BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > En büyük mutluluk

En büyük mutluluk

Mekke’de bulunan 3 milyon Müslüman, dün Arafat vakfesini yerine getirdi. Bugün şeytan taşladıktan sonra ihramdan çıkıp hacı olacaklarFISKİYELİ SERİNLEME Kut­sal top­rak­lar­da ka­vu­ru­cu sı­cak­tan bu­na­lan ha­cı­la­rın im­da­dı­na fıs­ki­ye­ler ye­tiş­ti. Ha­cı­lar, so­kak­la­ra ku­ru­lan fıs­ki­ye­ler yar­dı­mıy­la se­rin­le­di. HÜZÜN VE SEVİNÇ BİR ARADA Arafat’ta hacıların büründüğü bembeyaz ihramlar, çok etkileyici görüntüler oluşturdu. Milyonlarca müslüman, Arafat ovasında bulunmanın, tarifi mümkün olmayan manevi hazzını tadarken, “Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk” şeklindeki nidalar da semalarda yankılandı. > İsmail Mahnoli - Mehmet Koca - Şükrü Cido Hac fa­ri­za­sı­nı ye­ri­ne ge­tir­mek için kut­sal top­rak­la­ra ge­len ha­cı aday­la­rı, dün Ara­fat’ta vak­fe­ye dur­du. Ön­ce­ki ge­ce Ara­fat’a çı­ka­rak ge­ce­yi bu­ra­da ge­çi­ren ha­cı aday­la­rı, dün öğ­le ve ikin­di na­maz­la­rı­nı bu­ra­da kıl­dı. Gü­nü du­a edip Kur’an-ı ke­rim oku­ya­rak ge­çi­ren ha­cılar, ak­şam sa­at­le­rin­de Ara­fat’tan ay­rıl­dı. Müz­de­li­fe’de de vak­fe yapacak olan hacılar, bu­ra­dan Mi­na’ya ge­çe­cek ve bu­ra­da şey­tan taş­la­yıp kur­ban ke­se­rek ih­ram­dan çı­ka­cak­lar. Ha­cılar bun­la­rın ar­dın­dan Ka­be’yi ta­vaf edecek. Ara­fat, Haz­re­ti Mu­ham­med’in Ve­da Hut­be­si’ni ver­di­ği yer. Haz­re­ti Adem Aley­his­se­lam’ın Haz­re­ti Hav­va ile yer­yü­zün­de ilk bu­luş­tu­ğu Ce­be­lür­rah­me Te­pe­si de Ara­fat ova­sın­da bu­lu­nu­yor. Bu ara­da, her se­ne Hac dö­ne­min­de ya­pıl­dı­ğı gi­bi, Ka­be-i Şe­rif’in saf ipek­ten do­ku­nan ve üze­ri­ne al­tın sır­ma­lı ke­li­me-i şe­ha­det ve ayet-i ke­ri­me­ler iş­le­nen ör­tü­sü ye­ni­si ile de­ğiş­ti­ril­di. Ye­ni ör­tü­nün 20 mil­yon ri­ya­le (5.4 mil­yon do­lar) mal ol­du­ğu açık­lan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT