BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ku­zu’dan Mi­ni A­na­ya­sa tek­li­fi

Ku­zu’dan Mi­ni A­na­ya­sa tek­li­fi

TBMM Ana­ya­sa Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı, AK Par­ti İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Bur­han Ku­zu, Ana­ya­sa­da kıs­mi de­ği­şik­lik ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni ifa­de ede­rek, “Eğer ye­ni bir ana­ya­sa ya­pı­la­mı­yor­sa, hiç ol­maz­sa mi­ni pa­ket­ler­le ge­liş­ti­re­lim” de­di.TBMM Ana­ya­sa Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı, AK Par­ti İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Bur­han Ku­zu, Ana­ya­sa­da kıs­mi de­ği­şik­lik ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni ifa­de ede­rek, “Eğer ye­ni bir ana­ya­sa ya­pı­la­mı­yor­sa, hiç ol­maz­sa mi­ni pa­ket­ler­le ge­liş­ti­re­lim” de­di. Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği ko­nu­sun­da­ki ça­lış­ma­lar hak­kın­da bil­gi ve­ren Ku­zu, AK Par­ti’nin, va­tan­da­şa “ye­ni bir ana­ya­sa” vaa­din­de bu­lun­du­ğu­nu, 22 Tem­muz se­çim­le­rin­den 1, 1-5 ay ön­ce de bu ko­nu­da ça­lış­ma yap­ma­sı için aka­de­mis­yen­ler­den olu­şan bi­lim ko­mis­yo­nu ku­rul­du­ğu­nu ha­tır­lat­tı. Fa­kat “Ka­pa­lı ka­pı­lar ar­ka­sın­da Ana­ya­sa ha­zır­lı­yor­su­nuz, De­ğiş­mez mad­de­le­re do­ku­nul­du” eleş­ti­rileri ile engellendiğini be­lir­ten “Ana­ya­sa Mah­ke­me­si baş ör­tü­sü ka­ra­rıy­la Mec­lis’in üze­ri­ne çık­tı. Artık ye­ni bir ana­ya­sa ha­zır­lan­dı­ğın­da ve mu­ha­le­fet bu­nu mah­ke­me­ye ta­şı­dı­ğın­da na­sıl ka­rar ve­re­ce­ği­ni bil­mi­yo­ruz. An­cak be­nim ka­na­atim, eğer ye­ni bir ana­ya­sa ya­pı­la­mı­yor­sa, hiç ol­maz­sa mi­ni pa­ket­ler­le ge­liş­ti­re­lim. Baş­ka ça­re de yok. Bir şe­yin ta­ma­mı­nı el­de ede­mi­yor­sak, bir kıs­mı­nı el­de ede­lim. Bu­nu da kâr say­mak la­zım.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT