BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kâ­bil’de an­lam­lı yar­dım

Kâ­bil’de an­lam­lı yar­dım

Af­ga­nis­tan’ın baş­ken­ti Ka­bil so­kak­la­rın­da, Kur­ban Bay­ra­mı coş­ku­su ya­şan­ma­ya baş­la­dı.Af­ga­nis­tan’ın baş­ken­ti Ka­bil so­kak­la­rın­da, Kur­ban Bay­ra­mı coş­ku­su ya­şan­ma­ya baş­la­dı. Af­gan hal­kı­nı unut­ma­yan ve her za­man dar gün­le­rin­de im­da­dı­na ko­şan Türk hal­kı da, “Kim­se Yok Mu Der­ne­ği” ara­cı­lı­ğıy­la ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne kur­ban da­ğı­ta­cak. Kim­se Yok Mu Der­ne­ği or­ga­ni­zas­yo­nuy­la Ka­bil’e 100 Türk iş ada­mı gel­di. Af­ga­nis­tan’da ya­şa­yan ih­ti­yaç sa­hi­bi ki­şi­le­re Türk hal­kı­nın gön­der­di­ği kur­ban­lık­la­rı, Türk iş adam­la­rı ve der­nek yet­ki­li­le­ri, ken­di el­le­riy­le ulaş­tı­ra­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT