BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kriz New York’un iti­ba­rı­nı da ze­de­le­di

Kriz New York’un iti­ba­rı­nı da ze­de­le­di

Kü­re­sel eko­no­mik kriz, New York Men­kul Kıy­met­ler Bor­sa­sı Wall Stre­et’in de yer al­dı­ğı New York’un, dün­ya­nın fi­nans mer­ke­zi ol­ma ni­te­li­ği­ni za­yıf­lat­tı.Kü­re­sel eko­no­mik kriz, New York Men­kul Kıy­met­ler Bor­sa­sı Wall Stre­et’in de yer al­dı­ğı New York’un, dün­ya­nın fi­nans mer­ke­zi ol­ma ni­te­li­ği­ni za­yıf­lat­tı. Özel­lik­le, ya­tı­rım ban­ka­sı Leh­man Brot­hers’ın, ABD ban­ka­cı­lık ta­ri­hin­de­ki en bü­yük if­las ola­rak ger­çek­leş­me­si, dün­ya­nın en önem­li fi­nans ku­ru­luş­la­rı­nın mer­ke­zi­nin bu­lun­du­ğu New York’un kü­re­sel fi­nans mer­ke­zi sı­fa­tı­na ol­duk­ça za­rar ver­di. Uz­man­lar, ge­çen yıl­ki 10.3 tril­yon do­lar­lık yıl­lık iş­lem hac­miy­le, ha­len dün­ya­nın en bü­yük bor­sa­sı Wall Stre­et’in bu­lun­du­ğu New York’un, son kriz­de ze­de­le­nen iti­ba­rı­nı ye­ni­den ka­zan­ma­sı­nın be­lir­li bir sü­re ala­ca­ğı­na dik­kat çe­ki­yor­lar. Kü­re­sel fi­nans mer­ke­zi ol­ma yo­lun­da, New York’un en ya­kın ta­kip­çi­si ko­nu­mun­da ise Lon­dra bu­lu­nu­yor. İHTİŞAMI KAYBOLUYOR ­Dün­ya­nın fi­nans mer­ke­zi sa­yı­lan New York’ta­ki Wall St­re­et, bor­sa­nın ya­nı sı­ra, dev ban­ka­la­rın ge­nel mer­kez­le­ri­nin de bu­lun­du­ğu ih­ti­şam­lı bir gü­ce sa­hip­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT