BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > VİZ­YON­DA­Kİ­LER

VİZ­YON­DA­Kİ­LER

VİZ­YON­DA­Kİ­LER> Ha­zır­la­yan M. Kurt­bay Önür kurt­bay.onur@tg.com.tr A.R.O.G Mi­lat­tan ön­ce der­bi ma­çı Fil­min kün­ye­si Yö­net­men: Ali Ta­ner Bal­ta­cı / Cem Yıl­maz Oyun­cu­lar: Cem Yıl­maz, Ha­san Ka­çan, Ozan Gü­ven, Nil Ka­ra­ib­ra­him­gil Se­nar­yo: Cem Yıl­maz Tü­rü: Ko­me­di Türk Te­le­kom, Ave­a ve TTNet’in ana spon­so­ru ol­du­ğu A.R.O.G, Tür­ki­ye’de 400 kop­ya ile; ay­nı an­da 8 fark­lı Av­ru­pa ül­ke­sin­de (Al­man­ya, Hol­lan­da, Bel­çi­ka, İs­viç­re, Avus­tur­ya, Da­ni­mar­ka, İn­gil­te­re ve Fran­sa) 160 kop­ya ile viz­yo­na gir­di. 5 mil­yo­na ya­kın iz­le­yi­ci ora­nıy­la gi­şe re­kor­la­rı kı­ran G.O.R.A’nın de­va­mı olan A.R.O.G’da Arif’in Taş Dev­ri ma­ce­ra­la­rı­na yer ve­ri­yor. Go­ra ge­ze­ge­nin­de ya­şa­dı­ğı ma­ce­ra­dan son­ra ya­nın­da sev­di­ği ka­dın Ce­ku ile be­ra­ber dün­ya­ya dö­nen Arif mut­lu bir ha­yat kur­muş, do­ğa­cak ço­cuk­la­rı­nın tat­lı te­la­şı için­de ha­ya­tı­nı sür­dür­mek­te­dir. Dün­ya­da ya­şam, mut­lu bir şe­kil­de de­vam eder­ken Go­ra ge­ze­ge­nin­de de ha­in bir plan iş­le­me­ye baş­la­mış­tır. Lo­gar ve has ada­mı Ti­hu­lu tüm ev­ren­de­ki en bü­yük düş­man­la­rı Arif’den in­ti­kam al­ma­ya ye­min et­miş­ler­dir. Arif’i öl­dür­me­nin ba­sit bir in­ti­kam ola­ca­ğı­nı dü­şü­nen Lo­gar da­ha acı ve­ri­ci bir yön­tem bul­muş­tur, Arif’i 1 mil­yon yıl ön­ce­si­ne gön­der­mek... Lo­gar’ın ku­sur­suz pla­nı sa­ye­sin­de 1 mil­yon yıl ön­ce ya­şa­yan­lar da Arif ile ta­nış­ma fır­sa­tı­na sa­hip ola­cak­lar­dır. Ta­ri­hin taş­lı, top­rak­lı say­fa­la­rın­da ya­şa­nan, iyi­ler­le kö­tü­le­rin sa­va­şı­na Arif’in ka­tıl­ma­sı ile ar­tık hiç­bir şey es­ki­si gi­bi ol­ma­ya­cak­tır... Ve in­san­lık ta­ri­hi­ni ye­ni­den ya­za­cak... “Na­let Ol­sun İçim­de­ki İn­san Sev­gi­si­ne” Kurt­lar Va­di­si Pu­su di­zi­sin­de yar­dım­cı­sı Çe­to’yla gir­di­ği tar­tış­ma­lar­la ta­nı­nan ve “Na­let ol­sun içim­de­ki in­san sev­gi­si­ne” rep­li­ği­ni di­li­mi­ze pe­le­senk eden Mu­ro’nun ma­ce­ra­la­rı film ol­du. Yö­net­men­li­ği­ni Zü­beyr Şaş­maz’ın üst­len­di­ği, se­nar­yo­su­nu Ra­ci Şaş­maz, Ba­ha­dır Öz­de­ner ve Cü­neyt Ay­san’ın yaz­dı­ğı “Mu­ro - Na­let Ol­sun İçim­de­ki İn­san Sev­gi­si­ne” fil­mi iz­le­yen­le­ri bol bol gül­dü­re­cek. Ce­za­evin­den çı­kan Mu­ro ile Çe­to, dev­ri­mi köy­den baş­lat­mak üze­re mem­le­ket­le­ri­ne dö­ner­ler. İlk plan­la­rı ev­le­nip yu­va kur­mak, ör­nek bi­rer dev­rim­ci ol­mak­tır. Oy­sa köy­de on­la­rı bir sür­priz bek­le­mek­te­dir. Muh­tar, Mu­ro ile Çe­to’yu ha­pis­tey­ken iki Rus ka­dın­la ev­len­dir­miş­tir. Mu­ro ile Çe­to’nun dev­rim ütop­ya­sı­nı ger­çek­leş­tir­me­le­ri için; ka­dın­la­rı bu­lup bo­şan­ma­la­rı ge­rek­mek­te­dir. Fil­min kün­ye­si MU­RO Yö­net­men: Zü­beyr Şaş­maz Oyun­cu­lar: Mus­ta­fa Üs­tün­dağ, Şe­fik Ona­toğ­lu, Eray Türk Tü­rü: Ko­me­di
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT