BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > K­ri­ze a­ra ve­rin

K­ri­ze a­ra ve­rin

Bugün bay­ram... Sun’i, zor­la­ma de­ğil, en ha­ki­ki­sin­den, en se­vinç­li­sin­den bay­ram... Yü­ce di­ni­mi­zin mu­te­ber kay­nak­la­rı, ahir za­man­da, ya­ni kı­ya­me­te ya­kın­laş­tık­ça zen­gin­li­ğin, re­fa­hın ar­ta­ca­ğı­nı ama in­san­la­rın ka­vuş­tuk­la­rı tüm mad­di im­kan­la­ra ve ra­hat­lı­ğa rağ­men bir şey­den mah­rum ka­la­cak­la­rı­nı söy­lü­yor: Hu­zur...Bugün bay­ram... Sun’i, zor­la­ma de­ğil, en ha­ki­ki­sin­den, en se­vinç­li­sin­den bay­ram... Yü­ce di­ni­mi­zin mu­te­ber kay­nak­la­rı, ahir za­man­da, ya­ni kı­ya­me­te ya­kın­laş­tık­ça zen­gin­li­ğin, re­fa­hın ar­ta­ca­ğı­nı ama in­san­la­rın ka­vuş­tuk­la­rı tüm mad­di im­kan­la­ra ve ra­hat­lı­ğa rağ­men bir şey­den mah­rum ka­la­cak­la­rı­nı söy­lü­yor: Hu­zur... Baş­ka hiç­bir şey­le ika­me edi­le­me­yen, te­la­fi­si müm­kün ol­ma­yan bir “şey”... Ba­kın et­ra­fı­nı­za; in­san­lar en çok ne­yin pe­şin­de­ler? Hu­zur ve gü­ve­nin... Kon­for­lu ev­le­re, ara­ba­la­ra, dün­ya­yı eli­mi­zin al­tı­na ge­ti­ri­ve­ren ile­ti­şim im­kan­la­rı­na, uza­yan ömür­le­re, iler­le­yen tıb­ba, ko­lay­la­şan tü­ke­ti­me rağ­men -ne­re­dey­se- her­kes hu­zur ara­yı­şın­da, sü­ku­net has­re­tin­de... *** İler­le­me­yi sa­de­ce tek­no­lo­jik ge­li­şim ve mad­di im­kan ar­tı­şı ola­rak gö­ren in­sa­noğ­lu, dün­ya­yı bi­na­lar, uçak­lar, bil­gi­sa­yar­lar ve her şe­yin bol ve ucuz ol­du­ğu alış­ve­riş mer­kez­le­riy­le do­nat­tı. Hu­zu­ru ve ka­lı­cı mut­lu­lu­ğu böy­le­ce el­de ede­ce­ği­ni zan­net­ti. Va­rı­lan nok­ta­da ise, yüz­yıl ön­ce­si­ne gö­re çok da­ha mü­ref­feh ama ay­nı za­man­da sa­vaş­lar, ik­ti­sa­di ve si­ya­si kriz­ler se­be­biy­le te­dir­gin, hu­zur­suz ve içe­dö­nük (ego­san­trik) top­lu­luk­lar var. *** Tür­ki­ye’de ya­şa­yan ve 40 yaş ci­va­rın­da olan her­kes, ço­cuk­lu­ğu say­maz­sak 5 bü­yük eko­no­mik kriz, bir bü­yük dep­rem ve bir as­ke­rî mü­da­ha­le (28 Şu­bat) gör­dü. Ara­da da bir sü­rü si­ya­si kriz­ler, koa­lis­yon­lar, te­rör sal­dı­rı­la­rı... Bun­lar top­lum ola­rak ya­şa­nan trav­ma­lar... Bir de fert ola­rak ma­ruz kal­dık­la­rı var. Tra­fik, asa­yiş prob­lem­le­ri, kro­nik has­ta­lık­lar gi­bi... Bun­ca men­fi un­su­run et­ki­si al­tın­da hu­zur­lu ol­mak için in­sa­nın çok sağ­lam is­ti­nat nok­ta­la­rı­nın ol­ma­sı la­zım... Ona, ma­ruz kal­dı­ğı tüm olum­suz­luk­la­rın et­ki­si­ni si­lik­leş­ti­re­cek ka­dar güç­lü “ma­ne­vi da­ya­nak­lar” la­zım... Yü­ce di­ni­mi­zin bi­ze bah­şet­ti­ği bay­ram­lar, kut­sal ge­ce­ler bi­zim ma­ne­vi da­ya­nak­la­rı­mız... “Ahir za­ma­nın” üze­ri­mi­ze oluk oluk akıt­tı­ğı ge­ri­lim ve kor­ku­la­rı ber­ta­raf edip hu­zu­ru gön­lü­mü­ze dol­du­ran bu fır­sat ara­lık­la­rı­nın kıy­me­ti­ni çok iyi id­rak et­me­miz la­zım. Kri­zi, si­ya­se­ti, kav­ga­yı “eşi­ğin öte­sin­de bı­ra­kıp” mut­lu­luk ve sü­ru­ru “sa­hi­den” ya­şa­ma­nız di­le­ğiy­le, Kur­ban Bay­ra­mı­nız mü­ba­rek ol­sun...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT