BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İ­ki ül­ke­yi ­sa­va­şın e­şi­ği­ne getiren şaka

İ­ki ül­ke­yi ­sa­va­şın e­şi­ği­ne getiren şaka

Pa­kis­tan Dev­let Baş­ka­nı Asıf Ali Zer­da­ri’ye, Hin­dis­tan’da­ki sal­dı­rı­lar­dan 2 gün son­ra te­le­fon­da ya­pı­lan bir şa­ka, ül­ke­yi alar­ma ge­çir­di.Pa­kis­tan Dev­let Baş­ka­nı Asıf Ali Zer­da­ri’ye, Hin­dis­tan’da­ki sal­dı­rı­lar­dan 2 gün son­ra te­le­fon­da ya­pı­lan bir şa­ka, ül­ke­yi alar­ma ge­çir­di. Dawn ga­ze­te­si­nin ha­be­ri­ne gö­re, 28 Ka­sım­da Hin­dis­tan’ın Mum­ba­i ken­tin­de dü­zen­le­nen te­rör sal­dı­rı­la­rın­dan 2 gün son­ra ken­di­si­ni Hin­dis­tan Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Pra­nab Muk­her­je­e ola­rak ta­nı­tan bir ki­şi Zer­da­ri’yi ara­dı ve teh­dit­kar bir ifa­dey­le ko­nuş­tu. Bu­nun üze­ri­ne nük­le­er si­lah­la­ra sa­hip Pa­kis­tan güç­le­ri alar­ma ge­çi­ril­di. Pa­kis­tan Ha­va Kuv­vet­le­ri­nin, 24 sa­at sü­rey­le her­han­gi bir Hin­dis­tan sal­dı­rı­sı­na kar­şı “yük­sek dü­zey­li alarm” du­ru­mun­da tu­tul­du­ğu be­lir­til­di. Ha­ber­de, Zer­da­ri’yi ara­yan ve ken­di­ni Hint­dis­tan Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı ola­rak ta­nı­tan ki­şi­nin ay­rı­ca ABD Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Con­do­le­eza Ri­ce’ı da ara­dı­ğı an­cak ula­şa­ma­dı­ğı kay­de­dil­di. Şa­ka­yı ya­pan ki­şi­nin kim ol­du­ğu­nun araş­tı­rıl­dı­ğı be­lir­til­di. Bu ara­da Hin­dis­tan po­li­si, Bom­bay’da­ki te­rör ey­lem­le­ri­ni ger­çek­leş­ti­ren sal­dır­gan­la­ra cep te­le­fo­nu kar­tı te­da­rik et­mek­le suç­la­nan iki ki­şi­yi tu­tuk­la­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT