BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > TO­Kİ’den ev al­dım mut­lu­yum

TO­Kİ’den ev al­dım mut­lu­yum

TÜ­Gİ­AD ta­ra­fın­dan ya­pı­lan a­raş­tır­ma­nın so­nu­cu­na gö­re TO­Kİ’den ko­nut a­lan­la­rın yüz­de 75.8’lik bir kıs­mı ka­ra­rın­dan mem­nunTÜ­Gİ­AD ta­ra­fın­dan ya­pı­lan a­raş­tır­ma­nın so­nu­cu­na gö­re TO­Kİ’den ko­nut a­lan­la­rın yüz­de 75.8’lik bir kıs­mı ka­ra­rın­dan mem­nun An­ka­ra’da Top­lu Ko­nut İda­re­sin­den (TO­Kİ) ko­nut alan­la­rın yüz­de 75.8’inin ko­nut­la­rın­dan mem­nun ol­du­ğu be­lir­len­di. Tür­ki­ye Genç İşa­dam­la­rı Der­ne­ği­nin (TÜ­Gİ­AD) An­ka­ra Şu­be­si ta­ra­fın­dan 1236 ki­şiy­le gö­rü­şü­le­rek ya­pı­lan “TO­Kİ Al­gı Araş­tır­ma­sı”, TO­Kİ’den ko­nut alan­la­rın bü­yük bö­lü­mü­nün ko­nut­la­rın sağ­la­dı­ğı hayat stan­dar­dın­dan mem­nun ol­du­ğu­nu or­ta­ya koy­du. Araş­tır­ma­ya gö­re, de­nek­le­rin yüz­de 68’i, “TO­Kİ’nin ko­nut­la­rı­na ta­şın­ma­nın ya­şam ka­li­te­si­ni ar­tır­dı­ğı­nı” be­lirt­ti. TO­Kİ ko­nut­la­rın­da otu­ran­la­rın en az şi­ka­yet et­ti­ği so­run­lar ise “eği­tim ve sağ­lık hiz­met­le­ri”. An­ket­ler­den, bu ko­nut­lar­da otu­ran­la­rın, çev­re kir­li­li­ği, su­suz­luk, park­lar ve ye­şil alan­lar, çev­re dü­zen­le­me­le­rin­den mem­nun ol­du­ğu be­lir­len­di. Araş­tır­ma­ya gö­re, TO­Kİ’nin ta­nı­nır­lı­ğı ol­duk­ça yük­sek ve de­nek­le­rin yüz­de 86.1’i TO­Kİ’yi ta­nı­yor. TO­Kİ’nin gü­ve­ni­lir ol­ma­sı­na ge­rek­çe ola­rak, yüz­de 30.6 ile dev­let ku­ru­lu­şu ol­ma­sı, yüz­de 26.1 ile ko­nut­la­rı za­ma­nın­da tes­lim et­me­si, yüz­de 17.2 ile ger­çek­çi fi­yat­la ko­nut sat­ma­sı, yüz­de 20.9 ile sa­bit fi­yat­la ko­nut sat­ma­sı gös­te­ril­di. STANDARDI YÜKSEK Konutların ucuz, sabit fiyatla satılması, hayat standardını yükseltmesi ve depreme dayanıklı üretim yapılması TOKİ’nin tercih edilmesinde önemli rol oynuyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT