BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 21 yıl­lık u­mut ci­na­yet­le bit­ti

21 yıl­lık u­mut ci­na­yet­le bit­ti

Kon­ya’da bir genç kız, 21 yıl son­ra bul­du­ğu ba­ba­sının; bu­lu­şa­cakları gün ci­na­ye­te kur­ban git­ti­ği­ni öğ­ren­di> Ha­lil İb­ra­him Var­lı KON­YA İHA Ah­met Tom­bul, e­vi­nin bah­çe­sin­de öl­dü­rül­müş­tü. Kon­ya’da 69 ya­şın­da­ki Ah­met Tom­bul’un öl­dü­rül­me­si­nin ar­dın­dan genç bir kı­zın dra­mı da or­ta­ya çık­tı. 21 yıl sü­ren araş­tır­ma­nın ar­dın­dan ba­ba­sı­nın evi­ni bu­lan 21 ya­şın­da­ki Ce­mi­le Tom­bul, ka­vuş­mak için git­ti­ğin­de ba­ba­sı­nın öl­dü­rül­dü­ğü­nü öğ­ren­me­siy­le umut­la­rı yı­kıl­dı. An­ne­si­nin ken­di­si­ne ha­mi­ley­ken ba­ba­sın­dan ay­rıl­ma­sı se­be­biy­le ba­ba­sı­nı ta­nı­ma şan­sı bu­la­ma­yan Ce­mi­le Tom­bul, ya­şa­dı­ğı ba­ba öz­le­mi­ni göz­yaş­la­rı içe­ri­sin­de an­lat­tı. Geç­ti­ği­miz per­şem­be gü­nü mey­da­na ge­len olay­da, Ah­met Tom­bul, evi­nin bah­çe­si­ne 6 bı­çak dar­be­siy­le öl­dü­rül­müş­tü. Ola­yın po­li­se bil­di­ril­me­si­nin ar­dın­dan in­ce­le­me ya­pı­lır­ken olay ye­ri­ne Ah­met Tom­bul’un 21 ya­şın­da­ki kı­zı Ce­mi­le Tom­bul gel­miş­ti. Ce­mi­le Tom­bul’un 21 yı­lın ar­dın­dan, ci­na­ye­tin iş­len­di­ği gün yüz yü­ze gö­rüş­mek üze­re eve gel­di­ği ve ba­ba­sı­nın öl­dü­ğü­nü öğ­ren­di­ği or­ta­ya çık­tı. An­ne­si is­te­me­di­ği için an­ne­an­ne­si­nin ya­nın­da bü­yü­yen Ce­mi­le Tom­bul, “Dost­la­rı­mın yar­dı­mıy­la ta­pu­dan ad­re­si­ni bul­duk. Ben ilk ön­ce uzak­tan gör­mek için ad­res sor­ma ba­ha­ne­siy­le bir ak­şam evi­ne git­tim ve uzak­tan 1.5 da­ki­ka gör­düm. Onun yır­tık bir fo­toğ­ra­fı­nı an­nem­den al­mış­tım, onu da cüz­da­nım ça­lın­dı­ğın­da kay­bet­miş­tim” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT