BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mek­ke’de­ki Türk has­ta­ne­si 280 bin ki­şi­ye hiz­met ver­di

Mek­ke’de­ki Türk has­ta­ne­si 280 bin ki­şi­ye hiz­met ver­di

Has­ta­ne­de 12 uz­man­lık b­ran­şı ve diş sağ­lı­ğı a­la­nın­da po­lik­li­nik hiz­me­ti ve­ri­li­yor. Ka­dın ve er­kek ha­cı­lar i­çin ay­rıl­mış 16 a­det po­lik­li­nik­te has­ta­la­ra ba­kı­lı­yor.ŞİFA DAĞITIYORLAR Has­ta­ne­de 12 uz­man­lık b­ran­şı ve diş sağ­lı­ğı a­la­nın­da po­lik­li­nik hiz­me­ti ve­ri­li­yor. Ka­dın ve er­kek ha­cı­lar i­çin ay­rıl­mış 16 a­det po­lik­li­nik­te has­ta­la­ra ba­kı­lı­yor. > Yu­suf Zi­ya Erars­lan İHA Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ve Türk Kı­zı­la­yı ta­ra­fın­dan Suu­di Ara­bis­tan’da Türklere hiz­met ver­me­si için yap­tı­rı­lan 16 kat ve 120 ya­tak ka­pa­si­te­si­ne sa­hip Mek­ke Has­ta­ne­si’nde 140 Türk dok­tor gö­rev ya­pı­yor. Mek­ke Has­ta­ne­si, 3 Ara­lık 2008 ta­ri­hi iti­ba­riy­le has­ta­ne po­lik­li­nik­le­rin­de 35 bin 253, sağ­lık mer­kez­le­rin­de ve sağ­lık ocak­la­rın­da 58 bin 77 Türk ha­cı ada­yı­na sağ­lık hiz­me­ti ve­rir­ken, 178 bin ki­şi ayak­ta te­da­vi edil­di. Has­ta­ne­de 1 ekip baş­ka­nı, 1 baş­he­kim, 6 baş­he­kim yar­dım­cı­sı, 1 baş­hem­şi­re, 5 baş­hem­şi­re yar­dım­cı­sı, 54 uz­man dok­tor, 86 pra­tis­yen dok­tor, 2 diş ta­bi­bi, 9 ec­za­cı/ec­za­cı kal­fa­sı, 104 ebe-hem­şi­re, 23 sağ­lık tek­nis­ye­ni, 32 sağ­lık me­mu­ru, 62 has­ta ba­kı­cı, 41 şo­för, 10 ter­cü­man, 7 ida­ri per­so­nel, 9 yar­dım­cı ekip per­so­ne­li ol­mak üze­re top­lam 463 ki­şi gö­rev ya­pı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT