BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sis ka­za­sı: 1 ölü 38 ya­ra­lı

Sis ka­za­sı: 1 ölü 38 ya­ra­lı

Ma­lat­ya’da bir yol­cu oto­bü­sü­nün aşı­rı sis yü­zün­den dev­ril­me­si so­nu­cu, 1 ki­şi öl­dü 38 ki­şi ya­ra­lan­dı. Ka­za, Ma­lat­ya-Kay­se­ri Ka­ra­yo­lu Gü­müş­lü De­re mev­ki­in­de mey­da­na gel­di.Ma­lat­ya’da bir yol­cu oto­bü­sü­nün aşı­rı sis yü­zün­den dev­ril­me­si so­nu­cu, 1 ki­şi öl­dü 38 ki­şi ya­ra­lan­dı. Ka­za, Ma­lat­ya-Kay­se­ri Ka­ra­yo­lu Gü­müş­lü De­re mev­ki­in­de mey­da­na gel­di. İz­mir’den Van’a git­mek­te olan yol­cu oto­bü­sü, yo­ğun sis ve yo­lun kay­gan ol­ma­sı se­be­biy­le yol­dan çık­tı. Yol­cu oto­bü­sü­nün yan ya­ta­rak sü­rük­len­me­si so­nu­cu 39 ki­şi ya­ra­lan­dı. Ya­ra­lı­lar, olay ye­rin­den ge­çen sü­rü­cü­ler ve sağ­lık ekip­le­ri­nin yar­dı­mıy­la Da­ren­de Hu­lu­si Efen­di Dev­let Has­ta­ne­si­ne kal­dı­rıl­dı. Du­rum­la­rı ağır olan­lar, ya­pı­lan ilk mü­da­ha­le­nin ar­dın­dan Ma­lat­ya’da­ki çe­şit­li has­ta­ne­le­re sevk edil­di. Ya­ra­la­nan yol­cu­lar­dan Yu­nus Öy­men, kal­dı­rıl­dı­ğı İnö­nü Üni­ver­si­te­si Tur­gut Özal Tıp Mer­ke­zi’nde ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT