BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > P­re­ma­tü­re dü­şün­ce­ler!

P­re­ma­tü­re dü­şün­ce­ler!

3-0’lık bir dep­las­man ga­li­bi­ye­tin­den san­sas­yo­nel bir tek­nik di­rek­tör eleş­ti­ri­si çı­ka­rı­yo­rum. A.Gü­cü ma­çı­na hiç de iyi ha­zır­lan­ma­dı­ğı her ha­lin­den bel­liy­di G.Sa­ray’ın.3-0’lık bir dep­las­man ga­li­bi­ye­tin­den san­sas­yo­nel bir tek­nik di­rek­tör eleş­ti­ri­si çı­ka­rı­yo­rum. A.Gü­cü ma­çı­na hiç de iyi ha­zır­lan­ma­dı­ğı her ha­lin­den bel­liy­di G.Sa­ray’ın. Haf­ta için­de oy­na­nan ma­çın on bi­ri­ni Sab­ri‘nin ye­ri­ne gi­ren Ay­han‘la kul­lan­mak, en azın­dan ken­di­ni ha­zır tu­tup oy­na­mak is­te­yen di­ğer oyun­cu­la­rı aşa­ğı­la­mak de­ğil de ne­dir? Ora­da yük­sek tem­po­da ve iyi oy­na­mış bir kad­ro­yu ay­nen kul­lan­mak ba­na gö­re tek­nik di­rek­tör­lük de­ğil­dir. Çün­kü bu ha­ta­yı yap­mak için “Tek­nik” ve­ya “Di­rek­tör” ol­ma­ya ge­rek yok. Ay­rı­ca ro­tas­yo­nu hiç dü­şün­me­yen bu ta­kım, du­ran top­la­rın hiç­bi­rin­den hiç­bir şey üre­te­mi­yor. Ayıp­tır ya­hu!.. 33 da­ki­ka ol­muş ra­ki­bin kor­ne­ri yok, 6 kor­ner atı­yor­su­nuz ve so­nuç: “hiç po­zis­yon!” 39’da kor­ner­ler 7’ye 1, üç de ser­best vu­ruş... Bı­ra­kın po­zis­yon bul­ma­yı, hep­si G.Sa­ray’a kon­tra olu­yor. Ser­vet‘ten baş­ka ra­kip ka­le­yi zor­la­yan yok. He­le Ba­rış‘ın maç kü­çüm­se­me­si­ni ve ener­ji­si­ni bu ka­dar yan­lış kul­lan­ma­sı­nı as­la ka­bul ede­mem. İlk ya­rı bi­ter­ken “bir dep­las­man kay­bı da­ha” di­ye bas bas ba­ğı­ran bir ma­çın ikin­ci ya­rı­sın­da tek­nik ve­ya di­rek­tör­lük açı­sın­dan bir ham­le bek­li­yor­dum. İkin­ci ya­rı­da bek­le­di­ğim ham­le­yi tek­nik di­rek­tör de­ğil, sa­ha­nın en ener­jik ama en da­ğı­nık oyun­cu­su Ba­rış yap­tı. Eğer o sa­kat­lan­ma­say­dı, bel­ki de Ay­dın gir­me­ye­cek ve oyun hız­lan­ma­ya­cak, bel­ki de ka­yıp ola­cak­tı. Ama Lin­coln‘ün ola­ğa­nüs­tü asist­le­ri ra­kip ya­rı ala­nı 20 da­ki­ka­da ha­lı sa­ha­ya çe­vir­di. Ve ma­çı da 4 da­ki­ka­da ko­par­dı. Asist­ler ve gol vu­ruş­la­rı ta­ri­he ge­çe­cek ka­dar gü­zel­di. Pu­an cet­ve­li­nin man­za­ra­sı ve Av­ru­pa dö­nü­şü dep­las­man se­be­biy­le öne­mi çar­pa­rak kat­lan­mış bir maç­tı. Bu tür maç­la­rı ke­nar­da­ki tek­nik ada­mın tek­nik­lik ve­ya di­rek­tör­lük ye­te­nek­le­ri ka­za­nır. Yok­sa ta­kım bir sa­kat­lık se­be­biy­le bir­den bi­re hız ka­za­nır ya da “1 pu­an iyi­dir” gi­bi pre­ma­tü­re dü­şün­ce­le­re ya­ka­la­nır, ka­lır­sı­nız. Ay­rı­ca 3-0’dan son­ra yi­ne la­uba­li top ka­yıp­la­rı ne­de­niy­le maç 3-3’e gel­me­diy­se, bu­nu Ser­vet - Mei­ra ve De San­tics üç­ge­ni­ne borç­lu ol­mak bir tek­nik di­rek­tör eleş­ti­ri­si da­ha do­ğu­ra­bi­lir. Gol­ler ha­riç pek be­ğen­me­dim ya­ni!...
Kapat
KAPAT