BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 2008

2008

A­ra­lık a­yı­na gir­dik, üç haf­ta son­ra 2008’i bi­tir­miş o­la­ca­ğız. 2008’de hem Tür­ki­ye hem de dün­ya ba­kı­mın­dan ö­nem­li o­lay­lar ce­re­yan et­ti... ­Tür­ki­ye’de AK Par­ti se­çim­ler­de yüz­de 46 oy al­dı... CHP çar­şaf­lı­la­rı bağ­rı­na bas­tı... Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­buğ; yaş had­din­den e­mek­li o­lan Or­ge­ne­ral Ya­şar Bü­yü­ka­nıt’ın ye­ri­ne Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı ol­du...A­ra­lık a­yı­na gir­dik, üç haf­ta son­ra 2008’i bi­tir­miş o­la­ca­ğız. 2008’de hem Tür­ki­ye hem de dün­ya ba­kı­mın­dan ö­nem­li o­lay­lar ce­re­yan et­ti... ­Tür­ki­ye’de AK Par­ti se­çim­ler­de yüz­de 46 oy al­dı... CHP çar­şaf­lı­la­rı bağ­rı­na bas­tı... Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­buğ; yaş had­din­den e­mek­li o­lan Or­ge­ne­ral Ya­şar Bü­yü­ka­nıt’ın ye­ri­ne Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı ol­du... ABD’de ilk kez zen­ci bir si­ya­hi Ba­rack O­ba­ma Cum­hur­baş­ka­nı se­çil­di. (An­ne­si be­yaz ba­ba­sı Ken­ya­lı.) ­Bush, bü­yük bir ma­li k­ri­zi ön­le­ye­me­di. Bu k­riz dün­ya­yı sars­tı. Ni­ha­yet Tür­ki­ye’de de iş­ten çı­kar­ma­lar baş­la­dı. İn­şal­lah he­men son bu­lur... ­Dün­ya­da ve Tür­ki­ye’de te­rör dur­du­ru­la­ma­dı. So­ma­li’de kor­san­lar de­niz­ler­de ti­ca­ret ge­mi­le­ri­ni e­le ge­çi­rip fid­ye al­ma­ya baş­la­dı­lar. Bu­na kar­şı or­tak bir sa­vaş a­çı­la­ma­dı... O­lim­pi­yat­lar Çin’de ya­pıl­dı ve çok gü­zel ce­re­yan et­ti. Ka­dın­la­rı­mız şam­pi­yon­luk­la­rı­nı ar­tır­dı­lar... GS en­gel­li­le­ri dün­ya bas­ket­bol şam­pi­yo­nu ol­du... ­Türk Mil­li Fut­bol Ta­kı­mı du­ru­mu­nu bi­raz dü­zelt­ti... ­Tür­ki­ye’de Ab­dul­lah Gül 11. Cum­hur­baş­ka­nı ol­du. Tay­yip Er­do­ğan i­se baş­ba­kan ta­yin e­dil­di. AK Par­ti TBMM’ye bü­yük ço­ğun­luk­la gir­miş­ti. CHP ve MHP de Mec­li­se gir­di­ler... PKK za­yıf­la­dı. En son Hin­dis­tan’da (Bom­bay’da) te­rö­rist­ler i­ki yü­ze ya­kın ki­şi­yi öl­dür­dü­ler, 400’e ya­kın ki­şi­yi de ya­ra­la­dı­lar... ­Ye­ni ye­rel se­çim­ler 2009 Mart a­yın­da ya­pı­la­cak. Baş­ba­kan “oy­la­rım i­kin­ci­li­ğe dü­şer­se ge­nel baş­kan­lık­tan çe­ki­li­rim” de­di... ABD’de ilk kez bir ka­dın se­na­tör (Hil­lary C­lin­ton) cum­hur­baş­kan­lı­ğı­na De­mok­rat Par­ti’den a­day ol­du. O­ba­ma i­le ka­pış­tı ve ye­nil­di. Şim­di O­ba­ma o­nu Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı ilân et­ti. O­ba­ma bir de e­ko­no­mi ko­mi­te­si ta­yin et­ti. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­nı O­cak 2009’da a­la­cak... A­ra­lık a­yı­na gir­dik, üç haf­ta son­ra 2008’i bi­tir­miş o­la­ca­ğız. 2008’de hem Tür­ki­ye hem de dün­ya ba­kı­mın­dan ö­nem­li o­lay­lar ce­re­yan et­ti... ­Tür­ki­ye’de AK Par­ti se­çim­ler­de yüz­de 46 oy al­dı... CHP çar­şaf­lı­la­rı bağ­rı­na bas­tı... Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­buğ; yaş had­din­den e­mek­li o­lan Or­ge­ne­ral Ya­şar Bü­yü­ka­nıt’ın ye­ri­ne Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı ol­du... ABD’de ilk kez zen­ci bir si­ya­hi Ba­rack O­ba­ma Cum­hur­baş­ka­nı se­çil­di. (An­ne­si be­yaz ba­ba­sı Ken­ya­lı.) ­Bush, bü­yük bir ma­li k­ri­zi ön­le­ye­me­di. Bu k­riz dün­ya­yı sars­tı. Ni­ha­yet Tür­ki­ye’de de iş­ten çı­kar­ma­lar baş­la­dı. İn­şal­lah he­men son bu­lur... ­Dün­ya­da ve Tür­ki­ye’de te­rör dur­du­ru­la­ma­dı. So­ma­li’de kor­san­lar de­niz­ler­de ti­ca­ret ge­mi­le­ri­ni e­le ge­çi­rip fid­ye al­ma­ya baş­la­dı­lar. Bu­na kar­şı or­tak bir sa­vaş a­çı­la­ma­dı... O­lim­pi­yat­lar Çin’de ya­pıl­dı ve çok gü­zel ce­re­yan et­ti. Ka­dın­la­rı­mız şam­pi­yon­luk­la­rı­nı ar­tır­dı­lar... GS en­gel­li­le­ri dün­ya bas­ket­bol şam­pi­yo­nu ol­du... ­Türk Mil­li Fut­bol Ta­kı­mı du­ru­mu­nu bi­raz dü­zelt­ti... ­Tür­ki­ye’de Ab­dul­lah Gül 11. Cum­hur­baş­ka­nı ol­du. Tay­yip Er­do­ğan i­se baş­ba­kan ta­yin e­dil­di. AK Par­ti TBMM’ye bü­yük ço­ğun­luk­la gir­miş­ti. CHP ve MHP de Mec­li­se gir­di­ler... PKK za­yıf­la­dı. En son Hin­dis­tan’da (Bom­bay’da) te­rö­rist­ler i­ki yü­ze ya­kın ki­şi­yi öl­dür­dü­ler, 400’e ya­kın ki­şi­yi de ya­ra­la­dı­lar... ­Ye­ni ye­rel se­çim­ler 2009 Mart a­yın­da ya­pı­la­cak. Baş­ba­kan “oy­la­rım i­kin­ci­li­ğe dü­şer­se ge­nel baş­kan­lık­tan çe­ki­li­rim” de­di... ABD’de ilk kez bir ka­dın se­na­tör (Hil­lary C­lin­ton) cum­hur­baş­kan­lı­ğı­na De­mok­rat Par­ti’den a­day ol­du. O­ba­ma i­le ka­pış­tı ve ye­nil­di. Şim­di O­ba­ma o­nu Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı ilân et­ti. O­ba­ma bir de e­ko­no­mi ko­mi­te­si ta­yin et­ti. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­nı O­cak 2009’da a­la­cak...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT