BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > En büyük rakibini bünyesine kattı

En büyük rakibini bünyesine kattı

Reasüransta dünya devi olan Aon Corp, geçen yıl 1.7 milyar dolara satın aldığı Benfield ile birleşme işlemini tamamladıReasüransta dünya devi olan Aon Corp, geçen yıl 1.7 milyar dolara satın aldığı Benfield ile birleşme işlemini tamamladı Aon Corp, bü­yü­me­ye de­vam edi­yor. Dün­ya ge­ne­lin­de ya­şa­nan eko­no­mik kri­zin şid­de­ti her ge­çen gün da­ha da ar­tar­ken, geç­ti­ği­miz Ağus­tos ayı son­la­rın­da en bü­yük ra­kip­le­rin­den Ben­fi­eld’i 1.7 mil­yar do­la­ra sa­tın al­dı­ğı­nı du­yu­ran Aon Corp, söz ko­nu­su sa­tın al­ma ça­lış­ma­la­rı­nı ta­mam­la­dı. Bir­leş­me­nin ta­mam­lan­ma­sı ile bir­lik­te ye­ni şir­ket Aon Ben­fi­eld adı ile fa­ali­ye­te geç­ti­ği­ni tüm dün­ya­da du­yur­du. Aon Corp’ın Baş­ka­nı ve ay­nı za­man­da CE­O’su olan Greg Ca­se sa­tın al­ma­nın ta­mam­lan­ma­sı­na yö­ne­lik yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Sek­tö­rün li­de­ri ola­rak söz ko­nu­su an­laş­ma ile iş or­tak­la­rı­mız ve müş­te­ri­le­ri­mi­ze en yük­sek de­ğe­ri sağ­la­dık” di­ye ko­nuş­tu. Uzun bir sü­re­dir Aon’un ope­ras­yon plat­for­mu­nu ve glo­bal net­wor­kü­nü güç­len­dir­mek, da­ha ge­niş ve ye­ni­lik­çi ürün ve ser­vis­ler­le da­ha müş­te­ri odak­lı bir or­ga­ni­zas­yon ol­mak ko­nu­sun­da kay­da de­ğer bir iler­le­me sağ­la­dık­la­rı­nı be­lir­ten Ca­se, “Bu ope­ras­yon ile Aon Ben­fi­eld ola­rak sı­nır­la­rı­mı­zı da­ha da ge­niş­le­te­rek bü­yü­me­yi sür­dü­re­ce­ğiz” de­di. AON Ben­fi­el Tür­ki­ye CE­O’su Ser­vet Gür­kan ise, “Ben­fi­eld’ın AON bün­ye­si­ne ka­tıl­ma­sı ile Tür­ki­ye’de de hiz­met ağı­ ve müş­te­ri port­fö­yü ge­niş­le­ye­cek” di­ye ko­nuş­tu. Ben­fi­eld’ın müş­te­ri­le­ri ara­sın­da ara­cı ku­rum­la­rın da ol­ma­sı­nın hız­lı bir ge­liş­me sü­re­cin­de olan Türk ser­ma­ye pi­ya­sa­la­rı için AON kay­naklı ye­ni hiz­met­le­rin su­nu­mu konusundaki öneme değinen Gür­kan, “AON ay­nı za­man­da sa­tın al­ma­lar­la da bü­yü­me­ye de­vam edi­yor. Tür­ki­ye’de ye­ni fır­sat­la­rı ko­va­la­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz” diye konuştu. AON BENFİELD OLDU Sigorta sektörünün iki devinin birleşmesinden sonra firmanın adı da Aon Benfield olarak değiştirildi. Sektörün lideri olan Aon ve Benfield rakipleriyle arasındaki farkı biraz daha açtı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT