BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ha­pis­ten iz­ne çık­tı yi­ne kap­kaç yap­tı

Ha­pis­ten iz­ne çık­tı yi­ne kap­kaç yap­tı

Bur­dur Ya­rı Açık Ce­za­evi’nde hü­küm­lü ola­rak bu­lu­nan F.İ., bay­ram ta­ti­li se­be­biy­le gön­de­ril­di­ği İz­mir’de bir şah­sın cep te­le­fo­nu­nu kap­kaç ya­par­ken gö­zal­tı­na alın­dı.Bur­dur Ya­rı Açık Ce­za­evi’nde hü­küm­lü ola­rak bu­lu­nan F.İ., bay­ram ta­ti­li se­be­biy­le gön­de­ril­di­ği İz­mir’de bir şah­sın cep te­le­fo­nu­nu kap­kaç ya­par­ken gö­zal­tı­na alın­dı. Dün sa­bah Bas­ma­ne Ka­ra­ko­lu’na gi­den Yal­çın Ü. (26), cep te­le­fo­nu­nun kap­kaç yo­luy­la alı­na­rak ça­lın­dı­ğı­nı söy­le­di. İh­bar üze­ri­ne ha­re­ke­te ge­çen Hu­zur Tim­le­ri, cep te­le­fo­nu alı­nan Yal­çın ܒnün ver­di­ği eş­kal doğ­rul­tu­sun­da zan­lı­yı ya­ka­la­dı. F.İ.’nin (22) üze­rin­den Yal­çın Ünal’a ait cep te­le­fo­nu çık­tı. Gö­zal­tı­na alı­nan F.İ.’nin 39 ay­rı hır­sız­lık ve kap­kaç su­çun­dan sa­bı­ka­sı bu­lun­du­ğu, Bur­dur Ya­rı Açık Ce­za­evi’nde 3.5 yıl­dır yat­tı­ğı, iyi ha­li se­be­biy­le bay­ram ta­ti­li için ai­le­si­ne ya­nı­na gel­di­ği öğ­re­nil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT