BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > GÜL: FARKLILIKLAR ZENGİNLİĞİMİZ

GÜL: FARKLILIKLAR ZENGİNLİĞİMİZ

Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, bay­ram do­la­yı­sıy­la ya­yım­la­dı­ğı me­sa­jın­da, “Tür­ki­ye fark­lı­lık­la­rı zen­gin­lik ka­bul e­den kök­lü bir me­de­ni­ye­tin tem­sil­ci­si­dir” de­diCum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, Tür­ki­ye’nin fark­lı­lık­la­rı zen­gin­lik ka­bul eden kök­lü bir me­de­ni­ye­tin tem­sil­ci­si ol­du­ğu­nu söy­le­di. Kur­ban Bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la bir me­saj ya­yım­la­yan Cum­hur­baş­ka­nı Gül, “Her bay­ram­da ol­du­ğu gi­bi bu­gün de ka­ram­sar­lık­la­rı bir ke­na­ra bı­ra­ka­rak, ge­le­ce­ğe gü­ven­le ba­kan bir mil­let ol­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yo­ruz” de­di. Gül şöy­le de­vam et­ti: “Tür­ki­ye fark­lı­lık­la­rı zen­gin­lik ka­bul eden, ba­rış, sev­gi, hoş­gö­rü ve kar­deş­lik gi­bi de­ğer­ler­le yoğ­rul­muş kök­lü bir me­de­ni­ye­tin tem­sil­ci­si­dir. Bu ül­ke­de ya­şa­yan her­kes, eşit va­tan­daş­lar ola­rak, ül­ke­nin sa­de­ce geç­mi­şi­ne de­ğil, ge­le­ce­ği­ne de or­tak­tır. Tür­ki­ye’nin ge­le­ce­ği için ön yar­gı­lar­dan kur­tu­la­rak, top­lu­mu­mu­zu bir­leş­ti­ren un­sur­la­rın, müş­te­rek nok­ta­la­rı­mı­zın öne çı­ka­rıl­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.” ER­DO­ĞAN’DAN BİR­LİK ÇAĞ­RI­SI Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan da ya­yım­la­dı­ğı me­sa­jın­da, ta­rih bo­yun­ca ada­let­ten, ba­rış­tan, kar­deş­lik ve hoş­gö­rü­den ya­na olan bir mil­le­tin men­sup­la­rı ol­duk­la­rı­nı ifa­de et­ti. Er­do­ğan, şun­la­rı kay­det­ti: “Ya­şa­dı­ğı­mız dün­ya­nın her şey­den çok sev­gi, ba­rış ve da­ya­nış­ma­ya ih­ti­ya­cı var. Yok­sul­luk, te­rör ve şid­det gi­bi bü­tün in­san­lı­ğı ya­kın­dan il­gi­len­di­ren me­se­le­ler acil çö­züm bek­li­yor. Top­lum­la­rı ya­kın­laş­tı­ra­cak, me­de­ni­yet­le­ri kay­naş­tı­ra­cak, ön yar­gı­la­rı kı­ra­cak, me­sa­fe­le­ri gi­de­re­cek bir ik­li­me in­san­lı­ğın bu­gün her za­man­kin­den da­ha çok ih­ti­ya­cı var. Bu an­lam­da bay­ram­lar mil­le­ti­mi­zin eş­siz il­ham kay­nak­la­rı­dır. Bu se­bep­le, bay­ram ve bay­ra­ma ait ge­le­nek­le­rin can­lı tu­tul­ma­sı çok önem­li­dir.” BAY­KAL’DAN Şİ­İR­Lİ ME­SAJ TBMM Baş­ka­nı Kök­sal Top­tan ise me­sa­jın­da, “Kur­ban Bay­ra­mı’nın, ça­tış­ma kül­tü­rü­nün ha­kim ol­du­ğu dün­ya­mız­da ev­ren­sel ba­rı­şa, esen­li­ğe ve hu­zu­ra ve­si­le ol­ma­sı or­tak di­le­ği­miz­dir. Bir­lik ve be­ra­ber­lik içe­ri­sin­de üs­te­sin­den ge­le­me­ye­ce­ği­miz sı­kın­tı yok­tur” de­di. CHP li­de­ri De­niz Bay­kal da bay­ram me­sa­jı­nı bir şi­ir­le ver­di. Teb­rik me­sa­jı­na ‘bir umu­dum var’ di­ye ha­ya­lin­de­ki Tür­ki­ye’yi an­la­tan Bay­kal’ın açık­la­ma­sı, ABD’li ün­lü si­ya­hi li­der Mar­tin Lut­her King’in ‘Bir ha­ya­lim var’ ko­nuş­ma­sı­nı çağ­rış­tır­dı. MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li de, Kur­ban Bay­ra­mı’nın top­lum­sal ahenk ve iş­le­yi­şin ma­ne­vi va­sı­ta­la­rı ara­sın­da yer al­dı­ğı­na işa­ret ede­rek, “Te­men­nim ve di­le­ğim, bu olum­lu duy­gu ve dav­ra­nış­la­rın sa­de­ce bay­ram­lar­la sı­nır­lı kal­ma­ma­sı, yı­lın bü­tün gün­le­rin­de muh­te­rem va­tan­daş­la­rı­mı­za ha­kim ol­ma­sı­dır” de­di. BBP Ge­nel Baş­ka­nı Muh­sin Ya­zı­cı­oğ­lu, Çe­çe­nis­tan, Ka­ra­bağ, Do­ğu Tür­kis­tan, Af­ga­nis­tan, Irak ve Fi­lis­tin’de göz­ya­şı­nın ak­ma­ya de­vam et­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “Bu se­bep­le gö­nül­le­ri­miz kı­rık ve biz­ler ta­rif edi­le­mez bir bu­ruk­luk için­de­yiz. Öz­lem­le acı ve­ren bu çe­liş­ki­le­rin so­na ere­ce­ği bay­ram­la­rı bek­li­yo­ruz” de­di. ÇEV­RE­Yİ TE­MİZ TU­TA­LIM Di­ya­net İş­le­ri Baş­ka­nı Prof. Dr. Ali Bar­da­koğ­lu, bay­ram me­sa­jın­da kur­ban ke­si­min­de kur­ban­lık­la­ra ezi­yet edil­me­me­si, te­miz­lik ve çev­re sağ­lı­ğı ku­ral­la­rı­na uyul­ma­sı ko­nu­su­na dik­kat çek­ti. Bar­da­koğ­lu, “Kur­ban iba­de­ti­nin hik­me­ti­nin, kan akıt­mak­la de­ğil, et­le­ri­nin ya­kın ve uzak çev­re­miz­de­ki, hat­tâ dün­ya­nın öbür ucun­da­ki ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ulaş­tı­rıl­ma­sı ve bu yol­la ara­da­ki sev­gi ve kar­deş­lik ba­ğı­nın güç­len­me­si ile ger­çek­le­şe­ce­ği­ni göz­den uzak tut­ma­ma­lı­yız” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT