BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ni­ce bay­ram­la­ra...

Ni­ce bay­ram­la­ra...

Bu­gün bir Kur­ban Bay­ra­mı­nı da­ha ya­şa­ma­ya baş­la­dık. Dün­ya­nın bir­çok ye­rin­de, oluk oluk in­san ka­nı akar­ken, eko­no­mik kri­zin dün­ya­nın üs­tü­ne bir ka­ra­ba­san gi­bi çök­tü­ğü, te­rö­rün şah ol­du­ğu şu gün­ler­de, ül­ke­miz­de hu­zur ve mut­lu­luk­la bay­ram ge­çir­me­ye baş­la­dık. İn­şal­lah ta­ma­mı­na er­mek na­sip olur.Bu­gün bir Kur­ban Bay­ra­mı­nı da­ha ya­şa­ma­ya baş­la­dık. Dün­ya­nın bir­çok ye­rin­de, oluk oluk in­san ka­nı akar­ken, eko­no­mik kri­zin dün­ya­nın üs­tü­ne bir ka­ra­ba­san gi­bi çök­tü­ğü, te­rö­rün şah ol­du­ğu şu gün­ler­de, ül­ke­miz­de hu­zur ve mut­lu­luk­la bay­ram ge­çir­me­ye baş­la­dık. İn­şal­lah ta­ma­mı­na er­mek na­sip olur. Her se­ne Kur­ban Bay­ra­mın­da in­san­lar ne­şey­le bay­ra­mı bek­ler­ken, ül­ke­de di­şe do­ku­nur sos­yal bir sı­kın­tı yok­ken, ba­zı ya­yın or­gan­la­rı, man­şet­le­re ka­çan kur­ban­la­rın ma­ri­fet­le­ri­ni otur­tur. Kur­ban­lık kü­çük­baş ve­ya bü­yük­baş ol­sun as­lın­da el­bet­te hay­van­dır. Okul ve eği­tim gör­me­miş, bir mes­le­ği, ço­luk ço­cuk ga­ile­si de yok. Ve his­le­riy­le ha­re­ket eder. Ko­nuş­maz ve ko­nu­şu­la­nı da an­la­maz. Hay­van nak­li es­na­sın­da, bir fi­rar ol­ma­sı da nor­mal. Sa­hi­bi de ge­çim der­din­de. Ka­ça­nı ya­ka­la­mak ek­mek me­se­le­si. Bu iki ta­raf­lı ka­çış ve ya­ka­la­ma çır­pı­nış­la­rı­nı, ko­me­di-tra­je­di şe­kil­de ek­ran­la­ra dök­mek, ki­me ne ge­ti­rir. To­sun­lar bu ha­be­ri gö­rüp de, se­ne­ye “aman hem­cins­le­ri­mi­zi zor du­rum­da bı­rak­ma­ya­lım” top­lan­tı­la­rı mı ya­pa­cak? Mal sa­hip­le­ri “aman ka­çan hay­van­la­rı ik­na me­tot­la­rı ile ya­ka­la­ya­lım mı?” di­ye­cek. Po­lis ve be­le­di­ye ka­çak kur­ban­lık­la­rın ya­ka­la­ma stra­te­ji­le­ri mi ge­liş­ti­re­cek... Bun­lar ol­ma­ya­cak. Bu sa­ye­de be­le­di­ye ve po­li­se ver­yan­sın et­mek ni­ye! Ba­ha­ne mi arı­yor­su­nuz. Böy­le ya­pan med­ya men­sup­la­rı bir uy­sal ko­yu­nu aca­ba yüz met­re bir yer­den bir ye­re yü­rü­te­bi­lir­ler mi? Ba­na gö­re ha­yır. Har­man yığ­mak zor iş. Ama har­man ye­rin­de yan ge­lip ya­ta­rak, har­man yığ­ma­yı ta­ri­fi rah­met­li de­dem de ya­par­dı. Okul­lar oku­muş, şir­ket­le­ri olan, ev bark sa­hi­bi kim­se­ler, bi­raz al­kol alın­ca, al­kol­met­re üf­le­me­de po­li­si­mi­ze kök sök­tü­rü­yor. Ül­ke­de eğ­len­ce dün­ya­sı­nın ta­nın­mış ba­zı star­la­rı, po­li­se her tür­lü edep­siz­li­ği, ya­pı­yor. Gü­lüp ge­çi­yo­ruz. Tah­si­li, oku­lu, pa­ra­sı, evi-bar­kı, di­li yok kur­ban­lık­lar­la uğ­raş­ma­yı, kah­ra­man­lık sa­yan­la­rı ayıp­lı­yo­rum!.. Tüm oku­yu­cu­la­rı­mın bay­ram­la­rı­nı teb­rik ede­rim.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT