BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İMHA PLANI

İMHA PLANI

Fut­bol­cu­la­rı­na i­zin ve­ren Lu­is A­ra­go­nes, Sa­man­dı­ra’da in­zi­va­ya çe­kil­di. İs­pan­yol, Di­na­mo Ki­ev’in za­af­la­rı­nı tes­pit e­di­yor> M. Emin ULUÇ OR­TA­DA Bİ­Tİ­RE­CEK F.Bah­çe ca­mi­asın­da göz­ler Di­na­mo Ki­ev ile oy­na­na­cak kri­tik ma­ça çev­ri­lir­ken, UE­FA bi­le­ti­ni kap­ma­ya ka­rar­lı olan Tek­nik Di­rek­tör Lu­is Ara­go­nes, Sa­man­dı­ra’da yo­ğun me­sa­i har­cı­yor. Oyun­cu­la­rı­na izin ve­ren İs­pan­yol ça­lış­tı­rı­cı, kur­may­la­rıy­la bir­lik­te Di­na­mo’yu yık­ma stra­te­ji­le­ri ge­liş­ti­ri­yor. Ki­ev eki­bi­nin maç ka­set­le­ri­ni en in­ce ay­rın­tı­sı­na ka­dar iz­le­ye­rek ra­ki­bin za­af­la­rı­nı tes­pit eden Ara­go­nes, en ufak de­ta­yı da­hi at­la­mı­yor. Sa­ha ze­mi­nin­den ha­va du­ru­mu­na ka­dar tüm kri­ter­ler üze­ri­ne ka­fa yo­ran İs­pan­yol, Di­na­mo’yu or­ta alan­da yı­ka­rak ga­li­bi­ye­te git­me­yi he­def­li­yor. EM­RE İLE DEİ­VİD Ki­ev’in özel­lik­le ken­di sa­ha­sın­da çok iyi mü­ca­de­le et­ti­ği­ni bi­len İs­pan­yol ça­lış­tı­rı­cı, Ki­ev’i öl­dü­ren pres­le de­vir­me­yi plan­lı­yor. Kri­tik maç­ta çift ön li­be­ro ile mü­ca­de­le et­me­yi dü­şü­nen Ara­go­nes, ter­ci­hi­ni Sel­çuk-Em­re iki­li­sin­den ya­na ya­pa­cak. Bu oyun­cu­la­rı­nı hü­cum­da ol­du­ğu ka­dar sa­vun­ma­da­ki et­kin­lik­le­ri­ni de göz önün­de bu­lun­du­ra­rak se­çen İs­pan­yol, Dei­vid’i de ilk 11’de kul­la­na­rak hü­cu­ma zen­gin­lik kat­ma­yı dü­şü­nü­yor. Em­re ve Dei­vid’in De­niz­li ma­çın­da­ki ba­şa­rı­lı per­for­man­sı da ho­ca­nın bu ka­ra­rın­da et­kin ol­du. GÖZ­LER GÜ­İ­ZA’DA F.Bah­çe ca­mi­a­sı gel­di­ği gün­den bu ya­na bek­le­ne­ni ve­re­me­yen Gü­i­za’nın Ki­ev dep­las­ma­nın­da ser­gi­le­ye­ce­ği per­for­man­sı me­rak e­di­yor. Se­mih’in sa­kat­lı­ğı se­be­biy­le for­vet­te al­ter­na­tif­siz ka­lan Ok­çu’nun Av­ru­pa i­çin son şan­sı na­sıl de­ğer­len­di­re­ce­ği bek­le­nir­ken, A­ra­go­nes’in va­tan­da­şıy­la ö­zel bir gö­rüş­me yap­tı­ğı ve o­yun­cu­su­nu bu ma­ça mo­ti­ve et­ti­ği öğ­re­nil­di. Ta­kım din­len­di Fenerbah­çe, dün izin yap­tı. Çar­şam­ba gü­nü oy­na­na­cak Di­na­mo Ki­ev ma­çı­na rağ­men Ara­go­nes, “Be­de­nen ol­du­ğu ka­dar zih­nen de yo­ru­lup yıp­ran­dı­lar. Bu kı­sa mo­la on­la­ra iyi ge­le­cek­tir” di­ye­rek oyun­cu­la­rı­na 1 gün din­len­me im­ka­nı ta­nı­dı. Ope­ras­yon za­ma­nı F.Bah­çe ca­mi­ası Ki­ev ma­çı­nı bek­ler­ken yö­ne­tim, trans­fer ope­ras­yo­nu için ha­zır­lık­la­rı­nı ta­mam­la­dı. Baş­kan Aziz Yıl­dı­rım’ın Ara­go­nes ile yap­tı­ğı iki­li gö­rüş­me­le­rin ar­dın­dan ha­zır­la­nan lis­te­de­ki isim­ler için bay­ram son­ra­sı ha­re­kât baş­lı­yor. Ki­ev sı­kın­tı­lı Şam­pi­yon­lar Li­gi umut­la­rı­nı Ar­se­nal’den ye­di­ği son da­ki­ka go­lüy­le tü­ke­ten Di­na­mo Ki­ev’de si­nir­ler ger­gin. Tek­nik Di­rek­tör Yu­ri Se­min, “Lon­dra’da bü­yük bir şok ya­şa­dık. Evi­miz­de oy­na­ya­ca­ğı­mız maç­ta sür­priz is­te­mi­yo­ruz, bu­nu kal­dı­ra­ma­yız” de­di.
Kapat
KAPAT