BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KO­NU­KOĞ­LU: Ted­bir­ler­le kriz ha­fif at­la­tı­lır

KO­NU­KOĞ­LU: Ted­bir­ler­le kriz ha­fif at­la­tı­lır

San­ko Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ab­dul­ka­dir Ko­nu­koğ­lu, Tür­ki­ye’nin kü­re­sel eko­no­mik kri­zi en az ka­yıp­la at­la­ta­bil­me­si için hü­kü­me­tin da­ha sü­rat­li ted­bir­ler al­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.San­ko Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ab­dul­ka­dir Ko­nu­koğ­lu, Tür­ki­ye’nin kü­re­sel eko­no­mik kri­zi en az ka­yıp­la at­la­ta­bil­me­si için hü­kü­me­tin da­ha sü­rat­li ted­bir­ler al­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Tür­ki­ye eko­no­mi­si­nin kü­re­sel kri­zin et­ki­siy­le 2009’un ikin­ci al­tı ay­lık dö­ne­mi­ne ka­dar sı­kın­tı ya­şa­ya­ca­ğı­nı ifa­de eden Ko­nu­koğ­lu, “Ama bir ger­çek var­sa o da önü­müz­de­ki 2009’un al­tın­cı ayın­dan son­ra tab­lo da­ha gü­zel gö­zü­kü­yor. Ama ka­bul et­me­miz la­zım önü­müz­de­ki ay­lar Tür­ki­ye için sı­kın­tı­lı ge­çe­cek. Av­ru­pa’nın Tür­ki­ye’ye ya­kın­lı­ğın­dan do­la­yı ora­ya ih­ra­cat po­tan­si­ye­li­miz ar­ta­cak. Dö­viz 1.5-1.6 YTL ol­du­ğu tak­dir­de Tür­ki­ye’nin ih­ra­ca­tı ar­ta­cak, it­ha­la­tı dü­şe­cek. Böy­le­lik­le ca­ri açık­ta bir azal­ma ola­cak” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 103198
  % 0.69
 • 5.3231
  % -0.05
 • 6.0405
  % 0.05
 • 6.9293
  % -0.08
 • 227.303
  % 0.41
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT