BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > So­kak­ta ke­sim YA­SAK

So­kak­ta ke­sim YA­SAK

Er­zu­rum’da park, bah­çe, cad­de, so­kak, bi­na önü mey­dan gi­bi hal­ka açık yer­ler­de kur­ban ke­sen­ler hak­kın­da 114 YTL pa­ra ce­za­sı uy­gu­la­na­ca­ğı bil­di­ril­di.Er­zu­rum’da park, bah­çe, cad­de, so­kak, bi­na önü mey­dan gi­bi hal­ka açık yer­ler­de kur­ban ke­sen­ler hak­kın­da 114 YTL pa­ra ce­za­sı uy­gu­la­na­ca­ğı bil­di­ril­di. Ke­si­min eh­li­yet­siz ki­şi­ler­ce ya­pıl­ma­sı ha­lin­de ise bu ki­şi­le­re kes­tik­le­ri hay­van ba­şı­na bin 500 YTL pa­ra ce­za­sı ve­ri­le­cek. Çev­re ve Or­man Mü­dür­lü­ğü’nce ya­pı­lan açık­la­ma­da, “Ke­sim ve sa­tış, be­le­di­ye­ler ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen alan­lar­da ya­pı­la­cak­, atık­la­rı yine be­le­di­ye­ top­la­ya­cak­tır” de­nil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT