BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kal­bi ka­tı­laş­tı­ran iki şey

Kal­bi ka­tı­laş­tı­ran iki şey

Fu­dayl bin Iyâd haz­ret­le­ri bu­yur­du ki: “İki şey kal­bi ka­tı­laş­tı­rır. Çok ko­nuş­mak ve çok ye­mek.” Az ye­mek, mey­ve­li bir ağaç­tır, has­ta kalb­le­re ilaç­tır. Az ye­mek, nef­sa­ni ar­zu­la­rı öl­dü­rür, kal­be fe­rah­lık ve­rir, ahi­ret­te gül­dü­rür. Az ye­mek tem­bel­lik­ten uzak­laş­tı­rır, bil­gi ka­zan­ma­yı ko­lay­laş­tı­rır. Az yi­ye­nin kal­bin­de hik­met ka­pı­la­rı açı­lır, ağ­zın­dan in­ci mer­can sa­çı­lır. Çok ye­mek akıl için kıt­lık­tır, ze­kâ için sa­kat­lık­tır. Obur­luk in­sa­na düş­man olur, çok yi­yen­ler piş­man olur.Fu­dayl bin Iyâd haz­ret­le­ri bu­yur­du ki: “İki şey kal­bi ka­tı­laş­tı­rır. Çok ko­nuş­mak ve çok ye­mek.” Az ye­mek, mey­ve­li bir ağaç­tır, has­ta kalb­le­re ilaç­tır. Az ye­mek, nef­sa­ni ar­zu­la­rı öl­dü­rür, kal­be fe­rah­lık ve­rir, ahi­ret­te gül­dü­rür. Az ye­mek tem­bel­lik­ten uzak­laş­tı­rır, bil­gi ka­zan­ma­yı ko­lay­laş­tı­rır. Az yi­ye­nin kal­bin­de hik­met ka­pı­la­rı açı­lır, ağ­zın­dan in­ci mer­can sa­çı­lır. Çok ye­mek akıl için kıt­lık­tır, ze­kâ için sa­kat­lık­tır. Obur­luk in­sa­na düş­man olur, çok yi­yen­ler piş­man olur. Az ye­mek, in­san için ne­za­fet­tir, zih­ni açan fi­râ­set­tir. Çok ye­mek, çok uyu­mak, çok ko­nuş­mak, kal­be sı­kın­tı ve­rir, mi­de şi­şer, kalb ölür, acı­kın­ca tek­rar di­ri­lir. Çok yi­yen çok uyur, çok uyu­yan çok ko­nu­şur, çok ko­nu­şan ni­met­ten mah­rum olur. Çok ye­mek mi­de­yi bo­zar, mi­de­si bo­zu­la­nın dert­le­ri azar. Bi­len bi­lir, de­li bi­le acı­kın­ca ak­lı ba­şı­na ge­lir. Az ye­mek nef­se zin­dan, kal­be gü­lis­tan­dır. Çok yi­yen unut­kan olur, yü­zü gül­mez so­murt­kan olur. Kim ki hep ye­mek fik­ri­ni gü­der, ak­lı­nı nef­se esir eder. Mi­de­ye ol­mak esir, ak­lı ve şuu­ru gi­de­rir. Kim az ye­mek­le ya­rı­şır, ev­li­ya­ya ka­rı­şır. Çok yi­yen obur olur, kalb evi ka­bir olur. Se­ni ta­şı­ya­cak ka­dar ye­mek ye, sen onu ta­şı­ya­cak mik­tar ye­me! Şu­nu iyi bi­le­sin, ye­me­ği sen yi­ye­sin, ye­mek se­ni ye­me­sin! Eğer sen onu yer­sen, hep­si der­man olur, ye­mek se­ni yer­se hep­si dert ve du­man olur. Ben in­sa­nım de­me­li, ye­mek için ya­şa­ma­ma­lı, ya­şa­mak için ye­me­li. Oruç­tur vü­cu­dun ze­ka­tı, çok yi­ye­nin bo­zu­lur sıh­ha­ti, aza­lır şef­ka­ti, tü­ke­nir ta­ka­ti. Az ye­mek be­de­nin is­ti­ra­ha­tı, az uyu­mak ru­hun ra­ha­tı. Çok yi­ye­rek kal­bi­ni öl­dür­me, şey­ta­nı ken­di­ne gül­dür­me! Çok ye­mek, or­gan­la­rı çok ça­lış­tı­rıp yıp­ra­tır, te­da­vi için dok­tor ara­tır. Çok yi­yen ha­ki­ka­ti gö­re­mez, ha­ram­lar­dan çe­ki­ne­mez. Ha­ram yi­ye­nin iş­le­ri ha­ra­ma yö­ne­lir, her be­la ha­ram­dan ge­lir. He­lal­den bi­le faz­la yi­ye­nin yer­siz olur söz­le­ri, hem de ib­ret­siz ba­kar göz­le­ri. De­me çok ye­mek çok ya­kıt olur, çok yi­ye­nin an­la­yı­şı kıt olur. Çok yi­ye­nin az olur iba­de­ti, ka­çı­rır ebe­di sa­ade­ti. Çok yi­ye­nin gö­zü doy­maz, iba­det­ten zevk duy­maz. Çok ye­mek to­hu­mu­dur her der­din, az ye­mek ila­cı­dır her fer­din... > Tel: 0 212 - 454 38 21 www.meh­me­to­ruc.com e-ma­il: meh­met.oruc@tg.com.tr
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT