BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Be­be­ği­ni bo­ğan ka­dın ya­ka­lan­dı

Be­be­ği­ni bo­ğan ka­dın ya­ka­lan­dı

Sam­sun’da be­be­ği­ni ip­le bo­ğup çöp­lü­ğe at­tı­ğı id­di­a edi­len ka­dın gö­zal­tı­na alın­dı. Bah­çe­ler Ma­hal­le­si’nde bir sü­re ön­ce be­le­di­ye çöp­lü­ğün­de ip­le bo­ğu­la­rak öl­dü­rül­müş ola­rak be­bek ce­se­di bu­lun­muş­tu.Sam­sun’da be­be­ği­ni ip­le bo­ğup çöp­lü­ğe at­tı­ğı id­di­a edi­len ka­dın gö­zal­tı­na alın­dı. Bah­çe­ler Ma­hal­le­si’nde bir sü­re ön­ce be­le­di­ye çöp­lü­ğün­de ip­le bo­ğu­la­rak öl­dü­rül­müş ola­rak be­bek ce­se­di bu­lun­muş­tu. Baf­ra po­li­si yap­tı­ğı araş­tır­ma 4 ço­cuk an­ne­si Ha­nım A.’yı (24) ya­ka­la­ya­rak gö­zal­tı­na al­dı. Eşi­nin eve ku­ma ge­tir­me­si üze­ri­ne ken­di­si­nin de baş­ka bi­riy­le gay­ri meş­ru iliş­ki­ye gir­di­ği ve bu iliş­ki­den ha­mi­le kal­dı­ğı id­di­a edi­len Ha­nım A.’nın, ha­mi­le­lik bo­yun­ca kar­nın­da­ki şiş­li­ği so­ran­la­ra has­ta ol­du­ğu­nu söy­le­di­ği ile­ri sü­rül­dü.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT