BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > POS ci­haz­la­rı ya­zar ka­sa ola­cak

POS ci­haz­la­rı ya­zar ka­sa ola­cak

Ge­lir İda­re­si Baş­kan­lı­ğı, alış- ve­riş­le­rin POS ma­ki­na­la­rı ara­cı­lı­ğıy­la ya­pıl­ma­sı ve ban­ka­cı­lık sis­te­mi üze­rin­den ta­ki­bi için ön ça­lış­ma baş­lat­tı.Ge­lir İda­re­si Baş­kan­lı­ğı, alış- ve­riş­le­rin POS ma­ki­na­la­rı ara­cı­lı­ğıy­la ya­pıl­ma­sı ve ban­ka­cı­lık sis­te­mi üze­rin­den ta­ki­bi için ön ça­lış­ma baş­lat­tı. İl­gi­li bi­rim­ler­de baş­la­tı­lan ön ça­lış­ma­da, POS ci­haz­la­rı­nın for­ma­tı­nın de­ğiş­ti­ril­me­si, ha­len sa­de­ce ti­ca­ri bil­gi­le­rin yer al­dı­ğı ci­haz­lar­da ma­li bil­gi­le­re de yer ve­ril­me­si üze­rin­de du­ru­lu­yor. BDDK ve Ban­ka­lar Bir­li­ği ile de bir ara­ya ge­li­ne­cek olan bu ça­lış­ma, ön­ce­lik­le ye­ni fa­ali­ye­te ge­çen iş­let­me­ler­den baş­la­na­rak aşa­ma­lı bi­çim­de dev­re­ye alı­na­cak. Ma­li­ye­ci­le­rin dü­şün­dü­ğü mo­del­de, ya­zar ka­sa­lar dev­re dı­şı ka­la­cak. Kre­di kar­tıyla alış­ve­riş­ler­de POS ci­ha­zı sli­bi, fa­tu­ra ve­ya fiş ye­ri­ne ge­çe­cek. Ver­gi mev­zu­atın­da da slip­ler, ge­çer­li bel­ge ka­bul edi­le­cek. Na­kit alış­ve­riş­ler­de de, bil­gi­ler POS ci­ha­zı­na iş­le­ne­cek ve bilgiler ban­ka­la­ra gi­de­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT