BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 11 AY­DA 82 Kİ­LO VER­Dİ

11 AY­DA 82 Kİ­LO VER­Dİ

Te­o­man Ya­ma­lı 180 ki­lo­dan 98 ki­lo­ya düş­meyi başardı.Pek çok yön­tem de­ne­me­si­ne rağ­men faz­la ki­lo­la­rın­dan bir tür­lü kur­tu­la­ma­yan 46 ya­şın­da­ki Teo­man Ya­ma­lı, ça­re­yi ame­li­yat­la za­yıf­la­mak­ta bul­du. Ya­ma­lı, 11 ay­da 82 ki­lo ve­re­rek ha­ya­tı­nı de­ğiş­tir­di. Ar­tan ki­lo­la­rı­nın gi­de­rek sağ­lık prob­lem­le­ri­ne yol aç­tı­ğı­nı söy­le­yen Ya­ma­lı, “Ge­ce­le­ri uyu­ya­mı­yor­dum, mer­di­ven çı­ka­mı­yor­dum. Hiç doy­mu­yor­dum, bir otu­ruş­ta 4-5 ta­bak ye­mek 3 ek­mek ye­di­ği­mi bi­li­yo­rum. Ame­li­yat ol­duk­tan ve ki­lo ver­me­ye baş­la­dık­tan son­ra ha­ya­ta ye­ni­den gel­miş gi­bi his­set­tim. Şim­di res­men sağ­lı­ğı­ma ka­vuş­tum. Ken­di­me gü­ve­nim gel­di” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT