BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bay­ram­da ya­pı­la­cak iş­ler

Bay­ram­da ya­pı­la­cak iş­ler

Su­al: Bay­ram­da ne­ler yap­mak ge­re­kir? CE­VAP: Bay­ram­da er­ken kalk­mak, gus­let­mek, mis­vak kul­lan­mak, gü­zel ko­ku sü­rün­mek, ye­ni ve te­miz el­bi­se giy­mek, se­vin­di­ği­ni bel­li et­mek sün­net­tir. Bay­ram gü­nü yü­zük tak­mak, kar­şı­laş­tı­ğı mü­min­le­re gü­ler yüz­le se­lam ver­mek, fa­kir­le­re çok sa­da­ka ver­mek, İs­la­mi­yet’e doğ­ru ola­rak hiz­met eden­le­re yar­dım et­mek, dar­gın­la­rı ba­rış­tır­mak, ak­ra­ba­yı, din kar­deş­le­ri­ni zi­ya­ret et­mek, on­la­ra he­di­ye gö­tür­mek sün­net­tir. Bay­ram ge­ce­le­ri­ni ih­ya eden, bü­yük sa­ade­te ka­vu­şur. Bir ha­dis-i şe­rif mea­li şöy­le­dir: (Bay­ram ge­ce­le­ri­ni ih­ya ede­nin kal­bi, kalb­le­rin öl­dü­ğü gün­de öl­mez.) [Ta­be­ra­ni]Su­al: Bay­ram­da ne­ler yap­mak ge­re­kir? CE­VAP: Bay­ram­da er­ken kalk­mak, gus­let­mek, mis­vak kul­lan­mak, gü­zel ko­ku sü­rün­mek, ye­ni ve te­miz el­bi­se giy­mek, se­vin­di­ği­ni bel­li et­mek sün­net­tir. Bay­ram gü­nü yü­zük tak­mak, kar­şı­laş­tı­ğı mü­min­le­re gü­ler yüz­le se­lam ver­mek, fa­kir­le­re çok sa­da­ka ver­mek, İs­la­mi­yet’e doğ­ru ola­rak hiz­met eden­le­re yar­dım et­mek, dar­gın­la­rı ba­rış­tır­mak, ak­ra­ba­yı, din kar­deş­le­ri­ni zi­ya­ret et­mek, on­la­ra he­di­ye gö­tür­mek sün­net­tir. Bay­ram ge­ce­le­ri­ni ih­ya eden, bü­yük sa­ade­te ka­vu­şur. Bir ha­dis-i şe­rif mea­li şöy­le­dir: (Bay­ram ge­ce­le­ri­ni ih­ya ede­nin kal­bi, kalb­le­rin öl­dü­ğü gün­de öl­mez.) [Ta­be­ra­ni] Dar­gın olan­la­rın, bay­ra­mı bek­le­me­yip, he­men ba­rış­ma­sı ge­re­kir. Al­la­hü te­âlâ­yı ve Pey­gam­ber efen­di­mi­zi se­ven, in­san­la­rın ku­sur­la­rı­na bak­maz, hoş­gö­rü­lü olur. İyi in­san [mü­min], her­kes­le iyi ge­çi­nir. Baş­ka­la­rı­na sı­kın­tı ver­me­di­ği gi­bi, on­lar­dan ge­le­cek ezi­yet­le­re de kat­la­nır. Bir ku­su­ru için kim­se­ye da­rıl­ma­mak ge­re­kir. Dar­gın­lık ol­sa bi­le üç gün­den faz­la sür­me­me­li­dir. Şa­yet bay­ra­ma ka­dar sü­ren bir dar­gın­lık ol­duy­sa, da­ha faz­la ge­cik­me­den ba­rış­ma­lı­dır. Ha­dis-i şe­rif­ler­de bu­yu­rul­du ki: (Bir­bi­ri­niz­le mü­na­se­be­ti kes­me­yin! Bir­bi­ri­ni­ze ar­ka çe­vir­me­yin! Bir­bi­ri­ni­ze kin ve düş­man­lık bes­le­me­yin! Bir­bi­ri­ni­zi kıs­kan­ma­yın! Ey Al­lah’ın kul­la­rı kar­deş olun! Bir Müs­lü­ma­nın di­ğer kar­de­şi­ne da­rı­la­rak üç gün­den çok uzak­laş­ma­sı he­lal de­ğil­dir.) [Bu­ha­ri] (Müs­lü­ma­na üç gün­den faz­la dar­gın du­ran, Ce­hen­ne­me gi­der.) [Ne­sa­i] (Bir­bi­ri­ne dar­gın iki ki­şi­den, han­gi­si ön­ce se­lam ve­rir­se, gü­nah­la­rı af­fo­lur. Ve­ri­len se­la­mı öte­ki al­maz­sa, bu se­la­mı me­lek­ler alır. Se­lam al­ma­ya­na da şey­tan, se­vi­ne­rek il­ti­fat­ta bu­lu­nur.) [İ. Ebi Şey­be] (Mü­mi­nin kar­de­şi­ne üç gün­den çok dar­gın dur­ma­sı ca­iz de­ğil­dir. Üç gün son­ra, ona se­lam ve­rip ha­tı­rı­nı sor­ma­lı­dır. Onun se­la­mı­nı alır­sa, bir­lik­te se­va­ba or­tak olur­lar. Se­la­mı­nı al­maz­sa gü­na­ha gi­rer. Se­lam ve­ren de, küs dur­ma me­su­li­ye­tin­den kur­tul­muş olur.) [Ebu Da­vud] (Din kar­de­şiy­le bir yıl dar­gın du­ran, onu öl­dür­müş gi­bi gü­na­ha gi­rer.) [Bey­he­ki] (Amel­ler, pa­zar­te­si ve per­şem­be gün­le­ri Hak te­âlâ­ya arz olu­nur. Hak teâ­lâ da, ken­di­si­ne şirk koş­ma­yan her­ke­si af­fe­der. An­cak bu mağ­fi­ret­ten bir­bi­ri­ne kin tu­tan iki ki­şi is­ti­fa­de ede­mez. Hak teâ­l⠓O iki ki­şi ba­rı­şın­ca­ya ka­dar amel­le­ri­ni ba­na ge­tir­me­yin” bu­yu­rur.) [İ. Ma­lik] > Tel: 0 212 - 454 38 20 www.di­ni­mi­zis­lam.com - www.meh­me­ta­li­de­mir­bas.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT