BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tüy­ler ür­per­ten ci­na­yet

Tüy­ler ür­per­ten ci­na­yet

35 ye­rin­den bı­çak­la­na­rak bo­ğa­zı ke­si­len ka­dın, or­mana atıl­mış va­zi­yet­te bu­lun­du> Os­man Akın-Re­fik Fi­dan - BUR­SA İHA Or­man­da bo­ğa­zı ke­sil­miş ka­dın ce­se­di bu­lun­du. Bur­sa’da 35 ye­rin­den bı­çak­la­na­rak bo­ğa­zı ke­si­len bir ka­dın ce­se­di, or­man­lık ala­na atıl­mış va­zi­yet­te bu­lun­du. Ge­ce geç sa­at­ler­de Ni­lü­fer il­çe­sin­de­ki Mi­si kö­yü ar­ka­sı Çam­lı­ca Ma­hal­le­si’nde­ki or­man­lık alan­da al­kol alan 3 ki­şi ba­şı ke­sil­miş bir ce­set gör­dü. Olay ye­rin­den kor­ka­rak ka­çan 3 şa­hıs, da­ha son­ra du­ru­mu po­lis ekip­le­ri­ne bil­dir­di. Olay ye­ri­ne çok sa­yı­da po­lis eki­bi, or­man­lık ala­nın ge­niş bir ke­si­mi gü­ven­lik şe­ri­di al­tı­na ala­rak de­lil araş­tır­ma­sı yap­tı. Ya­pı­lan araş­tır­ma­da, is­mi be­lir­le­ne­me­yen ka­dı­nın 40 yaş­la­rın­da ol­du­ğu tes­pit edil­di. Eş­ya­la­rı or­man­lık ala­na da­ğı­tıl­mış olan ka­dı­nın ge­ni­tal böl­ge­le­rin­de de çok sa­yı­da dar­be­ye rast­lan­dı. Po­lis ekip­le­ri, kim­lik tes­pi­ti için ce­se­din ke­sik ba­şı­nın üs­tün­de­ki kan­la­rı ve ya­ra­la­rı te­miz­le­ye­rek ve­si­ka­lık fo­toğ­ra­fı­nı çek­ti. Çe­ki­len fo­toğ­ra­fın üze­rin­de oy­nan­dık­tan son­ra ba­sın men­sup­la­rı­na da da­ğı­tı­la­ca­ğı bil­di­ril­di. Ce­set, in­ce­len­mek üze­re Bur­sa Ad­li Tıp Ku­ru­mu’na kal­dı­rı­lır­ken, olay­la il­gi­li çok yön­lü so­ruş­tur­ma baş­la­tıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT