BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Men­dil­ci ço­cuk bay­ra­mı gö­re­me­di

Men­dil­ci ço­cuk bay­ra­mı gö­re­me­di

Bay­ram harç­lı­ğı ka­zan­mak için men­dil sa­tar­ken za­bı­ta­yı gö­rün­ce kaç­tı­ğı ile­ri sü­rü­len 13 ya­şın­da­ki ço­cuk, oto­mo­bi­lin al­tın­da ka­la­rak can ver­diKa­dı­köy’de, ar­ka­da­şıy­la Ko­şu­yo­lu Köp­rü­sü al­tın­da­ki tra­fik ışık­la­rın­da ka­ğıt men­dil sa­tan Bü­lent Ça­lı­kı­ran (13), za­bı­ta ekip­le­rin­den kaç­mak is­te­di. Mu­rat­pa­şa İl­köğ­re­tim Oku­lu 8. sı­nıf öğ­ren­ci­si ol­du­ğu öğ­re­ni­len Bü­lent Ça­lı­kı­ran, E-5 Ka­ra­yo­lu yö­nü­ne ka­çar­ken, Ah­met S’nin kul­lan­dı­ğı oto­mo­bi­lin çarp­ma­sı so­nu­cu ağır ya­ra­lan­dı. Hay­dar­pa­şa Nu­mu­ne Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si’ne kal­dı­rı­lan Ça­lı­kı­ran, mü­da­ha­le­le­re rağ­men kur­ta­rı­la­ma­dı. Olay­dan son­ra gö­zal­tı­na alı­na­rak ad­li­ye­ye sevk edi­len oto­mo­bil sü­rü­cü­sü Ah­met S’nin nö­bet­çi mah­ke­me­ce ser­best bı­ra­kıl­dı­ğı öğ­re­nil­di. Fi­kir­te­pe Man­dı­ra Cad­de­si’nde­ki bir ge­ce­kon­du­da ya­şa­yan Bü­lent Ça­lı­kı­ran’ın ba­ba­sı Meh­met Ça­lı­kı­ran, gü­nü­bir­lik iş­ler­de ça­lış­tı­ğı­nı ve mad­di du­rum­la­rı­nın iyi ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Bü­lent Ça­lı­kı­ran’ın 5 ço­cu­ğun­dan bi­ri ol­du­ğu­nu an­la­tan Ça­lı­kı­ran, şun­la­rı söy­le­di: “Oğ­lum ba­na yük ol­ma­mak ve bay­ram harç­lı­ğı­nı çı­kart­mak için men­dil sat­ma­ya git­miş­ti. Be­le­di­ye za­bı­ta­sı ço­cuk­la­rı ko­va­la­mış. O da kaç­mış. Yo­la fır­la­yın­ca ara­ba çarp­mış.” An­ne, Mü­nev­ver Ça­lı­kı­ran ise oğ­lu­nun, pan­to­lon ala­bil­mek için pa­ra ka­zan­mak ama­cıy­la men­dil sat­ma­ya git­ti­ği­ni be­lirt­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT