BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > A­rif Ke­nan Ay­kut dualarla uğurlandı

A­rif Ke­nan Ay­kut dualarla uğurlandı

İh­las Mar­ma­ra Ev­le­ri 1. Kı­sım Ca­mi­i’n­de kı­lı­nan ce­na­ze na­ma­zı­na, mer­hum A­rif Ke­nan Ay­kut’un ya­kın­la­rı i­le ka­la­ba­lık bir ce­ma­at top­lu­lu­ğu ka­tıl­dı.> M.Kurt­bay Önür İS­TAN­BUL İh­las Mar­ma­ra Ev­le­ri İl­köğ­re­tim Oku­lu es­ki öğ­ret­men­le­rin­den Arif Ke­nan Ay­kut dün def­ne­dil­di. Uzun sü­re­dir kan­ser te­da­vi­si gö­ren Arif Ke­nan Ay­kut, ön­ce­ki gün ağır­la­şa­rak ha­ya­tı­nı kay­bet­miş­ti. İh­las Vak­fı men­sup­la­rın­dan Zik­rul­lah Ar­vas’ın da­ma­dı ve ga­ze­te­miz ça­lı­şan­la­rın­dan Mu­hib­bul­lah, Ha­bib ve İnan Ar­vas’ın eniş­te­si olan Arif Ke­nan Ay­kut’un ce­na­ze­si öğ­le na­ma­zı­nı mü­te­aki­ben, İh­las Mar­ma­ra Ev­le­ri 1. Kı­sım Ca­mi­i’nde kı­lı­nan ce­na­ze na­ma­zı­nın ar­dın­dan Ya­kup­lu Kab­ris­ta­nı’na def­ne­dil­di. Ay­kut’un ce­na­ze­si­ne İh­las Hol­ding ve Tür­ki­ye Ga­ze­te­si ça­lı­şan­la­rı­nın ya­nı sı­ra ya­kın­la­rı ve ka­la­ba­lık bir ce­ma­at top­lu­lu­ğu ka­tı­lır­ken, mer­hum dua­lar­la son yol­cu­lu­ğu­na uğur­lan­dı. Ke­nan Ay­kut, 51 ya­şın­da, ev­li ve iki ço­cuk ba­ba­sıy­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT