BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > El­ma­la­rın zik­ri!..

El­ma­la­rın zik­ri!..

Be­hâ­ed­dîn-i Bu­hâ­rî kud­di­se sir­ruh haz­ret­le­ri­nin bir ta­le­be­si, bir gün zi­ya­re­ti­ne gel­di bu bü­yük ve­lî­nin. Ge­lir­ken bir mik­tar el­ma he­di­ye ge­tir­miş­ti.Be­hâ­ed­dîn-i Bu­hâ­rî kud­di­se sir­ruh haz­ret­le­ri­nin bir ta­le­be­si, bir gün zi­ya­re­ti­ne gel­di bu bü­yük ve­lî­nin. Ge­lir­ken bir mik­tar el­ma he­di­ye ge­tir­miş­ti. Ho­ca­sı, el­ma­la­rı alıp da­ğıt­tı her­ke­se. Tam yi­ye­cek­ler­di ki; - Du­run, he­men ye­me­yin! bu­yur­du. Sor­du­lar: - Ni­çin efen­dim? - Çün­kü şu an­da zik­re­di­yor­lar. Bu de­fa şa­şır­dı­lar: - El­ma­lar mı zik­re­di­yor efen­dim. - Evet. - Ama biz duy­mu­yo­ruz ho­cam. - Duy­mak is­ter mi­si­niz? - El­bet­te efen­dim, çok is­te­riz. Mü­bâ­rek du­â et­ti için­den. O an­da hep­si işit­ti­ler el­ma­la­rın tes­bi­hi­ni. GER­ÇEK CEN­NET Nİ­ME­Tİ Bir gün de ye­ni ev­li bir kom­şu­su dert yan­dı bu zâ­ta. - Efen­dim çok zor du­rum­da­yım. Lüt­fen ba­na yar­dım edin. - Hay­ro­la ev­lâ­dım ne ol­du? - Ha­nım­la hiç an­la­şa­mı­yo­ruz. Bu ev­li­lik böy­le yü­rü­me­ye­cek gâ­li­ba. Bü­yük ve­lî sor­du: - Bir da­ki­ka, ha­nı­mın na­ma­zı­nı kı­lı­yor mu? - Kı­lı­yor ho­cam. - Te­set­tü­re riâ­yet edi­yor mu? - Edi­yor. - Pe­ki, ev iş­le­ri­ni ya­pı­yor mu? - Ya­pı­yor efen­dim. - Ee­e, da­ha ne is­ti­yor­sun ev­lâ­dım. Böy­le ha­nım “Cen­net nî­me­ti”dir, kıy­me­ti­ni bil. - Ama efen­dim baş­ka ko­nu­lar­da an­la­şa­mı­yo­ruz. - Bak ev­lâ­dım, sa­na bir tav­si­ye­de bu­lu­na­ca­ğım. Din­ler­sen çok ra­hat eder­sin. - Bu­yu­run ho­cam. - Din iş­le­rin­de tâ­viz ol­maz. O ko­nu­lar­da se­nin de­di­ğin ol­sun. Ama dün­ya iş­le­ri­ni ona bı­rak. İs­te­di­ği gi­bi yap­sın. Dün­ya işi de­ğil mi, öy­le de olur, böy­le de. Hiç mü­him de­ğil. Genç adam bu na­sî­ha­te uy­du. Ve çok ra­hat et­ti. > www.go­nul­sul­tan­la­ri.com Tel: (0 212) 454 38 10 www.si­ir­ler­le­men­ki­be­ler.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT