BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hac­ze git­ti ak­ra­ba­sı öl­dür­dü

Hac­ze git­ti ak­ra­ba­sı öl­dür­dü

Bey­koz’da, ba­ca­na­ğı­nın oğ­lu ta­ra­fın­dan pom­pa­lı tü­fek­le vu­ru­lan bir ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.Bey­koz’da, ba­ca­na­ğı­nın oğ­lu ta­ra­fın­dan pom­pa­lı tü­fek­le vu­ru­lan bir ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Pa­şa­bah­çe Şe­nev­ler Ma­hal­le­si Na­zım Tur Cad­de­si’nde­ki 3 kat­lı bi­na­dan kay­nak­la­nan ala­ca­ğı se­be­biy­le, Akif Bi­çer (40) ve ba­ca­na­ğı Ce­mal Y. ara­sın­da an­laş­maz­lık çık­tı. Ala­cak­la­rı­nı tah­sil ede­me­di­ği ge­rek­çe­siy­le ba­ca­na­ğı Ce­mal Y.’nin evin­de­ki eş­ya için ha­ciz ka­ra­rı al­dı­ran Bi­çer, ba­ca­na­ğı­nın oğ­lu Si­nan Y. (23) ta­ra­fın­dan pom­pa­lı tü­fek­le vu­ru­la­rak öl­dü­rül­dü.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT