BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hava yas­tı­ğı­ açıl­mayan araç­ta can pa­za­rı

Hava yas­tı­ğı­ açıl­mayan araç­ta can pa­za­rı

Bur­sa’da tak­la ata­rak or­ta re­füj­de­ki ay­dın­lat­ma di­re­ği­ne çar­pan oto­mo­bil­de bu­lu­nan 1 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti, 3 ki­şi de ya­ra­lan­dı.Bur­sa’da tak­la ata­rak or­ta re­füj­de­ki ay­dın­lat­ma di­re­ği­ne çar­pan oto­mo­bil­de bu­lu­nan 1 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti, 3 ki­şi de ya­ra­lan­dı. Oto­mo­bil­de sı­kı­şan gö­zü yaş­lı ço­cuk, ha­va yas­tı­ğı­nın açıl­ma­ma­sı se­be­biy­le ha­ya­tı­nı kay­be­den şah­sın ce­se­di ya­nın­da kur­ta­rıl­ma­yı bek­le­di. Ka­za, ge­ce 01.00 sı­ra­la­rın­da Ya­lo­va Yo­lu But­tim lam­ba­la­rın­da mey­da­na gel­di. Aşı­rı hız ve dik­kat­siz­lik se­be­biy­le de­fa­lar­ca tak­la atan oto­mo­bil or­ta re­füj­de­ki ay­dın­lat­ma di­re­ği­ne çarp­tı. Ka­za­da Gök­han B. (21) ha­ya­tı­nı kay­be­der­ken, oto­mo­bil­de bu­lu­nan Ba­rış B. (8), Bu­rak B. (18) ve Arif B. de ağır ya­ra­lan­dı. Can pa­za­rı­nın ya­şan­dı­ğı oto­mo­bi­lin ar­ka kol­tu­ğun­da sı­kı­şan mi­nik Ba­rış göz­yaş­la­rı için­de kur­ta­rıl­ma­yı bek­le­di. Ekip­ler ce­se­din ya­nın­da kor­ku do­lu göz­ler­le ba­kan mi­nik Ba­rış’ı kur­tar­mak için se­fer­ber ol­du. Uzun sü­ren ça­lış­ma­la­rın ar­dın­dan mi­nik ço­cuk sı­kış­tı­ğı yer­den ağır ya­ra­lı ola­rak kur­ta­rıl­dı. Oto­mo­bi­lin için­de bu­lu­nan bi­ra ka­pak­la­rı dik­kat çe­ker­ken, ara­cın ha­va yas­tı­ğı­nın açıl­ma­dı­ğı gö­rül­dü.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT