BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ber­hu­dar o­lun

Ber­hu­dar o­lun

Güzin Ab­la, kri­zi avan­ta­ja dö­nüş­tür­mek adı­na bay­ram üs­tü Ame­ri­ka’ya bu­fa­lo ge­tir­me­ye git­miş­ti. O ge­le­ne ka­dar ye­ri­ne Hal­le­de­riz Abi ba­kı­yor ve so­ru­la­rı­nı­zı ce­vap­lı­yor.Güzin Ab­la, kri­zi avan­ta­ja dö­nüş­tür­mek adı­na bay­ram üs­tü Ame­ri­ka’ya bu­fa­lo ge­tir­me­ye git­miş­ti. O ge­le­ne ka­dar ye­ri­ne Hal­le­de­riz Abi ba­kı­yor ve so­ru­la­rı­nı­zı ce­vap­lı­yor. Sev­gi­li Hal­le­de­riz Abi, ben içi­ne ka­pa­nık bir gen­cim. Bay­ram zi­ya­ret­le­rin­de el öp­mek­ten hoş­lan­mı­yo­rum. Bas­kı al­tın­da­yım. Ba­ba­mın kaş­lar, “Oğ­lum öp­se­ne len am­ca­nın eli­ni, re­zil et­me bi­zi!” di­ye oy­nu­yor. Ça­re­si­zim. Tin­sel/ 18 - Yav­rum, bay­ram­da el öp­mek yaş­ça bü­yük­le­rin kü­çük­le­rin­den bek­le­dik­le­ri, hür­me­ten ser­gi­le­nen gü­zel bir se­lam­la­ma ge­le­ne­ği­dir. Ay­rı­ca ge­ti­ri­si olan bir ey­lem­dir. Not: Ban­yo son­ra­sı el öp­me­nin bu ko­nuy­la ala­ka­sı yok­tur. O, şof­ben ka­za­la­rıy­la baş­la­mış “sağ git­tim, sağ gel­dim” kut­la­ma­sı­dır, ka­rış­tı­rıl­ma­sın. El öper­ken hep ıs­ka­lı­yo­rum, ne yap­ma­lı­yım? Cin­göz-İst. Bu kaç? Göz­le­re bir rot ba­lans aya­rı çek­tir yi­ğe­nim. Ko­ca taş­lı yü­zük­ler ta­kan tey­ze­ler­de dik­kat­li ol, acı­tır. Sert ve se­ri ha­re­ket­ler­den sa­kın. Se­ri şe­kil­de çe­ne ve alın değ­dir­mek ma­ha­ret de­ğil, ‘sı­kıl­dım ha­di geç geç’ de­mek­tir. Ay­rı­ca stan­dart ya­nak­tan öp­me ile baş­tan sav­ma­ya ça­lış­mak, ‘ben kar­şı­nın tak­si­si­yim’ nu­ma­ra­sıy­la kaç­mak ve ‘Öp­tük o ka­dar harç­lık ver­se­ne!’ ifa­de­si ta­kın­mak ayıp­tır!.. Hal­le­de­riz Abi, el öper­ken sı­ra­la­ma hu­su­sun­da ka­fam çok ka­rı­şık, bu­na­lı­yo­rum, ner­den baş­la­sam na­sıl an­lat­sam? Hü­zün de­ni­zin­de bo­ğu­la­yaz­dım- 21 Hak­lı­sın ev­lat. He­pi­mi­zin ka­fa­sın­da “Ön­ce kim­den baş­la­ma­lı? Bu çok genç öp­me­li mi eli­ni? Öp­tür­me­se, il­la da ıs­rar­cı ol­ma­lı mı­yım? Eli öp­tük­ten son­ra o da be­ni öpe­cek mi, ka­fa­yı bo­şu­na mı uzat­tım?” gi­bi­sin­den so­ru­lar ci­rit atar. Dert et­me, ter­ci­he gö­re ya ce­bi dol­gun ya da en ol­gun ki­şi­den baş­la. Her­ke­sin eli öpü­lür mü? Sa­na­ne­de­ba­na­ne- İz­mir Ka­ti­yen! Ba­yan­lar­da du­rum has­sas­tır. “Hoş gel­din Nem­ci­ye Tey­ze, öpi­iim” de­me­den ön­ce bi bak. “Dur ayol, is­te­mem. Be­nim ye­ri­me Mü­cel­la Tey­ze­ni öp. Ne de ol­sa ben­den yaş­lı!” de­me po­tan­si­yel­de­ki­le­ri iyi tart. Is­rar­cı ol­ma, püs­kür­tü­lür­sün. Hal­le­de­riz Abi, bay­ra­mı­nı kut­la­rım. Ge­le­me­dim ku­su­ra bak­ma, bu­ra­dan eli­ni öp­müş say ar­tık ehe heh... Ha­yat ne gü­zel ka­vur­ma fa­lan- Ur­fa Öp yi­ğe­nim. Ben de, el­li ye­te­le faks­lı­yo­rum şim­di sa­na... > Ni­nem diyor ki: Ka­ra ko­yun et­li o­lur, ka­vur­ma­sı tat­lı o­lur, el ye­ri­ne gi­den kız, öl­mez a­ma dert­li o­lur.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT