BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KORKUNÇ ŞÜPHE

KORKUNÇ ŞÜPHE

Son yıl­lar­da şam­pi­yon­lu­ğa has­ret ka­lan Be­şik­taş’ın, evin­de An­ka­ras­por’a ye­ni­le­rek ra­kip­le­ri­nin ge­ri­sin­de kal­ma­sı ta­raf­ta­rı is­yan nok­ta­sı­na ge­tir­di.An­ka­ras­por mağ­lu­bi­ye­ti­nin ar­dın­dan Be­şik­taş’ın i­ki ün­lü fut­bol­cu­sundan a­cı i­ti­raf­lar! TA­Rİ­HE GE­ÇE­CEK SÖZ­LER Son yıl­lar­da şam­pi­yon­lu­ğa has­ret ka­lan Be­şik­taş’ın, evin­de An­ka­ras­por’a ye­ni­le­rek ra­kip­le­ri­nin ge­ri­sin­de kal­ma­sı ta­raf­ta­rı is­yan nok­ta­sı­na ge­tir­di. An­ka­ras­por ma­çı son­ra­sın­da si­yah-be­yaz­lı­la­rın iki yıl­dız fut­bol­cu­su kay­be­di­len pu­an­la­rın se­bep­le­ri­ni tar­tı­şır­ken, tüy­ler ür­per­ten iti­raf­lar­da bu­lun­du­lar. Soh­be­tin so­nun­da ge­li­nen nok­ta ise iç­ler açı­sıy­dı: “Mus­ta­fa De­niz­li sa­bo­te mi edi­li­yor?” “YA­BAN­CI­LAR NE OY­NU­YOR?...” - Ba­sı­nın öv­gü­ler yağ­dır­dı­ğı Za­po­tocny-Si­vok iki­li­si tel tel dö­kü­lü­yor. Her maç­ta ay­rı ha­ta. Ama fa­tu­ra bü­tün ta­kı­ma ke­si­li­yor. - Hak­lı­sın. Ho­ca de­ğiş­ti her şey de­ğiş­ti san­dık. Ama he­ye­can kı­sa sür­dü. Bi­ze ve­ri­len gö­rev­le­ri ye­ri­ne ge­ti­ri­yo­ruz ye­ter­li ol­mu­yor. Hiç­bir za­man ho­ca­nın gö­zü­ne gi­re­mi­yo­ruz. San­ki ha­ta ya­pan ödül­len­di­ri­li­yor. Ha­ta­sız oy­na­yan ce­za­lan­dı­rı­lı­yor. - Del­ga­do, bu ta­kı­mın 10 nu­ma­ra­sı iş­te. Haf­ta­lar­dır doğ­ru dü­rüst oy­na­mı­yor. Del­ga­do oy­na­ma­yın­ca ta­kım bir ile­ri, iki ge­ri gi­di­yor. Ta­kım kap­ta­nı ama kö­tü oy­na­yın­ca o da içi­ne ka­pa­nı­yor, kim­sey­le ko­nuş­mu­yor. - Sa­de­ce Del­ga­do de­ğil ki, Bo­bo, Ho­los­ko da ay­nı. - On­lar za­ten ken­di ha­lin­de. İd­man­da fark­lı, sa­ha­da fark­lı­lar. Fut­bo­lun bir ku­ra­lı var, gol ata­maz­san atar­lar. Biz de ata­ma­yın­ca yi­yo­ruz. Tam o sı­ra­da ya­ban­cı fut­bol­cu­la­rın eş­le­ri çı­kı­yor so­yun­ma oda­sı ko­ri­dor­la­rın­dan. - Eşim ba­na ‘lo­ca­dan yer al, her ma­çı­nı sey­ret­mek is­ti­yo­rum’ de­di. - Ona ce­va­bım ne ol­du bi­li­yor mu­sun? - Ney­miş me­rak et­tim. - Ya otur evin­de iz­le ma­çı. 90 da­ki­ka ca­nı­mı­zı di­şi­mi­ze ta­ka­rak oy­nu­yo­ruz. Ama ye­ni­lin­ce ta­raf­tar­dan küf­rü biz yi­yo­ruz. Ge­lip de ba­na edi­len kü­für­le­ri mi din­le­ye­cek­sin. - İyi de­miş­sin. - Bay­ram­da izin var mı? Prog­ra­mı bi­li­yor mu­sun? - Ne izi­ni oğ­lum ya, Mus­ta­fa Ho­ca bü­tün ta­kı­mı kam­pa alır. Bak gö­rür­sün. İki­li­nin soh­be­ti sı­ra­sın­da ka­pı­dan çı­kan bir fut­bol­cu da­ha on­la­ra ka­tı­lı­yor. İçer­den er­ken çı­kan bu iki­li ge­len fut­bol­cu­ya en me­rak et­tik­le­ri so­ru­yu yö­nel­ti­yor­lar. - Ho­ca prog­ra­mı söy­le­di mi? - Ne za­man söy­le­di ki? Üm­ra­ni­ye’ye gi­di­yor­mu­şuz. Bu ge­ce de bu mo­ral bo­zuk­lu­ğuy­la uy­ku yok bi­ze. Bel­ki ora­da bel­li olur. Ol­ma­sa da so­run de­ğil za­ten. Gel di­yor­lar ge­li­yo­ruz, git di­yor­lar gi­di­yo­ruz... Da­ha son­ra iki­li ken­di ara­sın­da­ki soh­be­te ge­ri dö­nü­yor. - Ta­raf­ta­ra da an­lam ve­re­mi­yo­rum... - Na­sıl ya­ni? Adam­lar tep­ki­le­rin­de hak­lı. Yağ­mur ça­mur de­me­den ge­lip bi­ze des­tek ve­ri­yor­lar. - Yok ya on­dan de­ğil. Fe­ner evin­de Kay­se­ri’den 4 ye­di. Ta­raf­ta­rı fut­bol­cu­la­ra yi­ne de sa­hip çık­tı. - An­ka­ras­por ger­çek­ten iyi oy­na­dı. Kö­tü olan biz­dik. Ge­çen haf­ta Ka­dı­köy’de se­zo­nun en iyi fut­bo­lu­nu oy­na­dık ama ye­nil­dik. Bu ge­ce de se­zo­nun en kö­tü fut­bo­lu­nu oy­na­dık. Önem­li olan kö­tü gün­de bi­ze des­tek ver­me­le­ri. Bu ka­dar tep­ki­yi hak et­mi­yo­ruz. - Ben­ce ta­raf­tar hak­lı. Ne der­sen de on­lar bu­ra­ya ga­li­bi­yet gör­me­ye ge­li­yor­lar. Ma­çın so­nun­da­ki tep­ki şar­kı­la­rı da her şe­yi an­la­tı­yor­du za­ten. Üzün­tü­le­ri­ni di­le ge­tir­di­ler. - Bek­li de hak­lı­sın. Ama ben me­se­la bu ge­ce üzün­tüm­den uyu­ya­mam. Bi­ze de hak ver­sin­ler. Ve ko­ri­dor­da Mus­ta­fa De­niz­li gö­rü­nü­yor. İki fut­bol­cu soh­be­ti ya­rı­da bı­ra­kıp, ta­kım oto­bü­sü­ne doğ­ru yö­ne­li­yor. Tam o sı­ra­da bir ta­raf­tar ba­ğı­rı­yor. - Ho­cam tak­ma ka­fa­na. Biz se­ni se­vi­yo­ruz. Ama se­ni de sa­bo­te edi­yor bu adam­lar. Se­ni de sa­tı­yor­lar. Az ön­ce Be­şik­taş’ta ya­şa­nan dü­şü­şü ken­di soh­be­tin­de tar­tı­şan iki fut­bol­cu­dan bi­ri­si ge­ce­ye son nok­ta­yı ko­yu­yor. - Gör­dün mü ta­raf­tar ger­çe­ği bi­li­yor. On­la­rın kız­dı­ğı sen ya da ben de­ği­liz. Bü­tün her şe­yin öze­ti bu tep­ki cüm­le­le­rin­de sak­lı iş­te... Mus­ta­fa De­niz­li’nin de oto­bü­se bin­me­siy­le ka­pı­lar ka­pa­nı­yor. Tec­rü­be­li ça­lış­tı­rı­cı, bü­tün üzün­tü­sü­ne rağ­men tep­ki te­za­hü­rat­la­rı ya­pan bir avuç ta­raf­ta­rı sı­cak bir gü­lüş­le se­lam­lı­yor. Ve sa­kin ol­ma­la­rı­nı, ta­kı­ma des­tek ver­me­le­ri­ni is­ti­yor... > Bilgehan Can Sağ­lam’ın göl­ge­sin­de Bu se­zon lig, ku­pa ve Av­ru­pa’da top­lam 20 res­mi maç ya­pan Be­şik­taş, Er­tuğ­rul Sağ­lam ve Mus­ta­fa De­niz­li yö­ne­ti­min­de 10’ar kar­şı­laş­ma­ya çık­tı. Sağ­lam dö­ne­min­de 10 maç­ta 7 ga­li­bi­yet, 2 be­ra­ber­lik ve 1 ye­nil­gi alan si­yah-be­yaz­lı­lar, De­niz­li yö­ne­ti­min­de ise 5 ga­li­bi­yet, 2 be­ra­ber­lik ve 3 ye­nil­gi el­de et­ti. Be­şik­taş’ın lig­de al­dı­ğı 3 ye­nil­gi de De­niz­li dö­ne­min­de gel­di. Be­şik­taş, li­gin ilk 7 sı­ra­sın­da yer alan ta­kım­la­ra kar­şı ade­ta dö­kül­dü. Si­yah-be­yaz­lı­lar, Trab­zon ve Si­vas’tan 1’er pu­an alır­ken, li­gin güç­lü ta­kım­la­rı Kay­se­ri, F.Bah­çe ve An­ka­ra’ya ise mağ­lup ol­du. Bir dar­be de Gor­don’dan! Geç­ti­ği­miz se­zon dev­re ara­sın­da Me­na­jer Si­nan En­gin’in ıs­rar­lı tav­rı üze­ri­ne trans­fer edi­len Hır­vat oyun­cu Gor­don Schil­den­feld, Be­şik­taş’ın for­ma giy­me­den mil­yon­lar­ca do­lar öde­di­ği fut­bol­cu­lar lis­te­si­ne da­hil ol­du. Med­yas­por.com’un ha­be­ri­ne gö­re UE­FA, Gor­don ve ku­lü­bü Di­na­mo Zag­reb’in baş­vu­ru­su­nu hak­lı bu­la­rak, si­yah-be­yaz­lı­la­rın Gor­don’un ku­lü­bü­ne 1.5 mil­yon do­lar bon­ser­vis be­de­li­ni öde­me­si­ne ka­rar ver­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92945
  % -0.37
 • 5.3981
  % -1.38
 • 6.1055
  % -1.4
 • 6.9138
  % -2.71
 • 210.234
  % -1.22
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT