BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Si­vass­por ­fır­tı­na­sı

Si­vass­por ­fır­tı­na­sı

Si­vass­por, dep­las­man­da İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye’yi 3-0 mağ­lup et­ti. Ma­ça i­yi baş­la­yan kır­mı­zı-­be­yaz­lı­lar, Meh­met Yıl­dız ve Mu­ham­med A­li i­le üst üs­te ya­ka­la­dı­ğı po­zis­yon­la­rı de­ğer­len­di­re­me­di.HA­SA­GİÇ ÇA­LIM A­TAR­SA... Si­vass­por, dep­las­man­da İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye’yi 3-0 mağ­lup et­ti. Ma­ça i­yi baş­la­yan kır­mı­zı-­be­yaz­lı­lar, Meh­met Yıl­dız ve Mu­ham­med A­li i­le üst üs­te ya­ka­la­dı­ğı po­zis­yon­la­rı de­ğer­len­di­re­me­di. İlk ya­rı­nın son da­ki­ka­sın­da i­se M.A­li’nin kul­lan­dı­ğı kor­ner a­tı­şın­da ge­li­şi­ne düz­gün vu­ran Da Sil­va, Si­vas’ı 1-0 ö­ne ge­çir­di. 49’da Be­le­di­ye sa­vun­ma­sı­nın ge­ri pa­sın­da Meh­met Yıl­dız’a ça­lım at­ma­ya kal­kı­şan Ha­sa­giç, to­pu ra­ki­bi­ne kap­tır­dı. Gol­cü o­yun­cu da s­ko­ru 2-0 yap­tı. 53’te Mu­sa, 66’da Meh­met Yıl­dız’la Ha­sa­giç’e ta­kı­lan Yi­ği­do­lar, 84’te Ba­li­li’nin go­lüy­le O­lim­pi­yat S­ta­dı’n­dan 3-0 ga­lip ay­rıl­dı. > Tur­gay SA­KAR­YA > İST. B.BLD - 0 Ha­sa­giç 4 ­Kus 4 ­Ce­sa­ri­o 4 ­Bar­bo­sa 4 Ek­rem 5 ­Ser­hat 5 ­Mah­mut 5,5 İl­yas 5,5 ­Gök­han Sü­zen 4 (Gök­han Ka­ba dk.57) 4 ­Beb­be 5 (U­ğur dk.65) 4 Er­man 5 (A­li Gü­zel­dal dk.75) 4 Beh­ram ­Me­tin O­kan ­Ze­ki T.D. Ab­dul­lah Av­cı > SİVAS - 3 ­Pet­ko­viç 6 Ab­dur­rah­man 7 ­Bi­li­ca 7 ­Di­al­lo 6 ­Hay­ret­tin 7 Syl­la 6 ­Mu­sa 6 (İ.Da­ğa­şan dk.73) 5,5 Se­zer 5,5 ­Mo­ham­med A­li 6 (Ba­li­li dk.56) 6,5 ­Tum 6 (Fa­ruk dk.79) 5 Meh­met Yıl­dız 7 A­kın ­Se­dat Bay­rak O­nur ­Mu­ham­met Çağ­lar T.D.­Bü­lent Uy­gun >> GOL­LER: Bi­li­ca (dk.44), Meh­met Yıl­dız (dk.49), Ba­li­li (dk.84) HA­KEM­LER: Kud­du­si Müf­tü­oğ­lu, Mu­hit­tin Gür­ses, Ni­hat Mız­rak
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT