BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > OTO DÜNYASI

OTO DÜNYASI

Pe­u­ge­ot Kar­deş­ler ta­ra­fın­dan tes­te­re ü­ret­mek i­çin F­ran­sa’da te­mel­le­ri a­tı­lan şir­ket, da­ha son­ra o­to­mo­bil ü­ret­me ka­ra­rı al­dı. Kar­deş­ler­den E­mi­le, Pe­gu­e­ot’nun ilk as­lan lo­go­su­nu 1858 yı­lın­da tes­cil­le­ye­rek 150 yıl­lık as­lan amb­lem­li Pe­u­ge­ot se­rü­ve­nini baş­lat­tıEDİ­TÖR: İNAN AR­VAS 150 yıl ön­ce bir­leş­ti­ler bir da­ha ay­rıl­ma­dı­lar Pe­u­ge­ot Kar­deş­ler ta­ra­fın­dan tes­te­re ü­ret­mek i­çin F­ran­sa’da te­mel­le­ri a­tı­lan şir­ket, da­ha son­ra o­to­mo­bil ü­ret­me ka­ra­rı al­dı. Kar­deş­ler­den E­mi­le, Pe­gu­e­ot’nun ilk as­lan lo­go­su­nu 1858 yı­lın­da tes­cil­le­ye­rek 150 yıl­lık as­lan amb­lem­li Pe­u­ge­ot se­rü­ve­nini baş­lat­tı Peugeot’nun 1967 model spor otomobili Ma­lum bu za­man­da pek rast­lan­ma­yan bir şey kar­deş­le­rin sırt sır­ta ver­me­si. Dün­ya de­vi olan Pe­uge­ot’nun hi­ka­ye­si ol­duk­ça il­ginç. Ken­di hal­le­rin­de olan bu kar­deş­ler ara­zi­le­ri­ne ku­rduk­la­rı rüz­gar de­ğir­men­le­ri ile ge­çi­mi­ni sağ­lı­yor­du. Mühendis olan Ar­mand, Pe­uge­ot kar­deş­le­rin en bü­yük ağa­be­yiy­di. Kar­deş­le­ri­ne bir şir­ket kur­ma­nın ha­ya­li­ni an­la­tı­yor bü­yük iş­ler ba­şa­ra­bi­le­cek­le­ri­ni ıs­rar­la vur­gu­lu­yor. Kar­deş­le­rin­den al­dı­ğı des­tek sa­ye­sin­de bir tes­te­re şir­ke­ti ku­ru­yor­lar. Şir­ket ha­ya­li­ne ka­vu­şan Ar­mand bir şey­le­rin ek­sik­li­ği­ni his­se­di­yor bu­ da iyi­den iyi­ye içi­ni ke­mi­ri­yor­du. Der­ken oto­mo­bil pa­za­rı­na gir­me­si ge­rek­ti­ği bir am­pul gi­bi bey­ni­nin için­de par­lı­yor ve o gün­den son­ra oto­mo­tiv ma­ce­ra­sı baş­lı­yor. Peugeot Cabrio 504 İLK ARS­LAN LO­GO­LU ARAÇ Gün­ler, haf­ta­la­rı ay­lar yıl­la­rı ko­va­lı­yor ve Emi­le Pe­uge­ot’ya 20 Ka­sım 1858 yı­lın­da ilk lo­go­su­nu he­di­ye edi­yor ve ars­lan lo­go­lu ba­şa­rı­lar­la do­lu Pe­uge­ot hi­ka­ye­si böy­le­ce baş­lı­yor. Pe­uge­ot Kar­deş­le­rin ufa­ğı olan Emi­le “As­lan” lo­go­su­nu çiz­di­ğin­de Pe­uge­ot’un oto­mo­bil üre­ti­mi yok­tu. Emi­le ok­lu ve ok­suz bir ars­lan çi­ze­rek lo­go­yu tes­cil et­tik­ten son­ra tes­te­re ve ürün­le­rin üze­ri­ne uy­gu­lan­ma­ya baş­lan­dı. Çok il­gi çe­ken bu “Li­on” ars­lan amb­le­mi kı­sa za­man­da Pe­uge­ot Fab­ri­ka­sı’nın tem amb­le­mi ün­va­nı­nı ka­zan­dı. Bü­yük ağa­bey Ar­mand Pe­uge­ot’un ilk kez 1906 yı­lın­dan iti­ba­ren Ok üze­rin­de olan as­lan mar­ka­lı se­ri oto­mo­bil­ler çık­ma­ya baş­la­dı. As­lan ve Pe­uge­ot bir­kaç ev­rim ge­çir­dik­ten son­ra ay­rıl­ma­dı­lar. 1933’ten son­ra Pe­uge­ot’nun 201, 301 ve 601 mo­del­le­rin­de rad­ya­tör ız­ga­ra­la­rı­nın te­pe­sin­de as­lan ba­şı ilk kez gö­rül­me­ye baş­lan­dı. Da­ha son­ra bir­çok mo­del­de de­ği­şik şe­kil­ler­de kul­la­nı­lan As­lan lo­go­su 1968 yı­lın­da 504’te kul­la­nı­la­cak olan as­lan amb­le­mi çer­çe­ve­sin­den çı­ka­rı­la­rak al­tın­lı ve krom­lu amb­lem onun ye­ri­ni al­dı. 1975’de pi­ya­sa­ya sü­rü­len 604’de kul­la­nı­lan oyuk tel as­la­nı 1982 yı­lın­da 205’ler­de si­yah fon üze­rin­de kul­la­nıl­dı ve 1993 yı­lı­na ka­dar 306’lar­da kul­la­nıl­dı. 1995 yı­lın­da 406’lar­da kul­la­nı­lan ye­ni as­lan lo­go­su dol­gun­lu­ğun­dan do­la­yı di­ğer­le­rin­den ayırt edi­le­bi­li­yor­du. 1998 yı­lın­da ise çağ­daş bir as­lan lo­go­su be­nim­sen­me­ye baş­lan­dı. Ta­sar­la­nan lo­go­da as­lan ma­vi fon­lu mar­ka ile öz­deş­leşen ar­ma­nın içi­ne yer­leş­tir­di. MO­TOR­LU Bİ­SİK­LET” Pe­uge­ot 150 yıl­lık geç­mi­şinden bu­gü­ne ka­dar bir­çok oto­mo­bil üret­ti. Ar­mand Pe­uge­ot ön­der­li­ğin­de ilk ola­rak da­im­ler mo­tor­la­rıy­la güç­len­di­ril­miş üç ve iki te­ker­lek­li bi­sik­let­ler­den son­ra 1894 yı­lın­da Fran­sa’nın ilk mo­tor­lu araç ya­rı­şı olan Pa­ris-Bor­de­ux-Pa­ris ya­rı­şı­na araç üre­te­rek ya­rı­şı ilk dört’te bi­ti­ren araç­lar­dan üçü­nü üret­miş­ti. Pe­uge­ot’un ba­şa­rı­lı ol­ma­sın­da kuş­ku­suz Pe­uge­ot mü­hen­di­si Gra­ti­en Mic­ha­ux’un pa­yı bü­yük. Çün­kü Mic­ha­ux’un ge­liş­tir­di­ği iç­ten yan­ma­lı mo­to­ru Pe­uge­ot üret­mek is­ti­yor­du. Fa­kat Pe­uge­ot bir ai­le fir­ma­sıy­dı ve en bü­yük or­tak­lar­dan bi­ri de Pe­uge­ot Kar­deş­le­ri­nin ku­ze­ni Eu­ge­ne bu üre­ti­me en­gel ol­du. FRAN­SA’NIN EN BÜ­YÜ­ĞÜ OL­DU Ar­mand Pe­uge­ot, ku­ze­niy­le iş­le­rin yü­rü­me­ye­ce­ği­ni an­la­yın­ca 1896 se­ne­si­nin Ni­san ayın­da Anony­me des Au­to­mo­bi­les Pe­uge­ot şir­ke­ti­ni kur­du. Ar­mand böy­le­ce Do­ğu Fran­sa’da kur­du­ğu ilk atöl­ye­sin­de 1897 yı­lın­da 125 ça­lı­şı­nı ile bir­lik­te üre­ti­me baş­la­dı. 1897 yı­lın­da haf­ta­da 1 araç üre­ten Ar­mand Pe­uge­ot ba­şa­rı çiz­gi­si­ni yük­sel­te­rek 1898 yı­lın­da haf­ta­da üç araç üret­me­ye baş­la­dı. 2 se­ne son­ra Ar­mand ve eki­bi bu sa­yı­yı haf­ta­da 10 ara­ca çı­kar­dı. Ay­rı­ca tek­ne­ler için­de mo­tor üret­me­ye baş­la­dı. Pe­uge­ot’nun bu­gü­ne ge­le­bil­me­sin­de ba­şa­rı­sın­da en bü­yük sa­hi­bi 1905 yı­lın­da üre­ti­len 6 bey­gir gü­cün­de­ki iki ki­şi­lik “Be­be Pe­uge­ot” mo­de­li ol­du. Bu mo­del üre­til­dik­ten son­ra 400 alı­cı bul­du. Ar­mand 1910’da Les Fils de Pe­uge­ot Fre­res fir­ma­sı­nı ku­ra­rak 1913 se­ne­sin­de oto­mo­tiv pa­za­rın­da­ki yüz­de 20’lik pa­yı ile 10 bir araç­lık sa­tış ile Fran­sa’nın en bü­yük oto­mo­bil üre­ti­ci­si ol­du. KARDEŞLERİN BAŞARISI... Peugeot’nun 1.5 asırlık hikayesinin ardından otomotivde dünya devi olması markalaşmanın ve bu konuda çok çalışmak gerektiğinin açıkça bir göstergesi olarak duruyor karşımızda. Emi­le Pe­uge­ot’nun çiz­di­ği gü­cün sem­bo­lü olan as­lan Pe­uge­ot lo­go­su ile öz­deş­leş­ti. 150 yıl­lık bir geç­mi­şe sa­hip olan as­lan lo­go­lu Pe­uge­ot, 1906 yı­lın­da üre­ti­len ilk araç­la­rın­dan son­ra şu­ an 150’den faz­la ül­ke­de sa­tı­lan Pe­uge­ot’la­rın ge­nel amb­le­mi­ni ta­şı­yor. Ül­ke­miz­de Pe­uge­ot 206, 207, 307, 407, 607, 206 Van, Part­ner Van ve Kom­bi­van, Bo­xer Van ve Bo­xer Mi­ni­büs’den olu­şan çok zen­gin bir ürün ga­mı tü­ke­ti­ci­ler­le bu­lu­şu­yor. Di­zel Porsc­he şubatta ge­li­yor ­Fir­ma sı­kı e­mis­yon ku­ral­la­rı ve di­ze­le uy­gu­la­nan ver­gi a­van­taj­la­rın­dan do­la­yı, Ca­yen­ne mo­de­li­nin di­zel ver­si­yo­nu­nu ü­ret­me­ye ka­rar ver­di. Di­zel Ca­yen­ne mo­de­lin­de, Volks­wa­gen’dan a­lı­nan 3 lit­re hac­min­de 240 bey­gir güç ve 550 Nm tork ü­re­ten bir V6 kul­la­nı­la­cak. Bu mo­tor i­le Ca­yen­ne 100 km’de 9.3 lit­re or­ta­la­ma ya­kıt tü­ke­ti­mi­ne ve ki­lo­met­re ba­şı­na 244 g­ram CO2 sa­lı­nı­mı­na ka­vu­şa­cak. Porsc­he, di­zel ve­ris­yon­dan son­ra ü­ret­me­ye baş­la­ya­ca­ğı hib­rid ver­si­yo­nun 100 km’de 9 lit­re­nin al­tın­da ya­kıt tü­ke­te­ce­ği­ni tah­min e­di­yor. Bü­tün di­zel Ca­yen­ne mo­del­le­ri Tipt­ro­nic-S şan­zı­man i­le do­na­tı­la­cak ve sa­tı­şı­na Av­ru­pa’da 2009 Şu­bat a­yın­da baş­la­na­cak. Su­zu­ki’den be­da­va ben­zin kam­pan­ya­sı Ara­lık ayın­da Su­zu­ki Swift sa­hi­bi olan­lar, tüm Shell is­tas­yon­la­rın­dan 3 bin ki­lo­met­re­lik be­da­va ben­zin al­ma­ya hak ka­za­na­cak. Su­zu­ki, Swift mo­de­li için Ekim ayın­da baş­la­yan be­da­va ben­zin kam­pan­ya­sı­nı Ara­lık ayı so­nu­na ka­dar uzat­tı. Ara­lık ayı bo­yun­ca Swift sa­hi­bi olan her­kes, tüm Shell is­tas­yon­la­rın­dan 3 bin ki­lo­met­re­lik 95 ok­tan kur­şun­suz ben­zin al­ma­ya hak ka­za­na­cak. Swift’in tüm ver­si­yon­la­rı için ge­çer­li ola­cak kam­pan­ya­da ara­cı sa­tın alır­ken ve­ri­le­cek Shell ya­kıt he­di­ye kar­tı ile tü­ke­ti­ci­ler bu fır­sat­tan ya­rar­la­na­cak. Swift’in 1.3 MT ben­zin­li ver­si­yo­nu­nun anah­tar tes­lim fi­ya­tı ise 25.150 YTL LPG’li Hyun­da­i ta­sar­ruf yap­tı­ra­cak Hyun­da­i, glo­bal eko­no­mik kri­zin et­ki­le­ri­nin iyi­ce his­se­dil­me­ye baş­la­dı­ğı gü­nü­müz­de tü­ke­ti­ci­nin ce­biy­le dost olan LPG (Sı­vı­laş­tı­rıl­mış Pet­rol Ga­zı) sis­tem­li oto­mo­bil­le­ri­nin sa­tı­şı­na baş­la­dı. İlk etap­ta Ac­cent Era’nın 1.4 ve 1.6 lit­re­lik ben­zin­li ver­si­yon­la­rın­da uy­gu­lan­ma­ya baş­la­nan LPG sis­te­mi, Hyun­da­i gü­ven­ce­siy­le sek­tör­de­ki en uzun sü­re olan 5 yıl / 100.000 km me­ka­nik ga­ran­tiy­le bir­lik­te su­nu­lu­yor. Ben­zin­den yak­la­şık yüz­de 45 ve ma­zot­tan da yak­la­şık yüz­de 35 ora­nın­da ucuz olan LPG, ben­zi­ne gö­re da­ha te­miz bir yan­ma sağ­la­dı­ğı için kar­bon ve ku­ru­mu nis­pe­ten da­ha az oluş­tu­ru­yor ve za­rar­lı gaz sa­lı­nı­mı­nı yak­la­şık yüz­de 13 ora­nın­da dü­şü­rü­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92553
  % 1.62
 • 5.2638
  % -1.52
 • 6.0189
  % -0.93
 • 6.6741
  % -1.13
 • 212.667
  % -0.89
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT