BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > CUMHURİYETİN 100. YILINDA Kara tren türkülerde, hızlı tren rayda olacak

CUMHURİYETİN 100. YILINDA Kara tren türkülerde, hızlı tren rayda olacak

DLH Genel Müdürü Arslan, hızlı trenin Bulgaristan’dan Kars’a kadar gideceğini, Cumhuriyetin 100. yılında projelerin tamamının devreye alınmasını hedeflediklerini söylediDLH Genel Müdürü Arslan, hızlı trenin Bulgaristan’dan Kars’a kadar gideceğini, Cumhuriyetin 100. yılında projelerin tamamının devreye alınmasını hedeflediklerini söyledi Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı De­mir­yol­lar, Li­man­lar ve Ha­va Mey­dan­la­rı İn­şa­atı (DLH) Ge­nel Mü­dü­rü Ah­met Ars­lan, An­ka­ra-İs­tan­bul, An­ka­ra-Kon­ya ve An­ka­ra-Si­vas hız­lı tren pro­je­le­ri­nin ya­pı­mı­na de­vam edi­le­ce­ği­ni ve 2009’da Hal­ka­lı- Bul­ga­ris­tan hız­lı tren pro­je­si­ne iş­ler­lik ka­zan­dı­rı­la­ca­ğı­nı bil­dir­di. Si­vas-Kars, Şe­fa­at­li-Kay­se­ri, Kon­ya-Mer­sin-Ada­na, Es­ki­şe­hir-An­tal­ya ve Os­ma­ne­li-Ban­dır­ma-İz­mir hız­lı tren uy­gu­la­ma pro­je­le­ri­nin ha­zır­lan­dı­ğı­nı kay­de­den Ars­lan, “He­de­fi­miz Cum­hu­ri­ye­tin 100. yı­lı olan 2023’te tüm bu de­mir­yol­la­rı­nı hiz­me­te sok­mak” de­di. Hal­ka­lı- Bul­ga­ris­tan Hız­lı Tren Pro­je­si’nin 2009 Ya­tı­rım Prog­ra­mı’na alın­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Ars­lan, “An­ka­ra-İs­tan­bul, An­ka­ra-Kon­ya ve An­ka­ra-Si­vas hız­lı tren hat­la­rı ile Mar­ma­ray pro­je­le­ri­nin ya­pı­mı de­vam ede­cek. Hal­ka­lı-Bul­ga­ris­tan pro­je­si iş­ler­lik ka­za­na­cak. Hız­lı tren, Mar­ma­ray’dan ge­çip, Bul­ga­ris­tan sı­nı­rın­dan Kars’a gi­de­cek” de­di.
Kapat
KAPAT