BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > gün 24 saat

gün 24 saat

Dev­re ara­sı kamp ve ha­zır­lık maç­la­rı­nı yap­mak için An­tal­ya’yı ter­cih eden fut­bol ta­kım­la­rı ara­sın­da bu yıl Po­lon­ya ve Hır­va­tis­tan Mil­li Ta­kım­la­rı da yer alı­yor. Dün­ya Ku­pa­sı ele­me­le­ri­ne ha­zır­la­nan iki ta­kım, Mar­dan Sta­dı’nda 13 Ara­lık Cu­mar­te­si gü­nü kar­şı kar­şı­ya ge­le­cek.An­tal­ya’da fut­bol şö­le­ni Dev­re ara­sı kamp ve ha­zır­lık maç­la­rı­nı yap­mak için An­tal­ya’yı ter­cih eden fut­bol ta­kım­la­rı ara­sın­da bu yıl Po­lon­ya ve Hır­va­tis­tan Mil­li Ta­kım­la­rı da yer alı­yor. Dün­ya Ku­pa­sı ele­me­le­ri­ne ha­zır­la­nan iki ta­kım, Mar­dan Sta­dı’nda 13 Ara­lık Cu­mar­te­si gü­nü kar­şı kar­şı­ya ge­le­cek. Cim­bom gü­le oy­na­ya Be­ko Bas­ket­bol Li­gi’nde skor­bo­ard arı­za­sı se­be­biy­le er­te­le­nen maç­ta G.Sa­ray Ca­fe Crown, sa­ha­sın­da Ke­pez Be­le­di­ye­si’ni 81-68 mağ­lup et­ti. Sa­rı-kır­mı­zı­lı­lar­da An­to­ni­o Gra­ves kay­det­ti­ği 24 sa­yıy­la ma­çın en sko­rer is­mi ol­du. Hü­se­yin Be­şok da 15 sa­yı 10 ri­ba­unt ile do­ub­le-do­ub­le yap­tı. Okur ve Za­za mağ­lup NBA’de Utah, dep­las­man­da Phoe­nix’e 106-104 ye­ni­lir­ken, Meh­met Okur kar­şı­laş­ma­yı 12 sa­yı, 13 ri­ba­unt­la ta­mam­la­dı. At­lan­ta Hawks ise Dal­las’a 100-98 ye­nil­di. Hawks for­ma­sı gi­yen Za­za Pac­hu­li­a, ma­çı 13 sa­yı, 12 ri­ba­unt­la ta­mam­la­dı. Ge­ce­nin so­nuç­la­rı şöy­le: Char­lot­te-Cle­ve­land: 74-94, San An­to­ni­o-Gol­den Sta­te: 123-88, Min­ne­so­ta-Los An­ge­les: 84-107, Phi­la­delp­hi­a-New Jer­sey: 84-95, Chi­ca­go-Was­hing­ton Wi­zards: 117-110, Sac­ra­men­to-Den­ver: 85-118, New Or­le­ans-Memp­his: 106-87, Mia­mi-Ok­la­ho­ma: 105-99. Sa­kar­ya kar­ma­ka­rı­şık Sa­kar­yas­por Baş­ka­nı Bü­lent Yıl­maz, ‘’Haf­ta için­de ba­zı fut­bol­cu­la­rı kad­ro­dan çı­kar­dık. Bu kö­tü sü­re­ci at­la­ta­ca­ğız. Fut­bol­cu­la­rı­ma gü­ve­ni­yo­rum’’ de­di. Öte yan­dan kad­ro dı­şı bı­ra­kı­lan 13 fut­bol­cu ara­sın­da yer alan Bu­rak Ak­diş ve Gök­han Kök, ta­raf­tar­la­rın ta­ci­zi­ne uğ­ra­dık­la­rı id­di­asıy­la po­li­se baş­vur­du. Uçar 3 pu­an pe­şin­de Al­tay’da, Tek­nik Di­rek­tör Fey­yaz Uçar, ‘’Sı­kın­tı­lı gün­le­ri­mi­zi son­lan­dır­mak için ga­li­bi­ye­te ih­ti­ya­cı­mız var’’ de­di. Uçar, Sa­kar­ya ma­çı­na ga­li­bi­yet için çı­ka­cak­la­rı­nı söy­le­ye­rek, ‘’Sa­kar­yas­por lig­de hak et­ti­ği yer­de de­ğil. Zor­lu bir mü­ca­de­le ola­cak. İz­mir’e 3 pu­an­la dön­mek is­ti­yo­ruz’’ di­ye ko­nuş­tu. An­tal­ya’da iki ce­za­lı Alt sı­ra­lar­dan kur­tul­mak için ça­ba­la­yan An­tal­yas­por, F.Bah­çe ma­çı ön­ce­si sı­kın­tı­lı. Evin­de Es­ki­şe­hir’le 0-0 be­ra­be­re ka­lan kır­mı­zı-be­yaz­lı­lar as fut­bol­cu­la­rı Kor­han ve Uğur’u kay­bet­ti. Kart sı­nı­rın­da bu­lu­nan iki fut­bol­cu Es­ki­şe­hir ma­çın­da sa­rı kart gö­rün­ce F.Bah­çe ma­çı ön­ce­si ce­za­lı du­ru­ma düş­tü. Mi­lan Ka­ka’yla gül­dü İtal­ya Se­ri­e A’da 15. haf­ta mü­ca­de­le­sin­de Mi­lan, San Si­ro’da Ca­ta­ni­a’yı ağır­la­dı. İki haf­ta­dır 3 pua­nı bir ara­da gö­re­me­yen kır­mı­zı-si­yah­lı­la­rı ga­li­bi­ye­te 62. da­ki­ka­da Ka­ka ulaş­tır­dı. So­nuç­lar: Mi­lan-Ca­ta­ni­a: 1-0, Ata­lan­ta-Udi­ne­se: 3-0, Cag­li­ari-Pa­ler­mo: 1-0, Lec­ce-Ju­ven­tus: 1-2, Na­po­li-Sie­na: 2-0, Reg­gi­na-Bo­log­na: 2-2, To­ri­no-Fio­ren­ti­na: 1-4. Bir Lo­eb kla­si­ği WRC’de se­zo­nun son ya­rı­şı olan Gal­ler Ral­li­si’nin ga­li­bi Cit­ro­en’in re­kort­men Fran­sız pi­lo­tu Se­bas­ti­en Lo­eb ol­du. Ja­pon­ya Ral­li­si’nde pi­lot­lar sı­ra­la­ma­sın­da şam­pi­yon­lu­ğu­nu ilan eden WRC ta­ri­hi­nin en çok ya­rış ka­zan pi­lo­tu Se­bas­ti­en Lo­eb, Gal­ler’de za­fer­le­ri­ne bir ye­ni­si­ni da­ha ek­le­di. Ta­kım­lar sı­ra­la­ma­sın­da ise Cit­ro­en 191 pu­an­la şam­pi­yon ol­du. Re­al’de dev büt­çe İs­pan­ya’nın ün­lü ku­lü­bü Re­al Mad­rid’de, Ra­mon Calde­ron baş­kan­lı­ğın­da­ki yö­ne­tim ku­ru­lu­nun 2 yıl­lık büt­çe­le­ri onay­lan­dı. Mad­rid’de ya­pı­lan ve 1215 ku­lüp üye­si­nin ka­tıl­dı­ğı ola­ğan ge­nel ku­rul top­lan­tı­sın­da, 2008-09 yı­lı için ön­gö­rü­len 400 mil­yon eu­ro ge­lir ve 54.8 mil­yon eu­ro­luk kâr, 564 evet oyuy­la onay al­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT