ev arayışına girdi.YENİ EV ARIYORLAR Bebeklerin sağlık durumunun iyi olduğu, birkaç hafta içinde taburcu edileceği bildirildi. Altızlarla birlikte daha da kalabalıklaşan aile ise evlerinin yetersiz kalması üzerine yeni bir ev arayışına girdi. Al­man­ya’nın baş­ken­ti Ber­lin’de yak­la­şık 50 gün ön­ce do­ğan ve kim­lik­le­ri bu­gü­ne ka­dar sır gi­bi sak­la­nan Türk al­tız­la­rı­ Alman medyasının manşetlerini süsledi. Türk ba­ba Hik­met (35) ve Po­lon­ya­lı an­ne Rok­sa­na’nın (24) Ra­na, Adem, Es­ma, Zey­nep, Zeh­ra ve Ah­met adın­da­ki be­bek­le­ri için “Al­man­ya bu­gün bu al­tız­la­ra aşık ola­cak” baş­lı­ğı­nı kul­la­nan Bild ga­ze­te­si, ver­di­ği ha­ber­de, Rok­sa­na’nın do­ğum ön­ce­si ve son­ra­sı­nı an­lat­tı. Rok­sa­na, dok­to­ru­nun ken­di­si­ne ha­mi­le ol­du­ğu­nu ve dör­dü­zü ola­ca­ğı­nı söy­le­di­ğin­de çok se­vin­di­ği­ni, an­cak da­ha son­ra şo­ka gir­di­ği­ni söy­le­di. Rok­sa­na, “Fakat al­tız ola­ca­ğı­nı duyunca ger­çek­ten şo­ka gir­dim, kork­tum” de­di. Do­ğum gü­nü nar­koz­dan uyan­dı­ğın­da ken­di­si­ne be­bek­le­rin fo­toğ­raf­la­rı­nın gös­te­ril­di­ği­ni be­lir­ten Rok­sa­na, “En kö­tü­sü için ha­zır­lık­lıy­dım. An­cak bun­lar ger­çek be­bek­ler­di. Bu, bü­yük bir mut­lu­luk­tu” diye konuştu. Be­bek­ler Al­man ka­na­lı ZDF’de ya­yın­la­na­cak “Ço­cuk­lar İçin Bir Kalp” prog­ra­mı­na da ko­nuk ola­cak­lar.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT