BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ave­a’dan 600 da­ki­ka he­di­ye

Ave­a’dan 600 da­ki­ka he­di­ye

Ave­a, nu­ma­ra­sı­nı ta­şı­ya­rak Ave­a’lı olan abo­ne­le­re hoş­gel­din he­di­ye­si su­nu­yor. 31 Ara­lık 2008 ta­ri­hi­ne ka­dar sü­re­cek kam­pan­ya kap­sa­mın­da, nu­ma­ra­sı­nı Ave­a’ya ta­şı­ya­rak fa­tu­ra­sız ta­ri­fe­ler­den bi­ri­ni se­çen bi­rey­sel ve ku­rum­sal abo­ne­ler iki ay bo­yun­ca her ay her yö­ne 300’er da­ki­ka, top­lam­da 600 da­ki­ka ka­za­nı­yor.Ave­a, nu­ma­ra­sı­nı ta­şı­ya­rak Ave­a’lı olan abo­ne­le­re hoş­gel­din he­di­ye­si su­nu­yor. 31 Ara­lık 2008 ta­ri­hi­ne ka­dar sü­re­cek kam­pan­ya kap­sa­mın­da, nu­ma­ra­sı­nı Ave­a’ya ta­şı­ya­rak fa­tu­ra­sız ta­ri­fe­ler­den bi­ri­ni se­çen bi­rey­sel ve ku­rum­sal abo­ne­ler iki ay bo­yun­ca her ay her yö­ne 300’er da­ki­ka, top­lam­da 600 da­ki­ka ka­za­nı­yor. Ka­yıt ge­rek­tir­me­yen fır­sat­tan fay­da­lan­mak is­te­yen abo­ne­le­rin, nu­ma­ra­la­rı­nı Ave­a’ya ta­şı­ma­la­rı ve 30 gün içe­ri­sin­de tek se­fer­de 100 ve üze­ri kon­tör yük­le­me­le­ri ye­ter­li. TÜM DÜN­YA­YA 10 KON­TÖR “Tüm­Dün­ya” pa­ke­ti ile abo­ne­le­ri­ni hem yurt dı­şı ara­ma­lar­da hem de yurt dı­şın­day­ken alı­nan çağ­rı­lar­da avan­taj­lı fi­ya­ta ko­nuş­tu­ran Ave­a, şim­di fa­tu­ra­sız hat sa­hi­bi abo­ne­le­rin­den 50 kon­tör ye­ri­ne 10 kon­tör ka­yıt üc­re­ti alı­yor. 3 Mart 2009 ta­ri­hi­ne ka­dar ge­çer­li olan kam­pan­ya­ya üye ol­mak is­te­yen abo­ne­le­rin, Ave­a Müş­te­ri Hiz­met­le­ri­ni ara­ma­la­rı ve­ya KA­YIT ya­zıp 2525’e kı­sa me­saj gön­der­me­le­ri ye­ter­li.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT