BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 8.5 tril­yon

8.5 tril­yon

İçin­de bu­lun­du­ğu­muz kri­zi ön­le­mek için Ame­ri­ka şim­di­ye ka­dar 8.5 tril­yon (8.500.000.000.000) do­lar har­ca­dı. Kriz bit­miş de­ğil. Bi­na­ena­leyh Was­hing­ton da­ha epey tril­yon­lar dö­küp sa­ça­cak. So­nun­da kriz­den çı­ka­cak. Gü­cün­den, kuv­vet den­ge­sin­den bir şey kay­bet­miş ol­ma­ya­cak. Zi­ra bü­tün dev­let­ler ken­di bün­ye­le­ri­ne gö­re za­rar gör­dü. Tür­ki­ye’nin az za­rar­la çık­ma­sı cid­di bir ih­ti­mal­dir.İçin­de bu­lun­du­ğu­muz kri­zi ön­le­mek için Ame­ri­ka şim­di­ye ka­dar 8.5 tril­yon (8.500.000.000.000) do­lar har­ca­dı. Kriz bit­miş de­ğil. Bi­na­ena­leyh Was­hing­ton da­ha epey tril­yon­lar dö­küp sa­ça­cak. So­nun­da kriz­den çı­ka­cak. Gü­cün­den, kuv­vet den­ge­sin­den bir şey kay­bet­miş ol­ma­ya­cak. Zi­ra bü­tün dev­let­ler ken­di bün­ye­le­ri­ne gö­re za­rar gör­dü. Tür­ki­ye’nin az za­rar­la çık­ma­sı cid­di bir ih­ti­mal­dir. 8.5 tril­yon do­lar, 2007 ABD gay­ri sâ­fi mil­lî hâ­sı­la­sı­nın ya­rı­sı­dır (Tür­ki­ye 2007 GSMH’sı 800 mil­yar do­lar­dı). Tür­ki­ye’nin yıl­lık GSMH’sı­nın tam 10 ka­tı... Bir­kaç gün ön­ce Ame­ri­ka’da ya­pı­lan ay­nı he­sap­la­ra gö­re, ABD gü­nü­mü­zün de­ğer­le­riy­le İkin­ci Ci­han Sa­va­şı için 3.6 tril­yon do­lar har­ca­mış. De­mek son fi­nans kri­zi­ne ver­di­ği des­tek­le, ta­ri­hin en bü­yük sa­va­şı­nı iki de­fa ka­zan­ma­sı müm­kün imiş! Irak Sa­va­şı ABD’ye 597 mil­yar, Vi­et­nam Sa­va­şı 698 mil­yar, Ko­re Sa­va­şı 454 mil­yar, Ay’a iniş 597 mil­yar, NA­SA (Uzay) har­ca­ma­la­rı 851 mil­yar do­la­ra mal ol­muş. İkin­ci Ci­han Sa­va­şı son­ra­sı mah­vo­lan Av­ru­pa’yı kal­kın­dır­mak için Mars­hall Pla­nı‘na sa­de­ce 115 mil­yar do­lar har­can­mış (bu­ra­da Tür­ki­ye de önem­li as­ke­rî yar­dım al­dı). Bu­gün­kü muh­te­şem Fran­sa, Al­man­ya vs eko­no­mi­le­ri bu meb­lağ ile oluş­tu­rul­muş. Bi­rin­ci Ci­han Sa­va­şı (1914-18) için ör­nek ve­ri­lir­se: Her iki ta­ra­fın yal­nız as­ke­rî har­ca­ma­la­rı 332 mil­yar do­lar imiş ki bu­gün­kü de­ğe­ri 6.6 tril­yon do­lar­dır (Wil­li­am Lan­ger, World His­tory, Lon­dra 1948, s. 951) Ric­hard Al­ding­ton’a gö­re (Law­ren­ce of Ara­bi­a, Lon­dra 1955, s.138), En­ver’in bi­zi sok­tu­ğu ay­nı Bi­rin­ci Ci­han Sa­va­şı’nda yal­nız İn­gil­te­re, sa­va­şı 3 yıl uza­tan biz Türk­le­re kar­şı 1 mil­yon­dan faz­la as­ker sevk et­miş, Türk­ler­le sa­vaş için 750 mil­yon al­tın ster­lin har­ca­mış, bu meb­la­ğa Rus­ya ile Fran­sa’nın Türk­le­re kar­şı har­ca­dık­la­rı da­hil edil­me­miş. Lan­ger, sa­vaş­ta ya­pı­lan tah­ri­ba­tın ve yi­ti­ri­len ser­vet­le­rin ise he­sa­ba gel­me­ye­ce­ği­ni ya­zı­yor. > BAY­RA­MI­NIZ KUT­LU OL­SUN!
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93476
  % -1.16
 • 5.3199
  % -0.31
 • 6.0828
  % -0.43
 • 6.8352
  % 0.04
 • 209.725
  % 0.29
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT