BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İh­ra­cat­çı­ya 8.1 ­mil­yar YTL i­a­de

İh­ra­cat­çı­ya 8.1 ­mil­yar YTL i­a­de

İh­ra­cat­ta kat­ma de­ğer ver­gi­si ia­de­le­ri de, bu yıl, ge­çen yı­lın ilk 10 ayı­na gö­re yüz­de 6.1 ora­nın­da art­tı.İh­ra­cat­ta kat­ma de­ğer ver­gi­si ia­de­le­ri de, bu yıl, ge­çen yı­lın ilk 10 ayı­na gö­re yüz­de 6.1 ora­nın­da art­tı. 2007 yı­lı­nın ocak-ekim dö­ne­min­de ih­ra­cat­çı­lar, 7 mil­yar 700 mil­yon 359 bin YTL KDV ia­de­si al­mış­tı. 2007 yı­lın­da­ki top­lam KDV ia­de­si tu­ta­rı ise 9 mil­yar 556 mil­yon 386 bin YTL ola­rak ger­çek­leş­miş­ti. 2008 yı­lı­nın 10 ay­lık dö­ne­min­de ise ih­ra­cat­çı­ya öde­nen KDV ia­de­si tu­ta­rı, 8 mil­yar 172 mil­yon 700 bin YTL’ye yük­sel­di. Bu yıl­ki ia­de­ler özel­lik­le ey­lül, ha­zi­ran ve tem­muz ay­la­rın­da yo­ğun­laş­tı. Ey­lül­de ih­ra­cat­çı­lar 1 mil­yar 50 mil­yon 775 bin YTL KDV ia­de­si alır­ken, söz ko­nu­su tu­tar, ha­zi­ran­da 931 mil­yon 807 bin YTL, tem­muz­da ise 916 mil­yar 984 mil­yon YTL ol­du.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT