BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ADANA kaybolan yıllarını telafi ediyor

ADANA kaybolan yıllarını telafi ediyor

Kri­zi fır­sa­ta çe­vir­mek is­te­yen ya­tı­rım­cı için en uy­gun böl­ge, Çu­ku­ro­va. Ha­va­sı gi­bi in­san­la­rı da sı­cak olan Tür­ki­ye’nin ta­rım ken­ti Ada­na, ata­ğa ge­çi­yor...



Kri­zi fır­sa­ta çe­vir­mek is­te­yen ya­tı­rım­cı için en uy­gun böl­ge, Çu­ku­ro­va. Ha­va­sı gi­bi in­san­la­rı da sı­cak olan Tür­ki­ye’nin ta­rım ken­ti Ada­na, ata­ğa ge­çi­yor... Adana Valisi İl­han Atış Geç­miş­te sa­na­yi­ye ön­der­lik et­miş Ada­na, ne­den­se bir müd­det ken­di­ni is­ti­ra­ha­ta çek­miş, din­len­miş. Ada­na din­le­nir­ken Kah­ra­man­ma­raş, Kay­se­ri, Ga­zi­an­tep, De­niz­li gi­bi il­le­ri­miz sa­na­yi ko­nu­sun­da öne çık­mış. Ada­na bu ka­yıp­la­rı­nı te­la­fi et­mek için bü­yük adım­lar atı­yor, ge­ce­si­ni gün­dü­zü­ne ka­tı­yor. Ener­ji­de ikin­ci Rot­ter­dam, tu­rizm­de de ikin­ci An­tal­ya ol­ma yo­lun­da olan Ada­na dev şir­ket­ler ve ya­tı­rım­cı­lar için ca­zi­be mer­ke­zi ol­du. “Şu an­da Cey­han’da 1 mil­yon ton­luk pet­rol tan­ke­ri yük­le­ni­yor. Hem Ba­kü hem de Ker­kük’ten ge­len hat­lar bi­zi ener­ji mer­ke­zi ha­li­ne ge­tir­di” söz­le­riy­le Ada­na’nın stra­te­jik öne­mi­ni de be­lir­ten Va­li İl­han Atış, mar­ka ve imaj ça­lış­ma­la­rı için kol­la­rı sı­va­mış: “Ada­na’nın ta­nı­tı­mı, bir mar­ka ha­li­ne gel­me­si için ça­lış­ma­la­rı­mız var. Bu ko­nu­da 11 pro­je ha­zır­lan­dı. Son bir pro­je da­ha ha­zır­la­nı­yor. Ada­na’da imaj de­ği­şik­li­ği ola­cak. Pro­fes­yo­nel ko­mi­te­ler ça­lış­ma­la­rı­nı ya­pı­yor. Bu işe 1 tril­yon TL ayır­dık. Ada­na’nın da­ha iyi ta­nı­tıl­ma­sı için İs­tan­bul’da top­lan­tı­lar, Sey­han Ba­raj Gö­lü’nde Off Sho­re ya­rış­la­rı ya­pıl­dı.” TA­RIM­DA YE­Nİ ARA­YIŞ­LAR Peş pe­şe fu­ar­lar dü­zen­le­ni­yor. Ada­na’nın tu­rizm­de, ta­rım­da, sa­na­yi­de da­ha ile­ri nok­ta­la­ra gö­tü­rül­me­si için her­kes se­fer­ber ol­muş... Es­ki­den pa­mu­ğa da­ya­lı sa­na­yi ve ti­ca­ret­le öne çı­kan Ada­na, son za­man­lar­da yaş seb­ze-mey­ve ih­ra­ca­tı ve se­ra­cı­lık­ta da ata­ğa geç­miş du­rum­da. Sert çe­kir­dek­li mey­ve se­ra­la­rı ço­ğal­mış. Yurt dı­şın­da­ki ba­zı ku­ru­luş­lar­la, İs­pan­ya, İs­ra­il, Fran­sa’dan şir­ket­ler­le iş bir­li­ği ya­pı­lı­yor. Na­ren­ci­ye­yi za­man ola­rak bü­tün ay­la­ra ya­ya­bil­me ara­yı­şı baş­la­mış. Mı­sır üre­ti­min­de­ki bi­rin­ci­lik de de­vam ede­cek... Ada­na’nın Te­pe­bağ, Taş­köp­rü, Mi­sis Köp­rü­sü, Ma­gar­sus, Şar, Yı­lan­ka­le, Ker­van­sa­ray­lar, Ka­ra­sis ve Ana­var­za gi­bi muh­te­şem ta­ri­hî mi­ras­la­rı ve Sa­ban­cı Ca­mii gi­bi ye­ni eser­le­ri ön pla­na çı­ka­ra­rak, tu­rizm ça­lış­ma­la­rı­na bü­yük önem ver­dik­le­ri­ni söy­le­yen Va­li Atış, şeh­rin tu­ris­tik ve kül­tü­rel en­van­te­ri­ni ta­mam­lan­dık­la­rı­nı an­lat­tı: Yay­la, de­niz, la­gün tu­riz­mi ko­nu­sun­da ça­lış­ma­lar ya­pı­lı­yor. Pro­je­ler bit­miş, yö­ne­tim pla­nı ya­pıl­mış, uy­gu­la­ma­ya ko­nul­muş. Geç kal­mış ol­ma­nın bel­ki de bir avan­taj ola­bi­le­ce­ği­ni be­lir­ti­yor Atış ve ila­ve edi­yor: “Çün­kü de­ni­zi­miz, ta­bi­atı­mız el değ­me­miş, ter­te­miz. Al­ya­pı ça­lış­ma­la­rı­mız ta­mam­la­nı­yor.” Tar­sus, Yu­mur­ta­lık, Ka­ra­taş, Er­zin, Dört­yol, İs­ken­de­run hat­tın­da bir sa­hil yo­lu pro­je­si var. Otel ve tu­ris­tik te­sis ya­pıl­ma­sı için yo­ğun ara­zi alım­la­rı­nın ol­du­ğu­nu be­lir­ti­yor. “Tür­ki­ye Ada­na’ya muh­taç” di­yor Va­li İl­han Atış. Kü­re­sel eko­no­mik kriz, gı­da ve su sı­kın­tı­sı­nın ya­şan­dı­ğı bu dö­nem­de, Cey­han ve Sey­han ne­hir­le­ri­ne, ve­rim­li Çu­ku­ro­va top­rak­la­rı­na dik­kat çe­ki­li­yor... He­nüz keş­fe­dil­me­miş şi­rin bir il­çe: YU­MUR­TA­LIK Ge­le­cek­te yıl­dı­zı hız­la par­la­ya­cak olan Yu­mur­ta­lık, tu­rizm için çok ca­zip gö­rü­lü­yor. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ha­bib Sa­lıç, tu­rizm­den ve ener­ji ya­tı­rım­la­rın­dan pay­la­rı­na dü­şe­ni ala­ma­dık­la­rı­nı ama ge­le­cek için ümit­li ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. Yaz se­zo­nun­da 100 bi­ne ya­kın yer­li tu­ris­tin gel­di­ği il­çe, ya­ban­cı tu­rist­ler­ce keş­fe­dil­me­miş. Kü­çük pan­si­yon­lar­dan fay­da­la­nan yer­li tu­rist­le­rin ve emek­li­le­rin yer­leş­mek için rağ­bet et­ti­ği şi­rin il­çe kı­şın ılı­man, ya­zın da esin­ti­ler­le fe­rah­la­tı­cı bir ik­li­me sa­hip. Baş, Çukurova’nın yatırım için en uygun bölge olduğunu söyledi. Tİ­CA­RET ODA­SI BAŞ­KA­NI ŞABAN BAŞ: Bu­ra­da top­rak, ha­yat, su u­cuz alt­ya­pı ha­zır, gü­ven­lik tam... Ada­na’nın pet­rol­de ikin­ci Rot­ter­dam, tu­rizm­de de ikin­ci An­tal­ya ol­ma­sı­na az kal­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Ada­na Ti­ca­ret Oda­sı Baş­ka­nı Şa­ban Baş, ya­tı­rım­cı­la­rı bu­ra­ya bek­li­yor. Fi­nan­ci­al Ti­mes’ın 2006 yı­lın­da­ki de­ğer­len­dir­me­si­ne gö­re, ya­tı­rım­cı için en uy­gun böl­ge­nin Çu­ku­ro­va ol­du­ğu­nu ifa­de eden Baş, “Bu­ra­da top­rak ucuz, ha­yat ucuz, su ucuz, or­ga­ni­ze sa­na­yi böl­ge­si­nin alt­ya­pı­sı ha­zır, gü­ven­lik tam, da­ha uy­gun yer bu­la­maz­sı­nız” söz­le­riy­le ya­tı­rım­cı­la­rı ça­ğı­rı­yor. KEBABIN PATENTİNİ ALDIM Kay­se­ri, Kah­ra­man­ma­raş gi­bi il­ler­de, ta­ban­dan ge­len­le­rin bü­yü­ye­rek çok sa­yı­da KO­Bİ oluş­tur­duk­la­rı­nı; Ada­na’da ise ku­rum­sal­laş­ma­la­rı­nı ta­mam­la­ya­ma­yan sa­na­yi­ci ai­le­le­rin var­lık­la­rı­nı sür­dü­re­me­dik­le­ri­ni, ta­ban­dan ge­len dal­ga­nın da bi­raz ge­cik­ti­ği­ni, ama açı­ğı ka­pa­ta­rak, Ada­na’yı kı­sa sü­re­de ile­ri nok­ta­la­ra gö­tü­re­cek­le­ri­ni açık­la­yan Baş, bu­nun için ge­ce-gün­düz ça­lış­tık­la­rı­nı, fu­ar­lar dü­zen­le­dik­le­ri­ni di­le ge­tir­di. Bir Ada­na sev­da­lı­sı ola­rak Ada­na Ke­bap’ın pa­ten­ti­ni de alan Şa­ban Baş, eko­no­mik kriz­le­ri en az ka­yıp­la at­la­ta­cak il­le­rin ba­şın­da Ada­na’nın gel­di­ği­ni, ta­rım ve ta­rı­ma da­ya­lı sa­na­yi ile Çu­ku­ro­va’nın bü­yük sıç­ra­ma ya­pa­ca­ğı­nı, bu­ra­da­ki ham­mad­de sa­ye­sin­de kriz­le­re kar­şı çok da­ha da­ya­nık­lı ola­cak­la­rı­nı söy­le­di. Baş, na­ren­ci­ye ve pa­muk gi­bi ürün­le­re da­ya­lı sa­na­yi­ye da­ha çok önem ve­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti. Sı­kın­tı­da olan ba­zı fab­ri­ka­la­rın çok az bir des­tek­le ça­lış­tı­rı­la­bi­le­ce­ği­ni ifa­de eden Baş, is­tih­dam ve üre­tim için ha­ya­ti önem ta­şı­yan bu işin ih­mal edil­me­me­si­ni is­te­di. CEYHAN BELEDİYE BAŞKANI HÜSEYİN SÖZLÜ: 3-5 yıl içinde tam 20 milyar dolarlık sermaye bekliyoruz Ba­kü-Cey­han’ın ümit hat­tı ol­du­ğu­nu söy­le­yen Cey­han Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hü­se­yin Söz­lü, Ener­ji İh­ti­sas Böl­ge­si ile il­gi­li hu­ku­ki ze­mi­nin bi­ran ön­ce oluş­tu­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti. Ya­tı­rım­la­rın baş­la­ma­sı ha­lin­de, 3-5 yıl için­de 20 mil­yar do­lar­lık bir ser­ma­ye­nin ge­le­bi­le­ce­ği­ni açık­la­yan Söz­lü, bu­nun da ül­ke­mi­zi bü­yük öl­çü­de ra­hat­la­ta­ca­ğı­nı, li­ki­di­te prob­le­mi­ni bi­ti­re­ce­ği­ni ifa­de et­ti. “Çağ­daş, me­de­ni bir pro­je, bir iti­bar pro­je­si ha­zır­lan­ma­lı­dır” di­yen Baş­kan Söz­lü, iler­de çev­re fe­la­ke­ti­ne yol aç­ma­ya­cak ve Tür­ki­ye’nin yü­za­kı ola­bi­le­cek uy­gu­la­ma­lar­la ya­tı­rım­la­rın da­ha da hız­la­na­ca­ğı­nı, Cey­han, Ada­na ve Çu­ku­ro­va’nın Tür­ki­ye’nin önü­nü de aça­ca­ğı­nı an­lat­tı. Cey­han’ın ca­zi­be ala­nı ol­ma­sıy­la bir­lik­te em­lak fi­yat­la­rı­nın çok art­tı­ğı­nı söy­le­yen Söz­lü, rant pe­şin­de ol­ma­dık­la­rı­nı, ema­ne­ti ko­ru­mak, bu gü­zel yer­le­rin tah­ri­ba­tı­nı ön­le­mek az­min­de ol­duk­la­rı­nı açık­la­dı. SICAK KARŞILAMA Cey­han’ın genç ve di­na­mik Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hü­se­yin Söz­lü, bi­zi sı­cak bir şe­kil­de ağır­lar­ken, il­çe­le­ri­nin bü­yük bir eko­no­mik sıç­ra­ma yap­tı­ğı­nı söy­le­di. Ya­tı­rım­lar göz ka­maş­tı­rı­yor >> Tu­fan­bey­li’de 1.5 mil­yar do­la­ra mal ola­cak olan 1 mil­yar ki­lo­vat­sa­at elek­trik üre­te­cek hid­ro­elek­t-rik san­tra­lin ça­lış­ma­la­rı ya­pı­lı­yor. >> Ye­di­gö­ze Ba­ra­jı’nda 650 mil­yon do­lar­lık ça­lış­ma­lar de­vam edi­yor. Elek­trik üre­te­cek. Ve he­men ya­nı ba­şın­da 750 bin dö­nüm ala­nı su­la­ya­cak Ye­di­gö­ze su­la­ma tek­nik­le­ri­nin iha­le ça­lış­ma­la­rı de­vam edi­yor. >> Ener­ji­Sa ba­raj in­şa­atı­na baş­la­dı. >> Yu­mur­ta­lık ve Cey­han’da bir ra­fi­ne­ri mü­sa­ade­si ve­ril­di. Üç ta­ne da­ha var. De­ğer­len­di­ri­li­yor. Bir ra­fi­ne­ri in­şa­atı­nın be­de­li 4 mil­yar do­lar. Yıl­lık 10 mil­yon ton ka­pa­si­te­li bir ra­fi­ne­ri ola­cak. Ra­fi­ne­ri dı­şın­da pet­ro­kim­ya te­sis­le­ri ku­ru­la­cak. 6 mil­yar do­lar bir te­si­sin be­de­li. Bu hem is­tih­dam açı­sın­dan, hem de hiz­met sek­tö­rü açı­sın­dan çok önem­li bir ge­liş­me ola­cak. >> 11 ter­sa­ne iz­ni ve­ril­di. Bi­ri ta­mam­lan­dı. Di­ğer­le­ri­nin ça­lış­ma­la­rı de­vam edi­yor. >> 13 bin 760 dö­nüm­lük alan ener­ji ih­ti­sas böl­ge­si ilan edil­di. Ça­lış­ma­lar de­vam edi­yor. >> Yu­mur­ta­lık Ser­best Böl­ge­si bu ara­lar çok re­vaç­ta ol­ma­ya baş­la­dı. Ya­tı­rım ta­lep­le­ri art­tı. >> İS­KEN 850 mil­yon do­lar­lık bir ya­tı­rım­la ka­pa­si­te­si art­tı­rı­yor. 1.2 den 2 mil­yar ki­lo­wat­sa­at elek­trik üre­ti­mi­ne geç­mek için ça­ba har­cı­yor. >> Ada­na’da OSB’de­ki ya­tı­rım­la­rın du­rak­sa­ma­dan de­vam edi­yor. Son ola­rak Lİ­MAK mey­ve su­yu fab­ri­ka­sı yap­tı. >> Shra­ton Ote­li in­şa­atı baş­la­dı. Bir iki mü­ra­ca­at da­ha var. Ar­ka­sın­dan Rö­ne­sans Çar­şı ya­pı­yor. İki çar­şı da­ha al­dı­lar. Ar­sa alı­mı bit­ti, ya­tı­rım­la­ra geç­ti­ler. >> İs­ken­de­run’da yas­sı de­mir çe­lik ya­tı­rı­mı­nı bi­tir­me­siy­le, Ada­na böl­ge­si ev eş­ya­sı sa­na­yi, oto­mo­tiv sa­na­yi ko­nu­sun­da da yıl­dı­zı par­la­yan il­le­ri­miz ol­du. YARIN: Seyhan, Adana’yı MASAL ŞEHİR yaptı
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT