BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dolmabahçe’de zirve

Dolmabahçe’de zirve

Va­tan­daş­lar, Karacaahmet Mezarlığı’nda ka­yın­pe­de­ri­nin kab­ri­ni zi­ya­ret eden Er­do­ğan’ı çi­çek­ler­le kar­şı­la­dı.> İS­TAN­BUL İHA Va­tan­daş­lar, Karacaahmet Mezarlığı’nda ka­yın­pe­de­ri­nin kab­ri­ni zi­ya­ret eden Er­do­ğan’ı çi­çek­ler­le kar­şı­la­dı. Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Dol­ma­bah­çe’de­ki ça­lış­ma ofi­sin­de eko­no­mi zir­ve­si kap­sa­mın­da il­gi­li ba­kan­lar­la bir ara­ya gel­di. Er­do­ğan’ın baş­kan­lı­ğın­da sa­at 14.00’de baş­la­yan eko­no­mi zir­ve­sin­de, Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı ve Dev­let Ba­ka­nı Na­zım Ek­ren, Dev­let Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek, Ma­li­ye Ba­ka­nı Ke­mal Una­kı­tan, Dev­let Ba­ka­nı Kür­şad Tüz­men ve Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­ka­nı Za­fer Çağ­la­yan da ha­zır bu­lun­du. Ba­sı­na ka­pa­lı ger­çek­leş­ti­ri­len zir­ve­de kü­re­sel eko­no­mik kriz­le il­gi­li alın­ma­sı ge­re­ken ted­bir­ler baş­ta ol­mak üze­re, IMF ile sü­ren gö­rüş­me­ler ve ye­ni dö­nem­de­ki iliş­ki­ler ma­sa­ya ya­tı­rıl­dı. Er­do­ğan, dün ayrıca eşi Emi­ne Er­do­ğan’la birlikte, ka­yın­pe­de­ri Ce­mal Gül­ba­ran ile ba­ba­sı Ah­met Er­do­ğan’ın kabirlerini zi­ya­ret et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT