BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kış has­ta­lık­la­rı, ka­pa­lı me­kan­lar­da ya­yı­lı­yor

Kış has­ta­lık­la­rı, ka­pa­lı me­kan­lar­da ya­yı­lı­yor

So­ğuk ha­vay­la bir­lik­te ka­pa­lı me­kan­la­rın ye­te­rin­ce ha­va­lan­dı­rıl­ma­ma­sı, te­miz­lik şart­la­rı­na dik­kat e­dil­me­me­si, or­tam­da­ki mik­ro­bun ya­yıl­ma­sı­na fır­sat ve­ri­yor. Bu se­bep­le ka­pa­lı or­tam­la­rın sık­lık­la ha­va­lan­dı­rıl­ma­sı tav­si­ye e­di­li­yor...So­ğuk ha­vay­la bir­lik­te ka­pa­lı me­kan­la­rın ye­te­rin­ce ha­va­lan­dı­rıl­ma­ma­sı, te­miz­lik şart­la­rı­na dik­kat e­dil­me­me­si, or­tam­da­ki mik­ro­bun ya­yıl­ma­sı­na fır­sat ve­ri­yor. Bu se­bep­le ka­pa­lı or­tam­la­rın sık­lık­la ha­va­lan­dı­rıl­ma­sı tav­si­ye e­di­li­yor... Uzman­lar, ha­va de­ği­şi­mi­ne bağ­lı ola­rak so­ğuk ha­va­da ya­şa­ya­bi­len mik­rop­la­rın ak­tif ha­le geç­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “Bu mik­ro­or­ga­niz­ma­lar kış ay­la­rın­da uy­gun or­tam oluş­tu­ğu için vü­cut­ta da­ha ko­lay tu­tu­na­bi­le­cek­le­ri yer bu­lu­yor ve so­lu­num en­fek­si­yon­la­rı­na se­bep ola­bi­li­yor” uya­rı­sın­da bu­lun­du. Prof. Dr. Le­vent Akın, ha­va­la­rın so­ğu­ma­sıy­la bir­lik­te ki­şi­le­rin ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­nin za­yıf­la­dı­ğı­nı, so­ğuk ha­va­da üre­ye­rek ya­yı­la­bi­len mik­ro­or­ga­niz­ma­la­rın ko­lay­lık­la in­san­lar­da tu­tu­na­rak so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı­na yol aç­tı­ğı­nı söy­le­di. Son­ba­har ve kış mev­si­min­de, en­fek­si­yon­lar yö­nün­den çe­şit­li risk fak­tör­le­ri ol­du­ğu­nu be­lir­ten Akın, “So­ğuk ha­vay­la bir­lik­te ka­pa­lı me­kan­la­rın ye­te­rin­ce ha­va­lan­dı­rıl­ma­ma­sı, te­miz­lik şart­la­rı­na dik­kat edil­me­me­si or­tam­da­ki mik­ro­bun ya­yıl­ma­sı­na fır­sat ve­ri­yor. Hal­bu­ki ha­va­la­rın so­ğu­ma­sıy­la bir­lik­te ka­pa­lı me­kan­lar­da ge­çi­ri­len za­man ar­tı­yor, bu da mik­rop­la­rın da­ha ko­lay ya­yıl­ma­sı­nı ko­lay­laş­tı­rı­yor. Çün­kü ka­pa­lı me­kan­da­ki ha­va, da­ha çok so­lu­nu­yor” di­ye ko­nuş­tu. MEV­SİM DE­Ğİ­Şİ­Mİ TE­TİK­Lİ­YOR Kış ay­la­rın­da grip, nez­le, si­nü­zit, za­tür­re, bron­şit, be­ta, or­ta ku­lak, ba­dem­cik ve ses te­li il­ti­ha­bı gi­bi çe­şit­li so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rıy­la kar­şı­la­şıl­dı­ğı­nı kay­de­den Akın; in­san­la­rın, ba­ğı­şık­lık sis­tem­le­ri­nin ve sa­vun­ma me­ka­niz­ma­la­rı­nın ha­va de­ği­şi­min­den olum­suz et­ki­len­di­ği­ni, özel­lik­le kış ay­la­rın­da oda­lar ara­sın­da­ki ani ısı far­kı­nın, mik­ro­or­ga­niz­ma­la­rın ha­re­ke­te geç­me­si­ni te­tik­le­yen bir un­sur ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Akın, “Bu du­rum her­han­gi bir mik­ro­bun ki­şi­ye tu­tu­na­rak üre­me­si­ne ve has­ta­lık yap­ma­sı­na fır­sat ver­mek­te­dir” de­di. Akın, top­lu ta­şı­ma araç­la­rı­nın has­ta­lık­la­rın ya­yıl­ma­sı açı­sın­dan önem­li bir risk fak­tö­rü ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek; sı­nıf­la­rın, ev içe­ri­sin­de­ki oda­la­rın, oto­büs, mi­ni­büs gi­bi top­lu ta­şı­ma araç­la­rı­nın mut­la­ka gün içe­ri­sin­de bir­kaç de­fa en az 15-30 da­ki­ka ha­va­lan­dı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. ALERJİYE KARŞI SIVI ALIN ­Solunum yolu hastalıklarının ani ateş, boğazda yanma hissi, nefes alıp vermede sıkıntı ile kendini gösterdiğini belirten Akın, “Bol sıvı alınmalı, gün içerisinde taze meyve suyu tüketilmeli ve kesinlikle gazlı içeceklerden uzak durulmalı. Çünkü, bunlar mikroplar için uygun ortam hazırlanmasına yardımcı olur” diye konuştu. Akın, hastalıktan korunmak için ve hastalık sürecinde C vitamini desteğinin de önemli olduğunu belirtti. UZMAN GÖRÜŞÜ Giz­li teh­li­ke be­yin tü­mö­rü Çok iyi ta­nı­dı­ğı­nız bi­ri­nin za­man için­de ki­şi­li­ği ta­ma­men de­ğiş­tiy­se, ör­ne­ğin içe ka­pa­nık­ken ne­şe­li bi­ri ol­duy­sa, bu du­ru­mun al­tın­da ya­tan önem­li bir se­bep ola­bi­lir: Be­yin tü­mör­le­ri! Be­lir­ti­le­ri ço­ğu za­man baş­ka has­ta­lık­lar­la ka­rış­tı­rı­la­bi­li­yor. Yıl­lar­ca dep­res­yon te­da­vi­si gö­ren ço­ğu has­ta­da be­yin tü­mö­rü ol­du­ğu or­ta­ya çı­ka­bi­li­yor. Be­yin tü­mör­le­ri ka­dın­lar­da adet bo­zuk­luk­la­rı, süt gel­me­si, gör­me bo­zuk­luk­la­rı, el ve ayak­ta bü­yü­me, er­kek­te tüy dö­kül­me­si, ko­ku ve tat al­ma du­yu­sun­da bo­zuk­luk, yü­rü­me­de sar­sıl­ma­lar ve den­ge prob­le­mi or­ta­ya çı­ka­bi­li­yor. Tü­mö­rün ye­ri­ne gö­re ki­şi­nin ko­nuş­ma­sı bo­zu­la­bi­lir, ile­ri dev­re­ler­de felç­ler or­ta­ya çı­ka­bi­lir... Be­yin tü­mör­le­ri ki­şi­li­ği de ta­ma­men de­ğiş­ti­re­bi­li­yor. Ki­şi­sel te­miz­li­ği­ne dik­kat eden bi­ri, ar­tık bu­na ria­yet et­m­eyebi­li­yor. İyi ya da kö­tü huy­lu tü­mör­ler­de han­gi te­da­vi ya­pıl­mış olur­sa ol­sun, has­ta­nın sık ara­lık­lar­la kon­tro­lü­nü yap­tır­ma­sı ge­re­ki­yor. (Prof. Dr Cen­giz Ku­day) SAĞLIK OLSUN KUR­BAN ET­LE­Rİ na­sıl ko­run­ma­lı? Kur­ban ke­si­mi­nin ar­dın­dan et­le­rin kı­sa sü­re için­de de­rin don­du­ru­cu­ya ko­nul­ma­sı, ka­vur­ma ya­pıl­ma­sı ya da tuz­la­na­rak ku­ru­tul­ma­sı ge­rek­ti­ği be­lir­til­di. Prof. Dr. Yu­suf Du­rak, kur­ban bay­ram­la­rın­da et­le­rin doğ­ru şe­kil­de mu­ha­fa­za edi­le­me­me­si se­be­biy­le bo­zul­du­ğu­nu ya da be­sin de­ğe­ri­nin düş­tü­ğü­nü söy­le­di. Kur­ban ke­si­mi­nin ar­dın­dan et­le­rin kı­sa sü­re için­de de­rin don­du­ru­cu­ya ko­nul­ma­sı­nın şart ol­du­ğu­nu be­lir­ten Prof. Dr. Du­rak, “Eğer de­rin don­du­ru­cu­da mu­ha­fa­za im­ka­nı yok­sa, et­ler ka­vur­ma ya­pıl­ma­lı ya da tuz­la­na­rak ku­ru­tul­ma­lı­dır. De­rin don­du­ru­cu­ya ko­nu­lan et­ler, çö­zül­me­di­ği tak­dir­de bir­kaç yıl bo­zul­ma­dan sak­la­na­bi­lir” de­di. GÜNÜN YEMEĞİ Pat­lı­can­lı ta­vuk sa­la­ta­sı MAL­ZE­ME­LER: 1 adet ta­vuk göğ­sü, 2 adet pat­lı­can, 1 su bar­da­ğı haş­lan­mış mı­sır, 2 adet haş­lan­mış ya da köz­len­miş kır­mı­zı bi­ber, 3 ka­şık ma­yo­nez, 5 ka­şık yo­ğurt, tuz, ka­ra­bi­ber, kır­mı­zı pul bi­ber HA­ZIR­LA­NI­ŞI: 1 adet ta­vuk göğ­sü­nü haş­la­yın ve di­dik­le­yin. Pat­lı­can­la­rı ala­ca­lı ola­rak so­yun, küp küp doğ­ra­yın ve kız­gın yağ­da kı­zar­tın. Di­ğer yan­da kır­mı­zı­bi­ber­le­ri köz­le­yin so­yun ve doğ­ra­yın. Bir sa­la­ta ka­bı­na yo­ğurt, ma­yo­nez, tuz, ka­ra­bi­ber, kır­mı­zı pul bi­be­ri ka­rış­tı­rın. Di­dik­len­miş ta­vuk­la­rı, kı­zar­mış pat­lı­can­la­rı, köz­len­miş kır­mı­zı­bi­ber­le­ri ve mı­sır­la­rı içi­ne ka­tın. 1 DO­ĞA HA­Rİ­KA­SI Her eve lazım ZENCEFİL Ame­li­yat son­ra­sı gö­rü­len bu­lan­tı ve kus­ma­la­ra kar­şı et­ki­li olan zen­ce­fil; ke­mo­te­ra­pi­de kul­la­nıl­mak­ta­dır. Üst so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı­na ve so­ğuk al­gın­lı­ğı­na iyi ge­lir. Ko­les­tro­lü dü­şü­rür ve ka­nın pıh­tı­laş­ma­sı­nı en­gel­ler. Ye­me­ğin da­ha iyi sin­di­ril­me­si­ni sağ­la­dı­ğın­dan mi­de ve ba­ğır­sak ga­zı oluş­ma­sı­nı en­gel­le­mek­te et­ki­li­dir. Bey­nin ça­lış­ma­sı ve gü­cü üze­ri­ne de et­ki­li­dir. Zen­ce­fi­lin ro­ma­tiz­mal has­ta­lık­lar, da­mar sert­li­ği, man­tar has­ta­lık­la­rı üze­rin­de­ki et­ki­le­ri de son yıl­lar­da araş­tı­rıl­ma­ya baş­lan­mış­tır. Zen­ce­fil ha­mi­le­li­ğe bağ­lı bu­lan­tı ve kus­ma­lar­da da et­ki­li­dir. Ha­mi­le­le­re gün­de 3 ta­ze di­lim (25 gr) zen­ce­fil­le dem­len­miş çay ya da bu mik­ta­rın ye­mek­le­ri­ne ka­tıl­ma­sı öne­ril­mek­te­dir. Ha­mi­le­le­rin gün­lük ola­rak, bun­dan da­ha faz­la mik­tar­da zen­ce­fi­li tü­ket­me­me­le­ri tav­si­ye edi­lir. Şe­ker has­ta­la­rın­da kan şe­ke­ri­nin den­ge­de tu­tul­ma­sın­da da et­ki­li­dir. Ay­nı za­man­da kan şe­ke­ri­ni den­ge­de tu­tan et­ki­sin­den do­la­yı tok tu­tar ve me­ta­bo­liz­ma­nın ya­vaş­la­ma­sı­nı sağ­la­dı­ğı için ra­hat ki­lo ve­ril­me­si­ni de sağ­lar... NASIL İÇELİM Ya­zın so­ğuk li­mo­na­ta­la­rı­nı­za i­la­ve e­de­bi­lir, kı­şın da ta­ze zen­ce­fi­li dem­le­yip çay o­la­rak i­çe­bi­lir­si­niz. Zen­ce­fil­li, ke­kik ça­yı ve­ya ar­zu­ya gö­re bal i­la­ve­si ya­pa­rak, ö­zel­lik­le so­ğuk al­gın­lı­ğı, mi­de ra­hat­sız­lık­la­rı ve di­yet sı­ra­sın­da da kul­la­na­bi­lir­si­niz... KADININ GÜNLÜĞÜ Zayıflama şifreleri >> Ar­ka­daş des­te­ği alın: Za­yıf­la­ma prob­lem­le­ri­ni­zi aşar­ken, des­tek ve­ren bi­ri­le­riy­le olun. >> Ya­vaş yi­yin: Ye­me­ğin ta­dı­nı alın. Yu­mu­şak­lı­ğı­nın ve­ya sert­li­ği­nin ta­dı­nı çı­ka­rın.. Her iki çiğ­ne­me­de ça­ta­lı­nı­zı bir ke­na­ra ko­yun... Şe­ker­siz sa­kız çiğ­ne­yin. Ca­nı­nız tat­lı is­te­di­ğin­de ağ­zı­nı­zı meş­gul et­me­ni­zi sağ­lar. >> İyi uyu­yun: Ye­te­rin­ce uyu­maz­sa­nız, ki­lo al­ma­ya ne­den olan ve­ya aç­lık his­si ve­ren hor­mon­lar dü­zen­siz ça­lı­şır. >> Kı­ya­fet­le­ri ba­ğış­la­yın: Ba­şa­rıy­la ki­lo ver­diy­se­niz ilk iş es­ki kı­ya­fet­le­ri­ni­zi bi­ri­le­ri­ne ve­rin. Eğer do­lap­ta sak­la­ma­ya de­vam eder­se­niz, bi­lin­çal­tı­nı­za on­la­rı ye­ni­den gi­ye­bi­le­ce­ği­niz yer­le­şir ve ki­lo alır­sı­nız. INTERNET sosyal hayatı etkiliyor Son 20 yıl­da ger­çek­le­şen bil­gi­sa­yar ve in­ter­net dev­ri­mi, sos­yal an­lam­da da ö­nem­li de­ği­şim­le­re yol aç­tı. Es­ki­den yüz yü­ze ku­ru­lan i­liş­ki­ler; in­ter­net­te soh­bet im­ka­nı sağ­la­yan p­rog­ram­lar ve Tür­ki­ye’de 1 mil­yo­nu aş­kın kul­la­nı­cı­sı bu­lu­nan Fa­ce­bo­ok gi­bi sos­yal ağ si­te­le­ri­nin po­pü­ler ha­le gel­me­siy­le in­ter­net ü­ze­rin­den ku­rul­ma­ya baş­lan­dı. İn­ter­net­le bir­lik­te ki­şi­le­rin dün­ya­nın dört bir ya­nın­da­ki in­san­lar­la ko­lay­ca i­le­ti­şim ku­ra­bil­me­si­nin müm­kün ha­le gel­di­ği­ni, bu du­ru­mun çe­ki­ci­li­ği­nin in­san­la­rı cez­bet­ti­ği­ni i­fa­de e­den Dr. Ya­şan Er­jem, “An­cak in­ter­net­te ku­ru­lan sos­yal i­liş­ki­ler, yüz yü­ze ku­ru­lan sos­yal i­liş­ki­ler­le eş de­ğer de­ğil” di­yor. Bil­gi­sa­yar ve in­ter­net­te o­lu­şan sos­yal or­ta­mın sa­nal i­liş­ki­ler kur­du­ğu­nu i­fa­de e­den Er­jem, “Ö­zel­lik­le Fa­ce­bo­ok gi­bi sos­yal ağ si­te­le­ri, ken­di­ne has bir sos­yal dün­ya ba­rın­dı­rı­yor. An­cak sa­de­ce ek­ran­da yer a­lan ke­li­me­ler ve gö­rün­tü­ler­le ku­ru­lan bu sos­yal or­tam yüz yü­ze gö­rü­şü­len ki­şi­ler­le ku­ru­lan i­liş­ki­le­ri ak­sat­ma­ya baş­lar­sa, p­rob­lem var de­mek­tir” de­di. Ta­bak­lar­da­ki ­çat­lak­lar i­çin... ­Ye­mek ta­kı­mı­nız­da o­lu­şan mi­nik çat­lak­la­rın, ta­ba­ğı­nı­zın kı­rıl­ma­sı­na yol a­ça­ca­ğın­dan mı kor­ku­yor­su­nuz. Çat­lak ta­ba­ğı bir ten­ce­re­ye yer­leş­ti­rip süt i­le dol­du­run. Çok kı­sık a­teş­te 45 da­ki­ka ka­dar kay­na­tın ve so­ğu­ma­ya bı­ra­kın. Çat­lak­lar­dan e­ser kal­ma­ya­cak­tır. Ay­nı iş­le­mi bü­tün por­se­len eş­ya­la­rı­nız i­çin de­ne­ye­bi­lir­si­niz. MAR­KET Çikolatadan gelen güzellik Uz­man Es­te­tis­yen Ber­na Bi­lir yö­ne­ti­min­de­ki Oxi­med Gü­zel­lik ve Te­ra­pi Mer­ke­zi; çi­ko­la­ta­nın eş­siz te­miz­le­yi­ci ve arın­dı­rı­cı et­ki­si ile mut­lu­luk hor­mo­nu­nun sal­gı­lan­ma­sı­na da yar­dım­cı olan “Al­go­der­mi­a Çi­ko­la­ta Ba­kı­mı” ile cil­di­ni­ze ışık sa­çı­yor. Ha­va kir­li­li­ği­ne ve stre­se kar­şı çö­züm su­nan çi­ko­la­ta ba­kı­mı ile; ka­ka­o ya­ğı, la­van­ta ve va­nil­ya aro­ma­te­ra­pi ya­ğı içe­ren spe­si­fik bir uy­gu­la­ma ya­pı­lı­yor. 1 sa­at sü­ren ba­kım son­ra­sın­da cil­di­niz ra­hat­lı­yor ve ka­di­fem­si bir gö­rün­tü­ye sa­hip olu­yor. İNCİ “-Sa­nat­çı­dan ne dost olur, ne ar­ka­daş... As­la ama as­la ken­di ca­mi­am­dan olan bir in­san­la hiç­bir şey pay­laş­mam... Ben ya­rın ço­cu­ğum ol­du­ğu za­man ona ya­kı­şa­cak bir an­ne ol­mak is­ti­yo­rum. Ar­tık bü­tün ça­bam bu...” (...Di­lek Pı­nar / Şar­kı­cı) SİZ­DEN GE­LEN­LER Mesajınız... (...Emine Yazıcı’dan) BU­GÜN ­San­ma ki dert sa­de­ce sen­de var... ­Sen­de­ki der­di ni­met sa­yan da var... ... ­De­mek ki ney­miş; ­Der­di­mi din­le­dim, der­dim­den iğ­ren­dim... O­nun der­di­ni gör­düm, der­di­me im­ren­dim... ... Ö­mür de­di­ğin üç gün­dür, ­Dün gel­di geç­ti, ya­rın meç­hul­dür, O hal­de ö­mür de­di­ğin bir gün­dür, O da bu­gün­dür... Albümünüz İSMAİL ARVAS Ab­la­sı­nın en mi­nik ku­ze­ni, a­i­le­si­nin gü­nah­sız me­le­ği, Ar­va­si’le­rin ya­kı­şık­lı de­li­kan­lı­sı bu­gün 3 ya­şı­na gi­ri­yor... Gü­zel ya­nak­la­rın­dan ö­pü­yo­ruz. (...Rü­vey­da & Yah­ya Dur­muş) EGE NUR Dün­ya­nın en çir­kin ör­de­ği (!), be­nim­se kü­çük ku­zum; E­ge Nur’um... (...Za­ri­fe Yıl­dız) Tavsiyeniz (...Hasan BPR’nin önerileri) KART BOR­CU NA­SIL KA­PA­TI­LIR? - Har­ca­ma yap­ma­yı bı­ra­kın. K­re­di kar­tı ye­ri­ne ban­ka kar­tı­nı­zı kul­la­nın. - Gün­lük har­ca­ma­la­rı­nız i­çin bir büt­çe ya­pın ve bu­nun dı­şı­na çık­ma­yın. - As­ga­ri ö­de­me­le­ri he­sap­la­yıp i­ki­ye bö­lün ay i­çe­ri­sin­de i­ki ke­re ö­de­me ya­pın. - E­li­ni­ze ge­çen her pa­ra­yı kart­la­ra ya­tı­rın, kü­çük ö­de­me­ler ya­pın. - Kul­lan­ma­dı­ğı­nız kart­la­rı ka­pa­tın, böy­le­ce k­re­di kar­tı ay­lık üc­re­tin­den kur­tu­lun. - Ek ge­lir el­de et­me­ye ça­lı­şın (Part ti­me iş­ler, ö­zel ders, faz­la me­sa­i vs.) - Bor­cu borç­la ka­pat­mak ye­ri­ne, gün­de­lik har­ca­ma­la­rı­nı­zı kı­sa­rak di­sip­lin­li bir ta­sar­ruf ya­pın. Şiiriniz (...Ramazan Koçak’ın sa­tır­la­rı) NE­LER DER­Sİ­NİZ ­Bir su­na gör­düm yü­zü­yor göl­de ­Bül­bü­lün sev­da­sı di­ken­li gül­de ­Kal­ma­dı mı Ley­la bir bü­yük çöl­de Ağ­la­dı Mec­nun’a ne­ler der­si­niz ... A­şık şen­lik­ler­de söy­le­di aş­ka ­Süm­ma­ni Gül­pe­ri sev­da­sı baş­ka ­Ke­rem yan­dı kü­le de­me­di keş­ke ­Fer­hat’a, Şi­rin’e ne­ler der­si­niz ... ­Ra­ma­zan yü­re­ğim dost­la­ra bağ­lı A­şık­lık öl­me­di di­ri­li sağ­lı ­Gel­di geç­ti bir Mu­rat Ço­ban oğ­lu ­Rey­ha­ni ba­ba­ya ne­ler der­si­niz Bİ­ZE ULA­ŞIN: e-pos­ta: omer.soz­tu­tan@tg.com.tr te­le­fon: (0212) 454 30 00 faks: (0212) 454 31 00 ad­res: tür­ki­ye ga­ze­te­si ih­las med­ya pla­za 29 ekim cad­de­si, 34197 ye­ni­bos­na/is­tan­bul
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT