BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > FARUK ÇELİK: Bay­ram ha­va­sı de­vam ede­cek

FARUK ÇELİK: Bay­ram ha­va­sı de­vam ede­cek

Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­ka­nı Fa­ruk Çe­lik, va­tan­daş­lar­da, eko­no­mik kri­zin çok ko­lay aşı­la­ca­ğı ha­va­sı­nın ha­kim ol­du­ğu­nu söy­le­di.Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­ka­nı Fa­ruk Çe­lik, va­tan­daş­lar­da, eko­no­mik kri­zin çok ko­lay aşı­la­ca­ğı ha­va­sı­nın ha­kim ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ba­kan Çe­lik, Bur­sa Va­li­li­ğin­de, çe­şit­li ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın tem­sil­ci­le­ri ve va­tan­daş­la­rın ka­tı­lı­mıy­la dü­zen­le­nen bay­ram­laş­ma tö­re­ni­ne ka­tıl­dı. Çalışma Bakanı Faruk Çe­lik, tö­re­nin ar­dın­dan ga­ze­te­ci­ler ara­cı­lı­ğıy­la hal­kın bay­ra­mı­nı kut­la­dı. Çe­lik, “Va­tan­daş­la­rı­mı­zın ara­sın­da­ki di­ya­log, da­ya­nış­ma, bi­ze bu bay­ram sü­re­sin­ce yap­tı­ğı­mız zi­ya­ret­ler de gös­ter­di ki bu bir­lik ve bü­tün­lük­le bu kri­zi çok ko­lay aşa­ca­ğı­mız ha­va­sı va­tan­daş­la­rı­mız­da ve bü­tün es­na­fı­mız­da ha­kim. Gör­düm ki bay­ram­ha­va­sı ha­kim ola­cak ve kri­zin üs­te­sin­den mil­let ola­rak ge­le­ce­ğiz” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93476
  % -1.16
 • 5.3199
  % -0.31
 • 6.0828
  % -0.43
 • 6.8352
  % 0.04
 • 209.725
  % 0.29
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT