BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > TRABZON'A ÇİFTE BAYRAM 2-1

TRABZON'A ÇİFTE BAYRAM 2-1

Avni Aker’de Kocaelispor‘u yenen bordo-mavililer ligin zirvesindeki yerini sağlamlaştırdı, bayrama mutlu girdi> Gökmen Şahİn 2 HAF­TA­LIK HAS­RET BİT­Tİ Sü­per Lig’de 2 haf­ta­dır ga­li­bi­yet has­re­ti çe­ken Trab­zons­por, evin­de 1-0 ge­ri­ye düş­tü­ğü kar­şı­laş­ma­da Ko­ca­elis­por’u 2-1 mağ­lup ede­rek li­der­li­ği­ni sür­dür­dü. Ta­ma­mı do­lu tri­bün­ler önün­de oy­na­nan maç­ta ol­duk­ça iş­tah­lı bir gö­rün­tü çi­zen bor­do­ma­vi­li­ler, 10. da­ki­ka­da Gök­han Ünal’la di­re­ği dö­ver­ken, 11’de şo­ku ya­şa­dı. Ce­za sa­ha­sı­nın sağ kö­şe­sin­de top­la bu­lu­şan Ta­ner, Song’a rağ­men yap­tı­ğı şık vu­ruş­la G.Sa­ray, Be­şik­taş ve F.Bah­çe’nin ar­dın­dan Trab­zons­por fi­le­le­ri­ni de ha­va­lan­dır­dı: 0-1. TRAB­ZON SÖK­TÜ AL­DI For­vet oyun­cu­la­rı­nın ho­var­da­lı­ğı se­be­biy­le bir­çok gol po­zis­yo­nun­dan ya­rar­la­na­ma­yan bor­do-ma­vi­li­ler, 31’de Gök­han Ünal’ın pa­sın­da mü­sa­it du­rum­da­ki Umut, ön­ce sek­tir­di­ği to­pu son­ra ağ­la­ra gön­de­re­rek sko­ra den­ge­yi ge­tir­di: 1-1. Tem­po­su­nu maç bo­yun­ca hiç dü­şür­me­yen bor­do-ma­vi­li­ler, ga­li­bi­ye­te 70’te ulaş­tı. Sel­çuk’un ne­fis or­ta­sı­na, ce­za sa­ha­sı için­de çok iyi yük­se­len Tay­fun, ka­fa vu­ru­şuy­la to­pu uzak kö­şe­ye gön­de­re­rek ta­kı­mı­na 3 pua­nı ve ye­ni­den li­der­li­ği ge­ti­ren isim ol­du: 2-1. 4x4 Ta­ner Gül­le­ri Ko­ca­elis­por’un gol­cü­sü Ta­ner Gül­le­ri bu se­zon 4 bü­yük­le­re kar­şı oy­na­dı­ğı 4 maç­ta da gol at­ma­yı ba­şar­dı. İlk ola­rak G.Sa­ray’ın fi­le­le­ri­ni ha­va­lan­dı­ran Ta­ner, da­ha son­ra F.Bah­çe ve Be­şik­taş’a da gol at­ma­yı ba­şar­dı. Ta­ner son ola­rak dün Trab­zons­por ma­çın­da da ağ­la­rı sar­sa­rak 4’te 4 yap­tı. Ta­ner bu 4 maç­ta da kar­şı­laş­ma­nın ilk go­lü­nü at­tı. Yat­ta­ra’dan kol­bas­tı! Ma­çın ar­dın­dan Av­ni Aker Sta­dı’nda renk­li gö­rün­tü­ler var­dı. Yat­ta­ra maç so­nun­da ça­lan mü­zik eş­li­ğin­de “Kol­bas­tı” oyu­nu­nu ken­di­ne has fi­gür­ler­le ser­gi­ler­ken, baş­ta Song ol­mak üze­re Sylva ve Gi­ray da Gi­ne­li oyun­cu­ya eş­lik et­ti. Sa­kat­la­nan Ser­kan Bal­cı’nın du­ru­mu­nun iyi ol­du­ğu öğ­re­nil­di. ­Ya­nal: O­yu­nu­mu­zun kar­şı­lı­ğı­nı a­la­ma­dık T­rab­zons­por’un ho­ca­sı, ma­çın ha­ki­mi ol­ma­la­rı­na ­rağ­men çok fır­sat har­ca­dık­la­rın­dan şi­ka­yet et­ti VU­RAL: TRAB­ZON İÇİN SE­VİN­DİM Ma­çı de­ğer­len­di­ren Trab­zons­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Er­sun Ya­nal, “Oy­na­dı­ğı­mız oyu­nun kar­şı­lı­ğı­nı ala­ma­dı­ğı­mı­zı dü­şü­nü­yo­rum. Kar­şı­laş­ma­ya oyu­nu her açı­dan kon­trol edip, gol po­zis­yon­la­rı­na gi­re­rek baş­la­dık. On­la­rı at­say­dık bel­ki da­ha de­ği­şik bir maç olur­du. Ko­ca­elis­por’un mü­ca­de­le gü­cü çok yük­sek­ti. Ar­tık her ta­kım ma­ça ka­zan­mak için çı­kı­yor. Lig­de es­ki şe­ref­li mağ­lu­bi­yet­ler dev­ri bit­ti” de­di. Ko­ca­eli’nin tek­nik pat­ro­nu Yıl­maz Vu­ral da, “Fut­bol­se­ver ola­rak mut­lu­yum. Ke­yif­li maç ol­du. İyi oy­na­dık. Ta­kı­mım adı­na üzül­düm ama Trab­zons­por’un ka­zan­ma­sı­na da se­vin­dim. Bir Ana­do­lu ta­kı­mı­nın ba­şın­da­ki Türk ho­cay­la yük­se­liş­te ol­ma­sı be­ni se­vin­di­ri­yor. Ye­nil­me­miz bir işe ya­ra­dı di­ye­bi­li­rim” şek­lin­de il­ginç söz­ler kul­lan­dı. > H.Av­ni A­ker S­ta­dı, 7 A­ra­lık 2008 > TRABZON - 2 Syl­va 6 ­Tay­fun 7 ­Gi­ray 6.5 ­Song 6.5 ­Ca­le 6.5 ­Hü­se­yin 6 (Cey­hun dk.64) 6 ­Sel­çuk 7 ­Ser­kan 6.5 (Fer­hat dk.73) 5 ­Yat­ta­ra 6 U­mut Bu­lut 6.5 ­Gök­han 6 (I­sa­ac dk.88) ? O­nur Ad­nan ­Ba­rış Er­gin T.D: Ersun Yanal > KOCAELİ- 1 ­Kı­lı­çars­lan 7 ­Bü­lent 6 Öz­gür 6 ­Tol­ga 5 ­Vol­kan 5 A­dem 6 (Se­ma­vi dk.76) 5 ­Ke­mal 6 U­mut 6 (F­ran­ser­gi­o dk.56) 5 ­Mu­rat 6 ­Ta­ner 6 Ah­met Dur­sun 6 (Ser­dar dk.66) 5 Me­tin ­Ham­za U­fuk ­Ser­kan Ya­nık T.D: Yıl­maz Vu­ral GOL­LER: Ta­ner (dk.11), U­mut (dk.31), Tay­fun (dk.70) ­­HA­KEM­LER: De­niz Ço­ban, A­sım Yu­suf Öz, Öz­gür Fa­tih Ka­lay­cı >> PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P T­rab­zon 14 9 4 1 21 11 31 ­Si­vas 14 8 4 2 24 10 28 G.Sa­ray 14 8 3 3 31 16 27 F.Bah­çe 14 8 2 4 27 17 26 An­ka­ra 14 8 2 4 21 11 26 ­Be­şik­taş 14 7 4 3 24 14 25 ­Kay­se­ri 14 5 6 3 12 7 21 ­Bur­sa 14 5 4 5 19 21 19 G.An­tep 14 5 4 5 16 19 19 Es­ki­şe­hir 14 4 5 5 18 22 17 ­Kon­ya 14 4 4 6 14 21 16 B.Be­le­di­ye 14 4 4 6 12 19 16 G.Bir­li­ği 14 3 5 6 16 20 14 ­De­niz­li 14 4 2 8 21 28 14 M­KE A.Gü­cü 14 3 5 6 13 21 14 An­tal­ya 14 2 6 6 15 21 12 ­Ko­ca­e­li 14 2 3 9 17 30 9 ­Ha­cet­te­pe 14 2 3 9 8 21 9 >> HAFTANIN MAÇLARI: 10 A­ra­lık ÇAR­ŞAM­BA 21.45 D.Ki­ev-F.Bah­çe TURK­CELL SÜ­PER LİG 12 A­ra­lık CU­MA 20.00 G.Bir­li­ği-G.Sa­ray, 13 A­ra­lık CU­MAR­TE­Sİ 14.00 Kay­se­ri-­Be­le­di­ye, Si­vas-­Ha­cet­te­pe, 15.00 Bur­sa-T­rab­zon, 19.00 Be­şik­taş­-A.Gü­cü, 14 A­ra­lık PA­ZAR 14.00 An­ka­ra-­De­niz­li, Es­ki­şe­hir-­Kon­ya, Ko­ca­e­li-G.An­tep, 19.00 F.Bah­çe­-An­tal­ya.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT