BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yunanistan karıştı!

Yunanistan karıştı!

Yu­na­nis­tan’ın baş­ken­ti Ati­na’da ön­ce­ki ge­ce 16 ya­şın­da­ki bir gen­cin po­li­sin aç­tı­ğı ateş so­nu­cu öl­me­si­nin ar­dın­dan baş­la­yan olay­lar ül­ke ge­ne­li­ne ya­yıl­dı.Yu­na­nis­tan’ın baş­ken­ti Ati­na’da ön­ce­ki ge­ce 16 ya­şın­da­ki bir gen­cin po­li­sin aç­tı­ğı ateş so­nu­cu öl­me­si­nin ar­dın­dan baş­la­yan olay­lar ül­ke ge­ne­li­ne ya­yıl­dı. Ken­di­le­ri­ni “anar­şist” ve “ik­ti­dar kar­şı­tı” ola­rak ta­nı­tan grup­lar, Ati­na, Se­la­nik, Yan­ya, Pat­ras ve Gi­rit ada­sın­da çok sa­yı­da ban­ka şu­be­si, iş­ye­ri, po­lis ka­ra­ko­lu, ka­mu bi­na­sı ve ara­cı ate­şe ver­di. Ati­na’da Tek­nik Üni­ver­si­te­de çı­kar­tı­lan yan­gın ise bü­yük mad­di ha­sa­ra se­bep ol­du. Gös­te­ri­ci­le­rin, gü­ven­lik ted­bir­le­ri al­ma­ya ça­lı­şan po­lis ekip­le­ri­ne ve dev­ri­ye ge­zen po­lis araç­la­rı­na mo­lo­tof­kok­teyl­le­ri at­tı­ğı da kay­de­dil­di. Öte yan­dan, İçiş­le­ri Ba­ka­nı Pro­ko­pis Pav­lo­pu­los ile Ba­kan Yar­dım­cı­sı Pa­na­yo­tis Hi­no­fo­tis’in is­ti­fa­la­rı­nı Baş­ba­kan Kos­tas Ka­ra­man­lis’e sun­duk­la­rı, an­cak ka­bul edil­me­di­ği bil­di­ril­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT