BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Par­tay­miş­le­mek

Par­tay­miş­le­mek

Her ne ka­dar şu gün­ler, pek ço­ğu­mu­za “Bay­ram gel­miş ne­yi­me” de­dirt­se de, bay­ram­lar se­vinç gün­le­ri. Se­vin­me­nin de­ği­şik yol­la­rı var. Ne­re­den bak­tı­ğı­nı­za bağ­lı. Şi­kâ­yet pen­ce­re­sin­den mi, yok­sa şü­kür pen­ce­re­sin­den mi? İş, ba­ka­cak gü­zel pen­ce­re­ler bu­la­bil­mek­te.Her ne ka­dar şu gün­ler, pek ço­ğu­mu­za “Bay­ram gel­miş ne­yi­me” de­dirt­se de, bay­ram­lar se­vinç gün­le­ri. Se­vin­me­nin de­ği­şik yol­la­rı var. Ne­re­den bak­tı­ğı­nı­za bağ­lı. Şi­kâ­yet pen­ce­re­sin­den mi, yok­sa şü­kür pen­ce­re­sin­den mi? İş, ba­ka­cak gü­zel pen­ce­re­ler bu­la­bil­mek­te. Bir yan­da “Kriz var”, öte yan­da “Kriz yok” di­yen­ler... “Kriz dı­şı­mız­da”cı­lar ve “Kriz içi­miz­de”ci­ler... “Bu da ge­çer, Yâ Hû” ka­dar, “De­ler de ge­çer” di­yen­ler... Bay­ram eşit­tir “ta­til” sa­nan­lar da var; ta­ti­li­ni “bay­ram” ya­pan­lar da... Şu dö­nem­de en bü­yük bay­ram, ya­pa­cak bir işi ol­mak, bi­ri­le­ri­ne bir iş ve­re­bil­mek. Tam za­man­lı­sı zor ol­sa da ya­rı za­man­lı ve ek iş­ler için ni­ce fır­sat­lar çı­ka­bi­li­yor. Es­nek ve­ya kıs­mî ça­lış­ma da de­ni­len, dö­nem­sel ça­lış­ma an­la­yı­şı dün­ya­da gi­de­rek ge­li­şi­yor. Kriz­le­ri aş­mak, iş­siz­li­ği azalt­mak, dü­şük eği­tim­li­le­re iş bul­mak, fark­lı sa­at­ler­de ve­ya me­kân­lar­da ça­lış­ma­yı ter­cih eden, ye­ni bir iş-ha­yat den­ge­si ara­yan in­san­la­rı is­tih­da­ma kat­mak (genç­ler, emek­li­ler, ka­dın­lar), iş tec­rü­be­si ol­ma­yan­la­ra de­ne­yim ka­zan­dır­mak, ka­yıt dı­şı­lı­ğı en­gel­le­mek gi­bi fay­da­la­ra sa­hip. Dö­nem­sel ça­lış­ma­ya (is­tih­da­ma) çok uy­gun alan­lar­dan bi­ri de pa­zar­la­ma. Ka­lı­cı iş­ler ka­dar, ge­çi­ci iş fır­sat­la­rı da ol­duk­ça faz­la ola­bi­li­yor. Pa­zar­la­ma iş yap­mak ka­dar, ko­nuş­mak, ko­nuş­tur­mak ve ko­nu­şul­mak­la da il­gi­li. Es­ki­den pa­zar­la­ma ba­ğı­ra ça­ğı­ra ko­nuş­mak­tan iba­ret sa­nı­lır­ken, ya­kın za­man­lar­da, fir­ma dı­şın­da baş­ka­la­rı­nı, müş­te­ri­le­ri, hat­ta müş­te­ri ol­ma­ya­cak­la­rı da le­hi­niz­de ko­nuş­tur­mak (ağız­dan ku­la­ğa pa­zar­la­ma) ve in­san­la­rın ara­la­rın­da­ki ko­nuş­ma­la­ra mev­zu ola­bil­mek gi­bi nok­ta­la­ra ka­dar uzan­dı. Bay­ram­lar ko­nuş­ma za­man­la­rı­dır. Hı­sım-ak­ra­ba, eş-dost, ya­kın­lar, kom­şu­lar, bir­bir­le­ri­ne say­gı ve sev­gi­le­ri­ni arz eder, bol bol ko­nu­şur­lar. İş­te bu an­lar­da ola­bil­di­ğin­ce çok ki­şi­nin biz­den bah­set­me­le­ri­ni sağ­la­ya­bi­lir­sek, ara­dı­ğı­mız eks­tra, es­nek, kıs­mî za­man­lı, ka­lı­cı ve­ya ge­çi­ci ni­ce iş fır­sat­la­rı­nı ya­ka­la­ya­bi­li­riz. Bu bay­ram gün­le­rin­de bi­le in­san­la­ra fay­da­lı ol­mak için full­taym ve par­tay­miş­le­yen her­ke­sin bay­ram­la­rı­nı teb­rik edi­yo­ruz.
Kapat
KAPAT