BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bayrama geldi havaalanında kalbi durdu

Bayrama geldi havaalanında kalbi durdu

Bay­ram ta­ti­li­ni ge­çir­mek için Al­man­ya’dan İs­tan­bul’a ge­len gur­bet­çi, Ata­türk Ha­va­li­ma­nın­dan çı­kar­ken kalp kri­zi ge­çi­re­rek ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.> Ce­mil Yıl­dız İS­TAN­BUL Bay­ram ta­ti­li­ni ge­çir­mek için Al­man­ya’dan İs­tan­bul’a ge­len gur­bet­çi, Ata­türk Ha­va­li­ma­nın­dan çı­kar­ken kalp kri­zi ge­çi­re­rek ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Al­man­ya’nın Frank­furt şeh­rin­de ya­şa­yan gur­bet­çi Hü­se­yin De­ve­ci, yıl­lar­dır gö­re­me­di­ği ya­kın­la­rı­na ka­vuş­ma­nın he­ye­ca­nı­na ye­nik düş­tü ve ha­va­li­ma­nın­dan çı­ka­ca­ğı sı­ra­da kalp kri­zi ge­çi­re­rek ye­re yı­ğıl­dı. Bu sı­ra­da ka­fa­sı­nı yer çar­pan De­ve­ci, aşı­rı kan kay­bet­ti. Has­ta­ne­ye kal­dı­rı­lan De­ve­ci kur­ta­rı­la­ma­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT